Duhovni darovi

Milenko Isakov

„Darovi su različiti, ali je Duh jedan“

(1.Kor.16:13,14)

Svako nanovo rođeno Božije dete ima određen zadatak i ulogu unutar Hristovog tela. Možda se pitamo da li smo sami po sebi sposobni da se uspešno snađemo u toj ulozi, ali Bog nas nije ostavio u bespomoćnom stanju, nego nam je dodelio različite duhovne darove. Apostol Pavle je napisao Efescima da je svakom verniku data blagodat po meri Hristovog dara (Ef.4:7). Dakle, svaki ud na Hristovom telu ima neki dar po Božijoj blagodati. Da li znaš, dragi brate i sestro, da je i tebi darovan poseban duhovni dar posredstvom Božije blagodati?

Crkva Isusa Hrista je u Bibliji predstavljena kao jedno telo (Kol.1:24) čija glava je sâm Hristos (Ef.1:22). Nama je poznato da ud može biti deo tela jedino ako je povezan sa glavom. Prema tome, samo oni koji su povezani sa Hristom i koji hodaju po Svetome Duhu, jesu udovi Njegovog tela (Ef.5:30).

Svaki duhovni dar potiče od Svetog Duha. Sveti Duh razdeljuje darove i On suvereno odlučuje kome će dati kakav dar. Sama reč „dar“ logično navodi da se ne radi o našoj zasluzi, nego o Božijoj velikodušnosti. Nažalost, mnogi vernici koje je Bog obdario određenim duhovnim darovima smatraju sebe zbog toga važnijima od ostalih i upadaju u zamku ponosa i častoljublja! Oni nisu shvatili da su svi duhovni darovi samo dokaz Božije ljubavi prema nama, a ne rezultat neke naše dostojnosti ili zasluge. Zato je jako važno da shvatimo da svrha korišćenja duhovnih darova nije da se istakne čovek koji poseduje i koristi dar, nego Bog koji je dao taj dar i sposobnost da se on koristi! Istinska svrha korišćenja duhovnih darova jeste da se proslavi ime Božije i da se udovolji potrebama bližnjih.

Božija Reč kaže da postoje različiti darovi. Sveti Duh je nekom dao sposobnost da dâ drugome mudar savet. Nekom je isti taj Duh dao sposobnost znanja. Neko poseduje dar isceljivanja. Neko ima dar da čini čuda. Neko je dobio dar propovedanja. Neko ima dar da pronikne da li je neka poruka od Svetog Duha ili od drugog duha. Neko ima dar govorenja tuđih jezika, a neko da objasni ono što je izrečeno tuđim jezikom. Neko ima dar da uči druge. Neko poseduje dar tešenja, a neko dar upravljanja. Neko ima poseban dar milosrđa (1.Kor.12:8-10, Rim.12:6-8).

Kako možemo prepoznati svoj dar? Kada vernik ispravno koristi svoj duhovni dar, to biva na blagoslov njegovim bližnjima. Petar je pisao u svojoj poslanici da vernici treba međusobno da se služe darovima koje su primili od Boga (1.Pet.4:10). Božiji duhovni darovi se praktikuju da bi se udovoljilo potrebama bližnjih. Dakle, kada ispravno koristim dar koji sam primio od Boga, to će definitivno biti na blagoslov mojoj braći i sestrama. Praktikovanjem duhovnih darova se izgrađuje Hristova crkva.

Da li je ispravno moliti se za određene darove? Jeste, ako posedujemo ispravan motiv. Možda se neki vernici mole za neke spektakularne duhovne darove sa motivom da se lično oni istaknu i da dobiju slavu za sebe. Bog to ne želi! On želi da se molimo za duhovne darove onda kada vidimo da postoji određena duhovna potreba koju ne možemo da podmirimo bez Njegovog dara!

Neki duhovni darovi i službe su jako primećene, baš kao neki udovi na našem fizičkom telu. Sa druge strane, postoje duhovni darovi koji su jedva ili nimalo primećeni, ali mnogo doprinose i pomažu rastu Hristovog tela. Dar propovedanja Božije reči je na primer daleko zapaženiji od dara tešenja ili zastupanja drugih u molitvama, kao što su ruke, noge i oči daleko zapaženije od bubrega i srca. Međutim, srce i bubrezi odigravaju jako veliku ulogu u funkcionisanju fizičkog tela. Na isti način, korišćenje malo vidljivih duhovnih darova u ogromnoj meri doprinosi funkcionisanju Hristovog duhovnog tela – hrišćanske zajednice vernika.

Šta treba da radimo sa duhovnim darovima koje nam je Bog dao? Postoje dve jako važne stvari:

  • Ne zanemariti ih (1.Tim.4:14) – Bog očekuje da napredujemo u korišćenju duhovnih darova. Sasvim je realno da jedan propovednik mnogo bolje propoveda nakon pet godina aktivne službe propovedanja, nego na početku. Treba da postaje sve veća efikasnost u korišćenju naših duhovnih darova.
  • Podgrevati ih (2.Tim.1:6) – Bog očekuje da negujemo i gajimo duhovne darove. Potrebno je da se staramo za duhovne darove (1.Kor.12:31). Ne želimo da se zadovoljimo time da smo samo primili određen dar, ako ne vidimo da su našom službom drugi blagosloveni i da je time proslavljeno ime Božije!

Hvala Ti Bože što svaki dobri dar i savršeni poklon dolazi od Tebe! Hvala Ti za najveći dar – Svetog Duha! Pomozi nam da svaki dar koristimo sa željom da pomognemo ljudima oko sebe i da Tvoje ime bude proslavljeno! Budi uzvišen u našim životima i drži nas u poniznosti. Hvala za istinsku radost koju nam daješ kada Te sledimo. U Hristovo ime, amin.