Prioritet Božijeg Carstva

Milenko Isakov

Nego ištite najpre Carstva Božijega i pravde njegove,

i ovo će vam se sve dodati.”

(Matej 6:33)

Ovo su reči Gospoda Isusa Hrista. On je rekao da naša prvenstvena okupacija treba da bude traženje Božijeg Carstva. Isus je objavio da Bog vrlo dobro zna našu potrebu za hranom, pićem i odećom, i da te stvari ne treba da budu prioritetne u našem životu, jer će nam svakako biti spontano pružene kada najpre tražimo Božije Carstvo.

Sada se nameće pitanje šta je Božije carstvo. Šta znači tražiti najpre Božije Carstvo? Danas možda teže razumemo reč “carstvo” zato što države u kojima živimo nisu carevine nego republike. Ranije u istoriji postojala su različita carstva koja su obično zauzamala velike teritorije. Car je bio vladar cele te teritorije i on je dodeljivao svojim poverljivim ljudima vlast nad manjim područjima carstva. Carstvo je funkcionisalo na taj način što se društvo pridržavalo principa koje je car ustanovio. Iako su neka carstva trajala stotinama godina, ona su ipak padala i nastajala su druga carstva. Tako je u principu svako zemaljsko carsvo imalo samo privremeno trajanje.

Međutim, carstvo koje je došao da objavi Gospod Isus je večno carstvo. Ono nije fizičko, nego duhovno carstvo. Ono je Božije, nebesko carstvo. Autoritet tog Carstva je sâm Gospod Isus Hrist. Čitamo Njegove Reči u Evanđelju po Jovanu 18:36 – “Carstvo moje nije od ovoga sveta…carstvo moje nije odavde.” Dakle, Hristovo carstvo nije fizička teritorija, nego duhovna teritorija. Ono je nepokolebljivo carstvo (Jevr.12:28) koje se pruža svakom čoveku na zemlji.

Bog je davno objavio vavilonskom caru Navuhodonosoru kako će se vremenom smenjivati zemaljska carstva sve dok Bog ne podigne carstvo koje se nikada neće rasuti, koje će satrti i ukinuti sva prethodna carstva i trajati večno! (Danilo 2:44). Te reči se odnose na upravo to duhovno carstvo našeg Spasitelja Isusa Hrista. Njemu je Bog dao svaku vlast na nebu i zemlji (Mat.28:18). Isus Hrist je taj Car, ali za sada još uvek nisu položeni svi neprijatelji pod Njegovim nogama. Sotona je još uvek bog ovoga sveta. Međutim, uskoro će se ukinuti poslednji neprijatelj (smrt) i tada će sve biti potpuno pokoreno Isusu Hristu! On je dobio vlast da vaskrsne sve ljude u poslednji dan i da ukine svako zemaljsko i duhovno poglavarstvo, vlast i silu (1.Kor.15:22-28).

Svakom čoveku na zemlji je omogućeno državaljanstvo tog carstva ako ispuni uslove koje je propisao Car. On je rekao da će samo nanovo rođeni ljudi biti deo tog carstva (Jovan 3:5). Nanovo rođenje je glavni uslov. Samo oni koji se se pokajali za svoje grehe i primili Dar Svetog Duha mogu dobiti državljanstvo nebeskog carstva. Državljani nebeskog carstva su ljudi koji su siromašni duhom (Matej 5:3). Ti ljudi su svesni svojih duhovnih potreba i znaju da im je neophodna Božija pomoć u svemu što rade. Oni su se povratili i postali su kao deca (Matej 18:3). Oni su spremni da brzo opraštaju. Postali su kao deca u smislu pakosti, a kao odrasli u smislu zrelosti (1.Kor.14:20). Stanovnici nebeskog carstva neće biti svi ljudi koji se sada obraćaju Bogu, nego samo oni koji čine Božiju volju (Mat.7:21). Ti ljudi donose duhovne rodove: ljubav, radost, mir, trpljenje, dobrotu, milost, veru, krotost, uzdržanje (Mat.21:43).

Božije carstvo se propoveda Evanđeljem – radosnom vesti o Isusu Hristu koji je došao da izbavi ljude od njihovih greha. (Luka 16:16). Jevreji su želeli fizičkog cara koji će ih osloboditi od Rimljana, ali Gospod Isus je Car koji oslobađa od greha i najvećeg duhovnog neprijatelja Sotone. Isus Hrist nije car fizičkog, nego duhovnog carstva. Kada su ga fariseji pitali kada će doći Božije carstvo, On im je odgovorio da ono neće doći da se vidi, niti će se kazati da je ovde ili tamo, nego da je ono u ljudskim srcima. (Luka 17:20,21).

Carstvo Božije nije jelo i piće, nego pravda mir i radost u Duhu Svetome! (Rim.14:17). Dakle, carstvo Božije jeste pravda, mir i radost u Svetom Duhu. Kada Isus kaže da najpre tražimo Božije Carstvo, to znači da u svakom događaju naše srce treba da želi da bude u pravdi, miru i radosti u Svetom Duhu. Mi se suačavamo sa različitim situacijama u našem životu. Postoje situacije kada smo pod velikim pritiskom i tenzijom. Postoje situacije kada smo u različitim iskušenjima. Postoje situacije kada se ništa ne odigrava onako kako smo zamislili. Ipak, Isus kaže da prvo tražimo Božije Carstvo i da naš prioritet bude da uvek posedujemo unutrašnji mir, radost i pravdu u Svetom Duhu.

Dragi brate i sestro, nemoj dozvoliti da Sotona naruši Božije Carstvo u tvom srcu zbog materijalnih stvari. Svaka živa duša je daleko vrednija od najdragocenije materijalne stvari. Tretirajmo ljude sa ljubavlju i poštovanjem. Odričimo se naše volje i tražimo da nas Bog u svakoj kriznoj situaciji ispuni svojim Duhom da bi Božije Carstvo u našim srcima bilo vidljivo ljudima oko nas.

Oprosti nam Oče što mnogo puta nismo davali prioritet Tvom Carstvu u našim srcima. Očisti nas u krvi Hristovoj i daj nam svoju blagodat da bi Ti služili sa radošću u duhovnoj čistoti. U Hristovo ime, amin.

Pretraga:

Sedmična poruka – prijava:

Povezani članci: