Vavilon (2)

Zac Poonen
(Preveo Milenko Isakov)
“Zatim rekoše: ‘Hajde da sagradimo sebi grad i kulu s vrhom do nebesa.
Stecimo time sebi ugled, da se ne bismo rasejali po zemlji’.“
(1.Mojsijeva 11:4)

U Vavilonu može postojati veliko jedinstvo. Ovde kaže da je cela zemlja koristila isti jezik (11:1) – ne samo isti jezik u smislu sporazumevanja, nego isti jezik ljudske mudrosti, ljudske sposobnosti i ljudske slave. To je jezik ovoga sveta i nažalost to je i jezik mnogih „Hrišćanskih“ vođa. Međutim, Isus Hrist je bio razapet po slabosti i na Njemu nije bilo lepote koja bi privukla ljude (2.Kor.13:4, Isaija 53:2). On je bio sluga koji je svojim učenicima oprao noge. On nije bio generalni direktor, Počasni ili Papa. Nazivao je sebe običnim čovekom („sin čovečiji“) i nije posedovao neke titule. To su obeležja istinskog Božijeg sluge.

U Vavilonu kažu: „Hajde da sagradimo.“ Oni ne treba da se konsultuju sa Bogom u vezi tih stvari. Oni mogu sami da izgrade put do neba. Lažna religija ne zavisi bespomoćno od Boga za svoje potrebe. Oni se možda mole, jer sve religije imaju molitvu, ali to su besmislene molitve. Valovi proroci su se satima molili na Karmilskoj gori, ali ništa se nije dogodilo. Ilija se molio jedan minut i sišla je vatra sa neba! Neki se među nama možda hvale satima koje su proveli u molitvi. Provesti mnogo vremena u molitvi može biti dobro. Isus se takođe molio celu noć. Međutim, molitva ima vrednost jedino ako je izražaj naše bespomoćne zavisnosti od Boga za Njegovo vođstvo i pomoć. Vavilonci, međutim, ne traže Božiju volju, jer oni zavise od ljudske mudrosti. Lažna religija počinje čovekom, a ne Bogom. Njen moto je: „U početku čovek“, a ne, „U početku Bog“, (kao u 1:1). Lažna religija potiče od čoveka, funkcioniše ljudskom snagom i propagira se za slavu čoveka.

Biblija govori o gradnji drvetom, senom i slamom, ili zlatom, srebrom i dragim kamenjem (1.Kor.3:12). Šta znači graditi zlatom, srebrom i dragim kamenjem? Odgovor se nalazi u Rim.11:36, „Od Boga, kroz Boga i za Boga.“ Tako se gradi Jerusalim, istinska Božija Crkva. Suprotno tome je „Od čoveka, kroz čoveka i za čoveka.“ Tako se gradi Vavilon.

Vavilon se gradi ljudskim idejama. Danas mnoge hrišćanske organizacije rade svoj posao koristeći ljudske ideje, a ne Božije. Oni radije koriste principe multinacionalnih kompanija i velikih poslovnih korporacija, nego učenja apostola. Oni vode svoje organizacije kao poslovna preduzeća, a ne kao crkve koje su apostoli izgradili. Zašto Isus nije dao svoje Evanđelje agenciji za reklamiranje? Zar ne bi oni napravili bolji posao od dvanaest apostola? Međutim, to bi bila čovečija metoda. Božije metode su drugačije.

Vrlo mali broj ljudi poznaje Božije metode, zato što mali broj ljudi poznaje Boga. Čovek je religiozno stvorenje i radije bi imao religiju, nego Boga. Živeti sa Bogom jeste neudobno. Živeti sa religijom je udobno. Ne možeš živeti sa Bogom i biti veliki čovek u svetu, ali možeš imati „hrišćansku religiju“ i još uvek biti veliki čovek. Ljudi ne žele Boga. Čak i većina vernika bi radije imala hrišćanstvo nego sâmog Boga. Oni ne žele jaram Isusa Hrista na svom vratu.

Vavilon se gradi ljudskom snagom. Nije mu potrebno pomazanje Svetog Duha i natprirodni darovi koje Bog daje. Posao se može uraditi prirodnim darovima, dobrom muzikom i elektronskim uređajima. Nije ni čudno da je naše delo za Boga tako slabog kvaliteta! Mi ne poznajemo silu koju su rani apostoli poznavali. Krštenje Svetim Duhom koje mnogi ljudi danas ispovedaju da su doživeli, presvedočen sam da je falsifikovano krštenje njihove ljudske duše – psihičko iskustvo koje ih zadovoljava, ali koje je daleko od onoga što su apostoli primili na dan Pentakosta. Danas je malo ljudi koji su iskusili istinsko pomazanje Svetog Duha koje je došlo na Isusa i apostole. Podstičem vas da tražite istinsko ispunjenje silom koje je Isus obećao apostolima pre nego što se vazneo na nebo. Jedino tako možemo zaista služiti Bogu. Zašto kažem da mnogo toga što ide danas u ime Svetog Duha jeste falsifikat? Zato što je Isus rekao da ćemo moći da prepoznamo lažne proroke po njihovim rodovima. Ljubav prema novcu je veoma očigledna kod većine onih koji ispovedaju da su kršteni Svetim Duhom! Takav rod sigurno nije od Boga, jer Duh Sveti nije srebroljubac. Ti ljudi vole silu, poziciju i čast od ljudi. To nisu rodovi Svetog Duha. Iz tih razloga, ta njihova „sila“ mora dolaziti iz nekog drugog izvora, od nekog drugog duha.

Vavilon se gradi za ljudsku slavu. „Da steknemo sebi ime“ čitamo u 11:4. Mnogo godina kasnije čitamo o Navuhodonosoru u Danilu 4:30 kako je nadgledao grad Vavilon koji je sazidao. Čuo sam da je taj grad sagrađen kao kvadrat, po 25km širine i dužine, zidovi su bili širine oko 26.5m i visine oko 106m. Imao je prekrasnu viseću baštu koja je bila jedna od velikih svetskih čuda. Navuhodonosor je rekao: „Nije li to Vavilon veliki koji sam sagradio snagom svoje moći za moju slavu?“ On je bio izgrađen od strane čoveka, kroz čoveka i za čoveka. Navuhodonosor je živeo približno 2000 godina nakon izgradnje Vavilnske kule, ali je posedovao isti taj duh. 2500 godina nakon Navuhodonosora vidimo da taj isti duh vlada u današnjem hrišćanstvu. To je Vavilon – od čoveka, kroz čoveka i za čoveka, i on je sušta suprotnost Jerusalimu.

Čitamo u 11:5 da je „Gospod sišao sa neba da vidi šta je čovek izgradio.“ Sećajte se da će Gospod doći da ispita sve što mi gradimo. On neće doći da ispita veličinu naše crkve ili organizacije, nego motive kojim smo ih gradili. Za čiju slavu je izgrađeno? Ako je ispitivao veličinu Vavilonske kule, bila je zaista impresivna, ali Bog je sišao tražeći nešto drugo u to vreme. Danas takođe silazi da traži nešto drugo.