TREĆA LEKCIJA

„Moli se svome Ocu koji je u tajnosti“

Ili, Nasamo sa Bogom.

„Nego, kad se moliš, uđi u svoju sobu, zatvori vrata i moli se svome Ocu, koji je u tajnosti, i uzvratiće ti tvoj Otac, koji gleda u tajnosti.“ – Matej 6:6.

Nakon što je Isus pozvao svoje prve učenike, dao im je prvu javnu pouku u Propovedi na gori. Tamo im je obrazložio carstvo Nebesko, njegove zakone i njegov život. U tom carstvu Bog nije samo Kralj, nego Otac. On ne samo da daje sve, nego je On sâm sve. Blaženstvo tog carstva nalazi se samo u poznavanju Njega i zajedništvu sa Njim. Otuda prirodno proističe da je otkrivenje o molitvi i molitvenom životu bilo deo Njegovog učenja o Novom Carstvu koje je došao da uspostavi. Mojsije nije dao ni zapovest, ni odredbu u vezi sa molitvom: čak i proroci malo govore direktno o dužnosti moljenja; Hrist je taj koji uči moliti se.

Prva stvar koju Gospod uči svoje učenike je da moraju imati tajno mesto za molitvu; svako mora imati neko osamljeno mesto gde može biti sam sa svojim Bogom. Svaki učitelj mora imati učionicu. Naučili smo da poznamo i prihvatimo Isusa kao našeg jedinog učitelja u školi molitve. On nas je već naučio u Samariji da obožavanje više nije ograničeno na vreme i mesto; da je obožavanje, duhovno istinsko obožavanje, stvar duha i života; ceo čovek mora u svom celom životu biti obožavanje u duhu i istini. A ipak On želi da svako izabere za sebe ustaljeno mesto gde će se svakodnevno Gospod sretati sa njim. Ta tajna klet, to osamljeno mesto, je Isusova učionica. To mesto može biti bilo gde; to mesto može se menjati iz dana u dan ako moramo da menjamo naše prebivalište; ali to tajno mesto mora postojati, sa tihim vremenom u kojem učenik izlaže sebe Učiteljevoj prisutnosti, da od Njega bude pripremljen da obožava Oca. Samo tamo, ali tamo zasigurno, Isus nam dolazi da nas uči moliti se.

Učitelj se uvek brine da njegova učionica bude osvetljena i privlačna, ispunjena svetlom i zrakom neba, da bude mesto gde učenik čezne da dođe i voli da ostane. U Njegovim prvim rečima o molitvi u Propovedi na Gori, Isus želi da tu tajnu klet postavi pred nas u najprivlačnijem svetlu. Ako pažljivo slušamo, brzo primećujemo glavnu stvar koju On ima da nam kaže o našem čekanju tamo. Tri puta On koristi ime Oca: “moli se svome Ocu”, “uzvratiće ti tvoj Otac” i “vaš Otac zna šta vam je potrebno.” Prva stvar u tajnoj molitvi je: moram sresti moga Oca. Svetlo koje sija u toj sobi mora biti svetlo Očevog lica. Svež vazduh sa neba kojim bi je Isus ispunio, atmosfera u kojoj ću disati i moliti jeste Božija Očinska ljubav, Božije beskrajno Očinstvo. Tako svaka misao ili molba koju izdahnemo biće prosto, od srca, detinjsko poverenje u Oca. Tako nas Učitelj uči da se molimo: On nas donosi u Očevu živu prisutnost. Ono što tamo molimo mora zadobiti. Hajde da slušamo pažljivo da čujemo šta Gospod ima da nam kaže.

