Idolopoklonstvo

Milenko Isakov
Zato, ljubazna braćo moja, begajte od idolopoklonstva.
(1.Korinćanima 10:14)

U Knjizi izlaska ili 2.Knjizi Mojsijevoj nailazimo na jedan čudan događaj. U 32.poglavlju čitamo o tome kako je Izrailjski narod došao pred Arona i rekao: “Hajde načini nam bogove koji će ići pred nama” (stih 1). Mojsije je otišao na Sinajsku goru da primi Božiji zakon i zapovesti i tamo se zadržao četrdeset dana. Narod nije imao strpljenja da sačeka Mojsijev povratak i brzo su došli na ideju da sâmi načine svog boga. Aron je salio zlatno tele kojem su počeli da se klanjaju i prinose žrtve.

Ako uzmemo u obzir stvarnost koju je Izrailjski narod doživeo sa živim Bogom, prosto je neverovatno da su u tako kratkom roku sve to zanemarili i okrenuli se idolopoklonstvu. To je narod koji je video Božiju čudesnu ruku koja je udarala Misirce sve dok Faraon nije dozvolio da Izrailj izađe ih Egipta. Zbog krvi jagnjeta kojom su pokropili štok svojih ulaznih kućnih vrata doživeli su otkupljenje od sigurne smrti koja je uzela sve prvence u Misiru. Bog im je na natprirodan način otvorio put da prođu kroz Crveno more kao po suvoj zemlji, dok su se njihovi neprijatelji potopili. Oni su doživeli tu strašnu grmljavinu, sevanje munja, gust oblak, glas snažne trube i potrese gore sa koje se Bog javio svom narodu. Jako su se uplašili i rekli su Mojsiju da Bog njemu govori, a ne njima, jer će pomreti (2.Mojs.20:19). Iz tog razloga Mojsije je otišao na goru da primi zakon i zapovesti od Boga, a narod se za manje od četvrdeset dana okrenuo idolopoklonstvu. Neshvatljivo, zar ne?

Možda se čudimo tom narodu i krivimo ga kako je mogao tako brzo da upadne u tako očigledan greh, ali istu tu stvar rade mnogi vernici danas. Mi želimo sami da načinimo svog boga, kao Aron. Čudimo se kako su Izrailjci mogli da se klanjaju tom teletu i veruju da ih je ono izvelo iz Misira, ali i danas se mnogi vernici klanjaju teletu svoje denominacije i smatraju da ih je ono izvelo iz sveta i greha. Danas su mnogi vernici postali obožavaoci ne živog Boga, nego svoje doktrine, svoje crkve, svojeg duhovnog vođe ili starešine, svoje javne službe ili statusa u crkvi. Postali su u suštini obožavaoci sebe, a ne Boga. Postali su obožavaoci svog “hrišćanskog života” u kome nema obožavanja i klanjanja Hristu i to je apsolutni apsurd! To je potpuno ista stvar koju je učinio Aron sa narodom. Oni su salili zlatno tele, a mi smo salili kalup našeg shvatanja hrišćanskog života i obožavamo ga i klanjamo se tome. Zbog toga je potrebno da dođe Mojsije (Božiji čovek), da razbije u paramparčad to naše tele i da nas osvesti da postoji živi Bog kome se treba klanjati i služiti!

Zašto je idolopoklonstvo tako prevarna stvar? Biblija kaže da je idolopoklonstvo delo tela (Gal.5:19,20). Svako delo tela, bilo da je to svađa, prkos, srdnja, rasprave, preljuba, ubistvo, čaranje, zavist, opadanje, pijanstvo ili idolopoklonstvo, sve su to samo prevarne želje naše grešne prirode u kojima ne možemo pronaći satisfakciju za naše žedne duše. Zato nas Reč Božija ohrabruje da hodamo po Svetom Duhu i da ne izvršavamo želje tela (Gal.5:16).

Svaki hrišćanin bar intelektualno zna da postoji samo jedan Bog! (5.Mojs.6:4). Apostol Pavle je pisao ovako: “Jedan je Bog i jedan posrednik Boga i ljudi, čovek, Isus Hristos” (1.Tim.2:5). Iako na nebu i zemlji ima mnogo onih koji se zovu bogovi i gospodi, postoji samo jedan istiniti Bog Otac od kojega je sve i za koga živimo, i jedan Gospod, Isus Hrist kroz kojega je sve stvoreno i kroz kojega je nama dat život (1.Kor.8:5,6).

Ipak, ljudi ne poznaju nevidljivog Boga zato što su lenji da Ga traže. Oni žele vidljivog boga. U Rim.1 Pavle piše da mnogi ljudi nisu proslavili Boga nakon što su Ga upoznali, nego su pretvorili Njegovu slavu u obličje smrtnog čoveka, ptica, životinja i gadova (stihovi 21-23). Oni su našli zamenu za živog Boga u smrtnom čoveku koga su počeli da obožavaju. Srozali su Božiju večnu slavu do smrtnog čoveka, ptica i životinja. Počeli su više da služe i poštuju stvorenje od Stvoritelja. Više su počeli da vole i poštuju svoju simpatiju, nekog momka ili devojku, muža, ženu, decu ili roditelje od Boga! Više su počeli da poštuju svece, papu, nekog pravoslavnog patrijarha, Vilijama Branham, Džozefa Smit, Čarlsa Rasel ili svog starešinu nego Boga! Uzeli su nekog čoveka, neku doktrinu, neku crkvu, nečiju javnu službu ili nečije dobro svedočanstvo života i od toga načinili zlatno tele kojem se sada klanjaju.

Takođe, idol kojemu se mnogi vernici danas klanjaju jeste novac. To je stvar za kojom ljudi žude, koju obožavaju i kojoj se klanjaju. Koren svih zala je ljubav prema novcu kome su se neki predali i zašli od vere i navukli velike muke na svoju dušu! (1.Tim.6:10). Bežimo od srebroljublja! Oslobađajmo se ljubavi prema novcu i materijalnim stvarima tako što ćemo davati drugima. Svet polazi i njegove želje. Sve što je na svetu, žudnja za fizičkim zadovoljstvima, požuda očiju i ponos u ličnim dostignućima jesu idoli koji žele da skrenu naš pogled sa jedinog istinitog Boga.

Braćo i sestre, Bog nas je stvorio da bismo Njemu služili i da bi se Njemu klanjali. “Čuj Izrailju, Gospod je Bog naš Gospod jedini; i ljubi Gospoda Boga svojega svim srcem svojim i svom dušom svojom i svim umom svojim i svom snagom svojom. Ovo je prva zapovest!” (Marko 12:30). Bog je jedini dostojan da Njemu posvetimo celo naše biće. Zato bežimo od idolopoklonstva i čuvajmo se svake vrste idolopoklonstva! (1.Jov.5:21).

Pomozi nam Oče da ne bismo služili idolima. Učini nas Gospode pravim Tvojim obožavaocima koji su samo Tobom oduševljeni i potpuno usrećeni! U Hristovo ime, amin.