Bog želi zajedništvo sa nama

Milenko Isakov
  „I začuše glas Gospoda Boga,
koji iđaše po vrtu kad zahladi…”
(1.Mojsijeva 3:8)

Kada su Adam i Eva prestupili Božiju zapovest u Edemu i zgrešili Bogu, shvatili su da su goli i tada su od smokvinog lišća načinili sebi odeću. Međutim, Bog ih je tražio. Čuli su glas koji ih poziva, ali su pokušali da se sakriju među drvećem od Boga.

Ono što želim da posebno primetimo iz uvodnog stiha jeste da je Bog i pre nego što su Adam i Eva zgrešili imao običaj da dolazi u vrt predveče kada zahladi, i da hoda sa njima. To je fantastična stvar! Ovo je prvi zabeležen stih u Pismu koji govori da je Bog taj koji inicira zajedništvo sa čovekom. Bog je bio taj koji je želeo da provodi vreme sa Adamom i Evom. On je želeo da šeta sa njima. On želi i danas zajedništvo sa ljudima.

Svi ljudi koji su istinski upoznali Boga shvatili su da najvrednija stvar u životu jeste hodati sa Bogom – ići kroz život zajedno sa Njim. Kada je Bog pozvao Mojsija na goru da mu ponovo dâ ploče starozavetnog zakona, On je sišao u oblaku i sreo se sa Mojsijem. Kada se objavio u svojoj slavi, Mojsije je savio svoju glavu do zemlje, poklonio se i rekao: “Ako sam našao milost pred Tobom, Gospode, neka Gospod hoda među nama…” (2.Mojs.34:9). Najdublja čežnja Mojsijevog srca bila je da Gospod hoda među svojim narodom. Neka se Gospod slobodno kreće među svojim narodom! Neka On deluje na narod svojom prisutnošću. To je bila Mojsijeva molitva. Sećate se da je on i u drugim prilikama rekao: “Gospode, ako nećeš hodati sa nama, nećemo kretati odavde.”

Kada je Bog dao svoj zakon Izraelu, On je obećao da će hodati među njima ako Ga budu slušali i ako budu držali i činili Njegove zapovesti. 3.Mojs.26:12 kaže: “I hodaću među vama i biću vam Bog i vi ćete biti moj narod.” Iste ove reči citira apostol Pavle kada govori Korinćanima da treba da budu odvojeni od sveta zato što su crkva Boga živoga. “Useliću se u njih, živeću u njima, hodaću među njima i biću im Bog i oni će biti meni narod.” (2.Kor.6:16). Božija volja je da On ima prvo mesto u svom narodu. On treba da ima prostor da deluje i da hoda među nama. Nemojmo dozvoliti da naša ‘hrišćanska’ tradicija, pravila, programi, ideje i projekti ne daju prostor Bogu da hoda i deluje među nama!

Divno je kada ne moramo samo da pričamo o tome da je Bog među nama, nego kada u stvarnosti doživljavamo Božije delovanje i kretanje među nama. Jovan kaže da Boga niko nije video nikad, ali da Bog živi i hoda među nama kada gajimo međusobnu ljubav (1.Jov.4:12).

Pre nego što je Izraelski narod prešao reku Jordan da bi ušao u obećanu zemlju, Mojsije ih je podsećao na sva Božija dobročinstva i na njihovu nezahvalnost, bunt i gunđanje. (5.Mojs.1). Između ostalih stvari, Mojsije ih je podsećao kako je Bog hodao ispred njih putem, tražeći im mesto gde će stati, išao je noću u ognju da bi im osvetlio put, a danju u oblaku (stih 33). Kako je divno ohrabrenje za svakoga od nas da Bog hoda ispred nas i da On obezbeđuje sve! Ilustracija toga može biti predsednik koji ide u posetu drugoj zemlji. Njegov tim u potpunosti organizuje ceo projekat, obezbedi sva sredstva da predsednik mirno prođe kroz sve ono što mu je unapred pripremljeno. Takvo obezbeđenje ima svaki vernik sa kojim hoda Bog. Bog zna budućnost i On hoda ispred nas i sâm prolazi kroz ono kroz čega mi treba da prođemo. Haleluja!

Dakle, iz svih ovih primera vidimo da je Bog taj koji želi da hoda sa nama. Hodanje je najspontaniji način našeg kretanja. Koliki je izazov jednoj zaljubljenoj devojci da šeta sa onim koga voli! Šetanje je vreme opuštanja, vreme druženja i zajedništva! Bog želi da se druži sa nama, a svako ko je upoznao takvog Boga želi da deli život sa Njim i da u svemu kroz čega prolazi, prolazi sa Njim!

U narednim porukama ćemo razgledati šta znači hodati sa Bogom.

Nebeski Oče, hvala Ti za srce koje je otvoreno za nas, ljude! Hvala Ti što nas voliš i želiš zajedništvo sa nama. Hvala Ti što ideš ispred nas i obezbeđuješ svako dobro za nas! U Hristovo ime! Amin.