Neiskazano Hristovo bogatstvo

Milenko Isakov

„…meni najmanjemu od svih svetih dade se ova blagodat da objavim među neznabošcima neiskazano bogatstvo Hristovo“ (Efescima 3:8)

Apostol Pavle je sebe smatrao najmanjim od svih svetih!

Ko su ustvari ti „sveti“? Poznato nam je da se određeni ljudi iz istorije smatraju „svecima“. Danas postoje i živi ljudi koje su drugi ljudi proglasili „svecima“. Međutim, mi želimo videti odgovor koji Božija Reč daje na ovo pitanje. Sa Božijeg stanovišta ljudi postaju i jesu sveti jedino onda kada su osvećeni u Isusu Hristu (1.Kor.1:2). Oni su primili dar spasonosne vere koja se samo jednom daje ljudima (Juda 1:3). Dakle, sveti ljudi su oni koji celim srcem veruju Gospodu Isusu Hristu! Kada Isus ponovo dođe, On će biti proslavljen u svojim svetima i divan u svima koji su Ga verovali (2.Sol.1:10). Sveti ljudi su zapravo oni koji su ispunjeni Duhom Svetim. To su verna braća Isusa Hrista (Kol.1:2).

Pavle je pisao poslanicu Efescima iz rimskog zatvora, a to je bilo oko 30 godina nakon njegovog obraćenja u Damasku. U tom periodu Pavle je mnogo putovao i propovedao Evanđelje. Mnogo je stradao radi svedočanstva Isusa Hrista. Doveo je mnoge duše Hristu i osnovao mnogo crkava. Ipak, uz sve to on kaže Efescima da je najmanji od svih svetih. Da li vidimo poniznost i svetost ovog Božijeg čoveka?

Pavle se nije dičio svojim duhovnim dostignućima, niti je posmatrajući površnost i telesnost mnogih vernika oko sebe mislio u sebi kako je on bolji od njih. On je smatrao sebe najmanjim od svih svetih! Tajna Pavlove poniznosti ležala je u činjenici da je bio svestan ogromne blagodati koju mu je Bog dao. Njega je ponižavala ta realnost da mali, nesavršen čovek ima tu čast da objavljuje neiskazano Hristovo bogatstvo!

Sada želimo bar delimično videti šta sve obuhvata to neiskazano Hristovo bogatstvo:

  • Bogatstvo Hristove blagodati – Božija reč kaže da je zakon dat preko Mojsija, a da je blagodat postala od Isusa Hrista (Jovan 1:7). Dakle, doba blagodati je počelo od Hrista. Prva osoba koja je hodala pod Božijom blagodaću bio je Gospod Isus (Luka 2:40). Bogatstvom Njegove blagodati omogućeno nam je oproštenje greha (Ef.1:7). Njegovom blagodaću smo spašeni kroz veru (Ef.2:8) i Bog nas je oživio sa Hristom da bi svojom dobrotom prema nama pokazao preveliko bogatstvo svoje blagodati u budućim vekovima (Ef.2:7)
  • Bogatstvo Hristove slave – Slava koju ima najpopularniji muzičar, sportista ili političar na ovoj zemlji ne može ni da se uporedi sa slavom koju je Isus imao od postanja sveta (Jovan 17:5). Bogatstvo Hristove slave i ljubavi posebno je izraženo u Njegovoj želji da slavu koju Mu je Bog dao On pokloni svojim učenicima (Jovan 17:22). Zato je Božija volja da svaki nanovo rođeni vernik konstantno dobija silu po bogatstvu Hristove slave i time jača svog unutrašnjeg čoveka Svetim Duhom (Ef.3:16). Bog je odlučio da pokaže bogatstvo svoje slave na posudama milosti koje je pripremio za slavu (Rim.9:23). 
    Dragi prijatelju, da li si ti ta posuda? Da li su u tvom životu očigledni dokazi Božije slave? Da li je tvoja duša pripremljena za slavu?

  • Bogatstvo Hristove milosti – Ljudi koji imaju bogatstvo ovoga sveta uglavnom žive veoma raskošno. Bogataš koga je Isus spomenuo odevao se raskošno, živeo je gospodski i veselio se (Luka 16:19). Iako je Gospodnja zemlja i sve što je na njoj, Hristovo bogatsvo se ne meri zemaljskim, materijalnim stvarima. Bog je bogat milošću! Bog je bogat u milosti (Ef.2:4). Svi koji su predali život Hristu iskusili su bogatstvo i raskoš Njegove milosti.

  • Bogatstvo Hristove dobrote, krotosti i trpljenja – Bog je spor na gnjev! Bog je dobar. Bog je pun strpljenja! Zar ne mariš, dragi prijatelju, za bogatsvo Njegove dobrote i krotosti i trpljenja?
    Njegova dobrota želi da te dovede na pokajanje! (Rim.2:4)


    Nebeski Oče, hvala ti za neiskazano Hristovo bogatstvo. Pomozi nam da možemo dostojno predstavljati Tebe u ovom svetu. Pokaži i u našim životima bogatstvo svoje blagodati, slave, milosti i dobrote. U ime Hristovo, Amin.