Prvo, “Moli se svome Ocu koji je u tajnosti.” Bog je Bog koji sakriva Sebe pred telesnim okom. Sve dok smo u našem obožavanju Boga uglavnom okupirani našim sopstvenim mislima i vežbama, nećemo susresti Njega koji je Duh, Nevidljivi. Ali Otac će otkriti Sebe čoveku koji se povlači od svega što je od sveta ili čoveka i priprema se da čeka samo na Boga. Dok se on odriče i predaje i isključuje svet i život sveta, i predaje sebe da bude Hristom vođen u tajnost Božijeg prisustva, svetlo Očeve ljubavi će ga obasjati. Tajnost te osamljenosti iza zatvorenih vrata, celokupna odvojenost od svega oko nas, jeste slika, a tako i potpora tom unutrašnjem duhovnom svetilištu, tajni Božijeg šatora, unutar zavese, gde naš duh zaista dolazi u dodir sa Nevidljivim. I tako smo poučeni, na samom početku naše potrage za tajnom efektivne molitve, da zapamtimo da je u tajnoj kleti mesto gde smo nasamo sa Ocem, gde ćemo naučiti da ispravno molimo. Otac je u tajnosti: u ovim rečima Isus nas poučava gde On čeka nas, gde se On uvek može naći. Hrišćani se često žale da privatna molitva nije kakva bi trebala biti. Oni se osećaju slabo i grešno, srce je hladno i mračno; kao da imaju tako malo za šta da se mole, a u tome malom bez vere ili radosti. Obeshrabreni su i uzdržani od molitve mišlju da ne mogu doći Ocu kad oni to trebaju ili žele. Dete Božije! Slušaj svog Učitelja. On ti kaže da kad odeš na privatnu molitvu tvoja prva misao treba biti: Otac je u tajnosti, Otac me čeka tamo. Baš zato što je tvoje srce hladno i nemolitveno, dođi u prisutnost Oca ljubavi. Kao što otac sažaljeva svoje dete, tako Gospod sažaljeva tebe. Nemoj razmišljati o tome koliko malo ti imaš da doneseš Bogu, nego koliko mnogo On želi tebi da da. Samo se postavi ispred, i pogledaj gore ka Njegovom licu; razmišljaj o Njegovoj ljubavi, Njegovoj čudesnoj, nežnoj, sažaljivoj ljubavi. Samo mu reci koliko je sve grešno i hladno i mračno: Očevo srce ljubavi će dati svetlost i toplinu tvome. O učini što Isus kaže: samo zatvori vrata, i moli se svome Ocu koji je u tajnosti. Nije li to čudesno? Biti u mogućnosti da budeš nasamo sa Bogom, bezgraničnim Bogom. A onda da pogledaš gore i kažeš: moj Oče!

I uzvratiće ti tvoj Otac, koji gleda u tajnosti.” Ovde nas Isus uverava da tajna molitva ne može biti besplodna: njeno blaženstvo će se pokazati u našem životu. Samo kada smo u tajnosti, nasamo sa Bogom, moramo mu poveriti naš život pred ljudima; On će nas nagraditi javno; On će se postarati da odgovor na molitvu bude izražen u Njegovom blagoslovu na nama. Naš Gospod nas tako uči da kao što su beskrajno Očinstvo i Vernost ono sa čime nas Bog susreće u tajnosti, tako bi sa naše strane trebala da bude dečija prostota vere, pouzdanje da naša molitva zaista spušta blagoslov. “Ko pristupa Bogu, treba da veruje da Bog postoji i da nagrađuje one koji ga traže.” Blagoslov tajnosti ne zavisi od jakog ili strasnog osećanja kojim se molim, nego od ljubavi i sile Oca kojem tamo poveravam svoje potrebe. I zato Učitelj ima samo jednu želju: zapamti, tvoj Otac je, i vidi i čuje u tajnosti; idi tamo i ostani tamo, i opet nastavi odatle sa pouzdanjem: On će uzvratiti. Veruj mu za to; zavisi od Njega: molitva Ocu ne može biti uzalud; On će te nagraditi javno.

