Hristova Crkva

Milenko Isakov

„…i na ovome kamenu sazidaću crkvu, i vrata paklena neće je nadvladati.“

(Matej 16:18)

Živimo u vremenu kada postoji jako mnogo crkava i denominacija. Ako bi nam prišao čovek koji ništa ne zna o Bogu, a želi da Ga upozna i želi da sazna ko pripada Hristovoj crkvi, šta bi mu odgovorili? Ko je Hristova crkva? Ljudi imaju razne odgovore na ovo pitanje. Mnogi religiozni ljudi smatraju da jedino njihova grupa pripada Hristovoj crkvi i da sve ostale denominacije nisu na pravom temelju. Da li je nama uopšte data vlast da tvrdimo i određujemo ko jeste i ko nije Hristova crkva? Želimo sada kroz Božiju Reč da vidimo šta Gospod Isus kaže o svojoj Crkvi.

Isus je jednom prilikom pitao svoje učenike šta ljudi misle o Njemu. Oni su odgovorili da neki misle da je Jovan Krstitelj, a drugi Jeremija ili neko od proroka. Isus ih je tada direktno upitao: „A vi šta mislite, ko sam ja?“ (Mat.16:15). Petar je odgovorio da je Isus Hristos, sin Boga živoga! Petar je primio to otkrivenje od sâmog Boga. Isus je tada rekao da će na tom kamenu sazidati svoju crkvu i da je vrata paklena neće nadvladati.

Ko zida Hristovu Crkvu? Jedna stvar je ovde apsolutno jasna. Isus je rekao da sâm On zida crkvu. Isus zida ckrvu, ne crkve! Dakle, možemo jasno zaključiti da postoji samo jedna univerzalna istinska Hristova crkva. Ne postoji dve Hristove crkve! Crkva koju Isus Hrist zida jeste jedna univerzalna crkva i tu crkvu vrata paklena neće nadvladati. To su Njegove reči.

Mnogi ljudi su pogrešno shvatili Hristove reči „na tom kamenu“ smatrajući da se to odnosi na Petra. Međutim, nije Petar taj kamen! Isus ne zida svoju crkvu na Petru. Zapravo, sâm Petar piše u svojoj poslanici da je Isus taj živi kamen koji je odbačen od ljudi, ali izabran od Boga (1.Pet.2:4). Isaija je još davno prorekao da će Bog postaviti u Sionu izabran, skupocen, krajeugalan kamen i da se neće plašiti ko bude verovao! (Isaija 28:16). To proročanstvo se dakle ne odnosi na Petra, nego na Hrista. David je takođe prorekao kako će taj kamen koji zidari odbace postati krajeugalan kamen (Psalam 118:22) i Isus je citirao Farisejima upravo te Davidove reči dokazujući im da je On taj kamen! (Matej 21:42).

Na čega je onda Isus mislio kada je rekao da će na „tom kamenu“ sazidati svoju crkvu? Taj kamen jeste ustvari Petrova čvrsta i nepokolebljiva izjava Božijeg otkrivenja da je Gospod Isus Hristos Božiji sin i Spasitelj sveta!

Jedna duhovna pesma kaže: „Isus Hristos kao Car vlada. Sve se Njemu pokorava. Sva je Njemu data vlast. Svaki jezik priznati ima da je Isus Gospod svima kome se mora dati čast!“ Istinska Hristova crkva može da se sazida jedino u srcu koje spozna da je Isus Božiji sin i Spasitelj sveta! Dok nema te spoznaje u srcu, Njegova Crkva neće biti sazidana. Kada je Petar rekao: „Ti si Hristos, sin Boga živoga“ on je zapravo rekao: „Ti si taj obećani Mesija. Ti si Car nad carevima i Gospodar nad gospodarima.“ Nakon te izjave Isus je rekao: „Na tom kamenu…Na kamenu tog otkrivenja koje ti je dao Otac, na kamenu te spoznaje da sam Ja obećani Mesija i sin Boga živoga, samo na kamenu te spoznaje i tog otkrivenja Ja ću sazidati svoju crkvu!“

Svi koji smo nanovo rođeni znamo da smo jednom došli do spoznaje da je Isus Car nad carevima! Tada smo shvatili da u potpunosti dugujemo svoj život Njemu i tada je On mogao da sazida svoju crkvu u našem srcu. Tada je On mogao da izlije svog Duha u nas. Pavle je pisao Korinćanima: „Ne znate li da ste vi crkva Božija, i duh Božiji u vama živi?“ (1.Kor.3:16). Znači, ko ne poseduje Svetog Duha, on nije deo Hristove crkve. Srca u kojima obitava Sveti Duh pripadaju Hristovoj crkvi!

Hristova crkva je jedna crkva! To je crkva koja se sastoji od svih vernika koji su se pokajali za svoje grehe, primili oproštenje greha i dar Svetog Duha. Ti vernici se nalaze po celom svetu. Bog će okupiti svoju Crkvu iz svih naroda, kolena i jezika (Otkr.7:9). Mnoge iskrene vernike ne poznajemo i nikada ih nećemo upoznati na ovoj zemlji, ali oni pripadaju Hristovoj crkvi. To je univerzalna Hristova nevidljiva crkva koju samo On zna!

Sa druge strane vidimo mnoge crkve kao lokalne zajednice vernika koji se okupljaju na jednom mestu. Takve zajednice imaju zadatak da predstavljaju Hristovo telo u svojoj okolini. Međutim, jedna takva zajednica nikako ne može predstavljati kompletnu Hristovu crkvu. Jedna od velikih zabluda koju je Sotona uneo u mnoge hrišćanske denominacije jeste misao da je jedino „njihova“ denominacija Hristova crkva, a sve ostale denominacije nikako nisu deo Hristove crkve. Međutim, da li je ta vlast uopšte data ljudima? Jesu li ljudi ti koji određuju ko će pripadati Hristovoj crkvi? Gospod Isus je taj koji odlučuje ko će biti deo Njegove crkve! On kao glava tela zida crkvu kroz svoje udove koji su Mu predati.

Kada je Pavle pisao Timotiju rekao mu je da je Božiji dom crkva Boga živoga – stup i tvrđava istine (1.Tim.3:15). Pavle je savetovao Timotija da obrati pažnju kako se odvijaju stvari u njegovoj lokalnoj zajednici zato što Dom Božiji (lokalna zajednica vernika) treba da bude stup i tvđava istine!

Svaki građevinski objekat ima stubove koji pružaju oslonac i daju čvrstinu zgradi. Bez stubova kao uporišta, građevina ne može biti postojana, što znači da bez istine Božije Reči jedna lokalna zajednica vernika ne može biti istinska Hristova crkva! Glavno uporište lokalne zajednice vernika mora biti istina Evanđelja i temelj Božije Reči!

Svrha Hristove crkve jeste da objavljuje i na praktičan način dokazuje da je Isus vaskrsnuo! Isus više nije fizički prisutan na zemlji. Međutim, Njegova crkva jeste! Isus je danas živ i Duhom Svetim prisutan u svakom Božijem domu koji je stup i tvđava duhovne istine!

 

Gospode, pomozi nam da se borimo za istinu Evanđelja. Želimo biti u Tvojoj istini. Pomozi nam da ostajemo na Tvojoj besedi, jer ćemo samo tako poznati istinu! Hvala ti za svakog brata i sestru širom sveta koji su udovi Tvog tela i članovi Tvoje slavne Crkve! Amin.