Nećemo služiti lažnim bogovima

Milenko Isakov

„…znaj care da bogovima tvojim nećemo služiti,
niti ćemo se pokloniti zlatnom liku koji si postavio“ (Danilo 3:18)

Ove reči su izgovorila tri mladića: Sedrah, Misah i Avdenago. Kao predstavnici najvišeg društvenog sloja u Izrailju, bili su dovedeni na dvor cara Navuhodonosora zajedno sa prorokom Danilom. Bili su to momci lepog fizičkog izgleda i izuzetne intelektualne sposobnosti (Danilo 1:3,4). Navuhodonosor je želeo istaknute momke koji će tri godine imati poseban tretman na dvoru, pre nego što budu imali razgovor sa carem. Nakon tri godine priprema, starešina nad dvoranima je izveo mladiće pred cara i Danilo, Sedrah, Misah i Avdenago su u svim elementima bili deset puta bolji od vračara i astrologa vavilonskog carstva (Danilo1:20). Navuhodonosor je učinio Danila poglavarem vavilonskih mudraca, a Sedrah, Misah i Avdenago su bili postavljeni kao upravitelji. 

Dakle, ovi mladići su zauzimali vrlo visok položaj u carstvu. Međutim, nisu bili zavedeni stavovima visokih znaničnika vavilonskog carstva, pa čak ni pretnjama sâmog Navuhodonosora. U trećem poglavlju knjige proroka Danila čitamo kako je Navuhodonosor postavio ogroman zlatan lik u Vavilonu. Taj lik je bio visine nekih 27 metara, a širine nešto ispod 3 metra. Znači, visina lika je bila slična današnjoj zgradi od desetak spratova. Bio je to ogroman lik! Navuhodonosor je odredio datum kada će lik biti zvanično predstavljen i osvećen. Uputio je poziv svim zvaničnicima carstva: ministrima, sudijama, gradonačelnicima, bankarima… (u smislu današnjeg državnog uređenja). Dakle, u pitanju je bila velika manifestacija na državnom nivou. Kao što su i danas razne manifestacije propraćene muzikom, tako je bilo i onda. Voditelj je povikao da se na zvuk instrumenata i muzike svi poklone zlatnom liku, a izrekao je i pretnju da će svi koji ne prihvate da se poklone zlatnom liku biti bačeni u užarenu peć (Danilo 3:4-6).

Sedrah, Misah i Avdenago su bile sluge živog Boga! Oni su poznavali Božiju reč. Oni su sigurno znali prve dve Božije zapovesti: „Nemoj imati drugih bogova osim mene“ i „Ne gradi sebi lika rezana…nemoj im se klanjati niti služiti…“  (2.Mojs.20:3-5). Iako su prisustvovali ceremoniji osvećenja zlatnog kipa (pošto su bili na visokom položaju u carstvu), ipak nisu poslušali ono što se zahtevalo. Nisu želeli da se poklone mrtvom kipu, bez obzira na carevu pretnju! 

Poznat nam je dalji tok ovog događaja. Car se veoma razgnjevio što nisu ispoštovali njegovu želju. Lično ih je ispitao. Kada je shvatio da su nepokolebljivi u svojoj odluci, naredio je da ih ubace u sedam puta jače užarenu peć. Sedrah, Misah i Avdenago su bili bačeni u peć, ali vatra im nije naudila. Kada je Navuhodonosor primetio da je među njima još jedna osoba naredio je da izađu iz peći. Oganj ništa nije mogao da uradi njihovim telima. Kosa im se nije opalila, a ni odeća. Ovaj događaj je bio divno Božije svedočanstvo. Kao deca smo mnogo slušali ovaj događaj i sigurno postoji poruka koju Bog ima za nas.

   Gospod Isus je nazvao Sotonu „knezom ovoga sveta“ (Jovan 12:31 i 14:30). Sotona je poput Navuhodonosora sagradio na svetu mnoštvo „zlatnih kipova“ kojima zahteva naše poklonjenje. On je inicijator i organizator mnogih zabavnih manifestacija čiji cilj je upravo podsticanje ljudi na poklonjenje njemu. On želi da nam zapreti „užarenom peći“ ako ne prihvatamo njegove pozive i ponude. On hoće da nam kaže da ćemo upropastiti svoj život ako se budemo odricali onoga na čega nas on poziva, a to su u suštini tri stvari: telesna želja, želja očiju i ponos života. 

Sotona ima svoje verne podanike koji ga verno obaveštavaju da li ipak postoje pojedinci koji ne žele da mu se poklone. On se strašno gnjevi ne sve ljude koji ne žele da mu se pokoravaju. On priprema „sedam puta jače užarenu vatru“ za one koji javno kažu da mu se neće pokloniti! Ipak, ta vatra ne može da naudi tim ljudima. ALILUJA! Naprotiv, Sotona samo može da se uveri da je u toj vatri sa njima Onaj kome se oni zapravo klanjaju!

Zato Hrišćani ne služe lažnim bogovima! Hrišćani nisu zavedeni lažnim sjajem zabavnih manifestacija. Njihova duša ne nalazi radost u tome. Naravno, to ne znači da Hrišćani nikada neće prisustvovati nekim manifestacijama, nego da će slušati Božiji glas gde god da se nalaze! Sedrah, Misah i Avdenago su prisustvovali bezbožnoj manifestaciji, ali njihova srca nisu bila u tome. Gospod Isus je bio učesnik svadbe u Kani, ali njegovo srce nije bilo u svadbenoj zabavi, nego u Božijoj volji

Dakle, Hriščani znaju da su nekada u prošlosti služili bogovima koji po svojoj prirodi ustvari to nisu (Gal.4:8). Nekada smo se klanjali raznim „zlatnim kipovima“ Sotoninih ideja, a znamo da i danas postoji mnoštvo stvari koje ljudi smatraju „bogovima“ i „gospodima“. Ipak, mi imamo samo jednog istinitog Boga Oca, od kojega je sve, i u kojem smo mi, i jednog Gospoda Isusa Hrista, kroz kojega je sve postalo, pa i mi – njegovim posredstvom! (1.Kor.8:5,6). 

Ako su nam i jučerašnji drugovi danas postali stranci i ako doživljavamo neke nepravde, ipak ne žalimo zbog takve cene. Rado pristajemo da budemo u toj „sedam puta jače užarenoj peći“ jer znamo da je baš u toj „vatri“ Gospod Isus Hrist sa nama! 

Dragi prijatelju, ako to nisi već učinio do sada, ugledaj se danas na Sedraha, Misaha i Avdenaga. Reci Sotoni: „Znaj da ti se više neću pokloniti, niti služiti.“ Predaj život Gospodu Isusu Hristu koji je umro radi otkupljenja svih naših greha. Budi siguran da Sotoninim pretnjama neće biti narušena tvoja sigurnost i radost, jer će Gospod Isus biti sa tobom u svakoj takvoj „vatri“. 

 

Oče, hvala Ti što si nam dao spoznaju jedinog istinitog Boga i koga si poslao, Isusa Hrista! Hvala Ti što si nam pokazao besmisao u služenju i klanjanju lažnim bogovima. Hvala Ti što si nam otvorio oči da vidimo ispraznost i ništavilo svega što Sotona nudi. Daj smelosti još mnogim dušama da, prihvativši verom Hristovu žrtvu, kažu Sotoni: „Nećemo ti se više pokloniti.“ Amin!

Pretraga:

Sedmična poruka – prijava:

Povezani članci: