Bog nas je pozvao po imenu

Milenko Isakov
Ali sada ovako veli Gospod koji te je stvorio, Jakove,
i koji te je sazdao Izrailju:
ne boj se, jer te otkupih, pozvah te po imenu tvom; moj si.
(Isaija 43:1)

Biblija kaže da je Bog u početku nasadio vrt u Edemu i da je tamo nastanio čoveka koga je stvorio (1.Mojs.2:7). Važno je primetiti da Bog nije nastanio čoveka u nekakvoj kapeli ili crkvi. Nije ga nastanio ni u nekoj fabrici ili na nekom misijskom polju. Čovek nije prvenstveno stvoren da bi služio Bogu, ‘radio’ za Boga ili da bi vršio neke obrede svoje umišljene religije. Bog je već imao milione anđela i nebeskih stvorenja koji su mu odano i dobrovoljno služili. Čovek je stvoren i posađen u vrtu. Vrt je ilustracija odmora i uživanja. Adam je stvoren da bi uživao zajedništvo sa svojim Stvoriteljem i da bi svakodnevno odmarao u ljubavi svog Stvoritelja.

Kada imamo ovo na umu onda možemo pravilno razumeti Božiji cilj i svrhu u stvaranju čoveka. Mi smo stvoreni da budemo slični Bogu. Stvoreni smo po Božijem obličju (1.Mojs.1:26). Nijedan anđeo, koliko god bio divan i svet nije stvoren po Božijem obličju i nikada ne može biti adekvatan par Bogu. Ljudska vrsta je stvorena da bi Bog iz nje stekao nevestu svom sinu Isusu Hristu i da bi je pripremio za taj slavni dan svadbe (Otkr.19:6-8). Sve što Bog danas radi i sve što je Bog radio kroz istoriju usmereno je ka istom vrhovnom cilju – da se zadobije i pripremi Njegova Nevesta za svadbu!

Najveće delo ljubavi prema čovečanstvu Bog je pokazao kada dao sâmoga sebe u otkup za odmetnute grešnike (Rim.5:8). Bog je toliko voleo ceo svet da je dao svog jedinorodnog sina (Jovan 3:16). Bog hoće da se svi ljudi spasu i dođu u poznanje istine i Gospod Isus je dao sebe u otkup za SVE! (1.Tim.2:4,5). Međutim, svi znamo da je vrlo mali broj ljudi i žena koji su odgovorili na poziv Božije ljubavi. Iako je Božije srce otvoreno za svakog, mnoštvo i mnoštvo ljudi ostaje u tami i svojim gresima. Gospod Isus je sve to video pre postanja sveta. Međutim, On je prvenstveno video svoje izabranike koji će biti Njegova nevesta za večnost! On jeste Spasitelj svim ljudima, ali osobita vernima – onima koji Ga veruju (1.Tim.4:10). 

Dakle, Gospod Isus je video Crkvu – svoju izabranicu, i sebe je predao za nju da bi je očistio i postavio pred sebe kao slavnu i svetu Nevestu bez mane! (Ef.5:25-27). Nijedan čovek ne želi sebi ženu koja će mu ponekad biti posvećena, a onda većinom vremena biti zainteresovana za druge ljude. Gospod danas gradi svoju Crkvu i On će je sagraditi do kraja! Njegova Crkva je sâm izražaj Njega – Njegovo telo, punina Onoga koji sve ispunjava u svemu (Ef.1:23).

Bog i danas poziva ljude! Neverovatna je privilegija biti pozvan od Boga (Rim.8:28-30). Bog nas poziva u zajednicu sina svojega Isusa Hrista (1.Kor.1:9). Bog nas poziva da postanemo nevesta Hristova! On nas poziva da postanemo nevesta Onoga koji ima veće ime od svakog imena! Haleluja!

Ono što je posebno interesantno u uvodnom stihu jeste činjenica da nas Bog poziva po našem imenu! Moja žena jako voli kada joj se obratim izgovorivši reč njenog imena. Naše ime je nešto što precizno određuje nas. Ono je u određenom smislu naš identitet. Možda ste imali slučaj da vas neko koga niste poznavali pozove po imenu. Možda vas je sreo na ulici i pozvao po imenu i bilo vam je nekako drago zbog toga.

Setio sam se slučaja Kornilija. To je bio jedan pobožan i bogobojazan čovek koji je davao milostinju i molio se Bogu bez prestanka. U Delima 10:3 kaže da je u utvari video Božijeg anđela koji mu je sišao i rekao: “Kornilije!” To je predivna stvar! Anđeo ga je pozvao po imenu. Mogu da zamislim da je unutrašnja reakcija Kornilija bila: “Kako on zna moje ime?” Posebna dragocenost jeste kada neko ko je mnogo veći i važniji od nas poznaje nas po imenu i poziva nas po imenu! Takav je naš Gospod. Slava Njemu!

Takođe, kada se Gospod Isus javio Savlu, pozvao ga je dva puta po imenu i rekao: “Savle, Savle, zašto me goniš?” (Dela 9:5).

Bog i nas danas poziva po imenu! Gospod Isus se ne stidi da nas nazove svojom braćom! (Jevr.2:11). Njemu nije sramota da se poistoveti sa nama. Bog je sebe poistovetio sa imenima ljudi koji su bili daleko od savršenstva. Avram, Isak i Jakov su mnogo pogrešivali u svom životu, ali Bog ih je pozvao po imenu i oni su Mu se odazvali. Kasnijim generacijama Bog se objavljavao kao Bog Avramov, Isakov i Jakovljev!

U Otkrivenju 21 govori kako će nebeski Jerusalim (Crkva Božija – Nevesta Hristova) sići sa neba i kako će se čuti glas: “Evo skinije Božije među ljudima i živeće sa njima, i oni će biti narod Njegov, a sâm Bog biće sa njima Bog njihov” (stih 3). To će biti savršeni spoj ženika i neveste!

Braćo i sestre, Bog nas je pozvao po našem imenu da budemo Njegov narod. Međutim, ne samo to! On se ne stidi da kaže da je On moj i tvoj Bog! Bog celog univerzuma jeste Milenkov Bog! Haleluja! Zamenite samo ime i ispovedite to svojim ustima.

Slava Tebi Gospode! Sve si učinio za nas i večno pripadamo Tebi. Amin!