Nastavljajući da potvrdi tu veru u Božiju Očinsku ljubav, Hrist izgovara treću reč: “Vaš Otac zna šta vam je potrebno i pre nego što ga zamolite.” Na prvi pogled možda se čini da ova misao čini molitvu manje potrebnom: Bog zna mnogo bolje nego mi šta je nama potrebno. Ali kako budemo dobijali dublji uvid u to šta je zaista molitva, ova istina će mnogo pomoći da ojača našu veru. Naučiće nas da ne trebamo, kao pagani, sa mnoštvom i hitnošću naših reči, da prisilimo nevoljnog Boga da nas čuje. Povešće nas u svetu zamišljenost i tihost u molitvi jer sugeriše pitanje: da li moj Otac zaista zna da meni ovo treba? Kada jednom budemo povedeni od Duha u sigurnost da je naša molba zaista ono što, u svetlu Reči, trebamo za Božiju slavu, ona istina će nam dati čudesno pouzdanje da kažemo, Moj Otac zna da trebam to i da moram imati to. I tada ako bude nekog kašnjenja u odgovoru, naučiće nas da u tihoj istrajnosti čekamo: Oče! Ti znaš da ja to trebam. O blagoslovene li slobode i prostote deteta koju će Hrist naš Učitelj zasigurno odgojiti u nama, dok se približavamo Bogu: hajde da gledamo gore ka Ocu dok Njegov Duh radi to u nama. U našim molitvama, kada smo u opasnosti da budemo tako okupirani našim žarkim, hitnim molbama, da zaboravimo da Otac zna i čuje, hajde da stanemo mirno i samo tiho kažemo: moj Otac vidi, moj Otac čuje, moj Otac zna; to će pomoći našoj veri da uzme odgovor, i da kaže: mi znamo da imamo to što smo tražili od Njega.

A sada, svi vi koji ste iznova upisani u Hristovu školu da se naučite moliti, uzmite ove lekcije, praktikujte ih, i verujte Njemu da ih usavrši u vama. Prebivajte mnogo u tajnoj kleti, sa zatvorenim vratima—zatvorenim od ljudi, zatvorenim sa Bogom; tamo Otac čeka na tebe, tamo će te Isus učiti da se moliš. Biti nasamo u tajnosti sa Ocem: neka to bude tvoja najveća radost. Biti uveren da će Otac javno nagraditi tajnu molitvu, tako da ona ne može ostati neblagoslovljena: neka to bude tvoja snaga dan za danom. I znati da Otac zna da trebaš to što tražiš; neka to bude tvoja sloboda da izneseš svaku potrebu, sa uverenjem da će je tvoj Bog zadovoljiti prema Njegovim bogatstvima u Slavi u Hristu Isusu.

“GOSPODE, NAUČI NAS DA SE MOLIMO!“

Molitva

Blagosloveni Spasitelju! Sa celim srcem blagosiljam te zbog uspostavljanja tajne kleti, kao škole gde se Ti nasamo susrećeš sa svakim Svojim učenikom posebno, i otkrivaš mu Oca. O moj Gospode! Ojačaj toliko moju veru u Očevu nežnu ljubav i dobrotu, da mi kad god se osetim grešan ili u problemu, prva instiktivna misao bude da odem tamo gde znam da me Otac očekuje, i gde molitva ne može proći bez blagoslova. Neka mi misao da On zna moju potrebu pre nego što je iskažem, podari, u velikom spokojstvu vere, da imam poverenja da će On dati što Njegovo dete treba. O neka bi mesto tajne molitve postalo za mene najvoljenije mesto na zemlji.

I, Gospode! Čuj moju molbu, blagoslovi sve tajne kleti Tvojih verujućih ljudi. Neka Tvoje čudesno otkrivenje Očinske nežnosti oslobodi sve mlade Hrišćane od svake misli o tajnoj molitvi kao o dužnosti ili teretu, i povede ih da je cene kao najveću privilegiju njihovih života, kao radost i blaženstvo. Dovedi nazad sve koji su obeshrabreni, jer ne znaju šta da ti donesu u molitvi. O daj im da razumeju da oni samo trebaju doći sa njihovom ispraznošću Njemu koji ima sve da podari, i uživa da čini to. Neka njihova jedina misao bude, ne šta oni imaju da donesu Ocu, nego šta Otac čeka da im da.

I blagoslovi posebno tajnu klet svih Tvojih sluga koje rade za Tebe, kao mesto gde im je otkrivena Božija istina i Božija blagodat, gde su svakodnevno pomazani svežim uljem, gde je njihova snaga obnovljena, i gde su blagoslovi primljeni u veri, sa kojima će oni blagosloviti njihove bližnje. Gospode, privuci nas sve u tajnu klet bliže Tebi i Ocu. Amen.

Pretraga:

Sedmična poruka – prijava:

Povezani članci: