Žene po Božijem srcu (1)

Milenko Isakov

Danas želimo započeti razmišljanje o jako važnoj temi koja se tiče prvenstveno sestara. Želimo da pogledamo kako izgleda žena koja je po Božijem srcu. Svet i njegova merila vrednosti imaju danas jak uticaj na crkvu i na dešavanja u hrišćanskim zajednicama. Razvijanjem feminističkog pokreta, mnoge verujuće žene izgubile su jasnu viziju božanske perspektive ženstvenosti i svega što je Bog nameravao da žena bude. Tako dobijamo dva ekstrema. Neke žene odlaze u jednu krajnost, a to jeste da preuzimaju vođstvo nad svojim muževima u braku, dominiraju u svojim porodicama, pa čak i crkvama, a druge žene u strahu od toga beže u sasvim drugu krajnost da smatraju sebe drugorazrednim u odnosu na muškarce i da ne vide slavu uloge koju im je svemogući Bog dodelio. Zato smatram da je velika potreba da danas počnemo da razgledamo ulogu žene iz biblijske perspektive, jer Reč Božija je istina i svetlo koje obasjava tamu ovog sveta! Mi ćemo to pokušati da uradimo u narednih nekoliko sedmica, ako Bog dopusti. Ja ću dosta citirati iz članka „Bog treba žene“ koji je napisao jedan pobožan brat.

Pogledaćemo tri stvari. Najpre, ženinu slavu u tome što je stvorena da bude pomoćnica muškarcu. Zatim, ženin poziv da bude majka i na kraju ženinu slavu u tome da bude svedok za Hrista. U današnjoj poruci ćemo pogledati prvu stvar.

Bogu su danas potrebne žene koje će svojim životom verno odražavati slavu koju je On od početka nameravao da prikaže kroz ženu kada je stvorio Evu. Kada je Bog stvorio Evu, to je učinio kako bi ona muškarcu bila pomoćnica (1.Mojs.2:18). Slava njene službe otkriva se kada uzmemo u obzir da je ime Utešitelja koje Isus koristi za Duha Svetog zapravo „Pomoćnik“ (Jovan 14:16)! Kao što Duh Sveti nevidljivo i tiho, a ipak silno pomaže verniku, tako je i žena stvorena kao pomoćnica muškarcu. Služba Duha Svetoga je „iza scene.“ Takva treba biti i služba žene.

Isusov život je primer ženama, jer Reč Božija navodi kako je muž glava ženi na isti način kao što je Bog Otac glava Hristu (1.Kor.11:3). Isus je uvek delovao u podložnosti svom Ocu. Bogobojazna sestra će se na isti način ponašati u odnosu prema svom mužu. Evina greška u Edemu bila je u tome što se nije posavetovala sa mužem pre nego što je donela odluku. Tako ju je Sotona zaveo (1.Tim.2:14). Bog danas poziva hrišćanske supruge da pokažu slavu podložnosti tamo gde to Eva nije učinila, onako kako je Isus pokazao slavu podložnosti prema Ocu, a crkva prema Hristu (Ef.5:24).

Greh je ušao u svet Luciferovim odmetništvom, a spasenje je došlo na svet Hristovom podložnošću. Duh ponizne podložnosti Božijem autoritetu najveća je sila koja postoji u svemiru – jer je to Duh Hristov. Taj Duh je na krstu pobedio sve duhove buntovništva. Kada se žena pokori mužu, ona se time zapravo podlaže autoritetu Božije Reči koja joj nalaže da tako učini; a tada na nju deluje najveća sila na svetu. Ta sila može pridobiti čak i neobraćene muževe (1.Pet.3:1,2). Bude li ona živela u tom podložnom duhu tokom zemaljskog života, biće pobednica koja će zajedno s Isusom vladati u večnosti (Otkr.3:21).

Upravo u tome Sotona ponovo zavarava ženu. Zavodi je onako kako je zaveo i anđele – duhom buntovništva. Buntovna žena pretvara svoj dom u neplodnu pustoš koja je gora od svake pustinje (o tome govore Priče 21:19). S druge strane, čestita i podložna žena kruniše muža kao kralja i time svoj dom pretvara u palatu (Priče 12:4). Duhovno govoreći, vaš dom može biti ili palata ili pustoš. Sve zavisi od toga koji ste tip žene. Nije nikakvo čudo da Bog najviše ceni blag i smiren duh (1.Pet.3:4).

U Pričama 31:10-31 opisuju se neke odlike takve vrsne žene. Tamo kaže da su joj srce, ruke i jezik izvrsni. Ne spominje se njena telesna lepota, niti ženska ljupkost, jer su te stvari lažne i tašte (stih 30). Bilo bi sjajno kada bi sve žene i mlade devojke shvatile ovu činjenicu, a to posebno važi i za mladiće.

Vrsna žena koja se ovde opisuje ima bogobojazno srce (stih 30). To je temelj kompletnog njenog života. Ona radi, ušiva, priprema jelo, sadi drveće i pomaže siromašnima (stihovi 13-22). Jezik stalno upotrebljava u ljubaznim poukama i mudrosti (stih 26). Bogobojazna je, marljiva i dobra – čak i kada nije lepa. Božija slava se izražava kroz njeno čisto srce, grube ruke i blag jezik. Svetovne žene, sa druge strane, imaju nečisto srce, meke ruke i grub jezik! Bog traži žene koje će na tim područjima iskazivati Njegovu slavu.

Kao supruga, vrsna žena je istinska pomoć svom suprugu. Dosledno mu čini dobro sve do kraja života – ne samo ponekad (stih 12). Drugim rečima, ona nikad ne gubi prvu ljubav prema njemu. Ona se takođe prilagođava njegovoj profesiji i životnom pozivu, potpunjujući njegove prihode vlastitim tihim radom kod kuće. Štedljiva je i pažljiva sa trošenjem, kako se novac ne bi rasipao. Oslobađa muža od kućnih obaveza kako bi mogao obavljati službu za Gospoda na zemlji (stihovi 23-27). Nije nikakvo čudo što je suprug hvali govoreći kako je među svim ostalim ženama na svetu (uključujući i žene premijera i propovednice) ona najbolja (stih 29). Takva žena svakako zaslužuje i javnu pohvalu (stih 31), jer je shvatila koja slava leži u njenom ženskom pozivu.

Novi Zavet daje veliku važnost služenju svetima u svojoj kući. “Gostoljubivo primajte jedni druge…“ (1.Pet.4:9). Gostoprimstvo u kući jeste prvenstveno ženina odgovornost. Ona može primiti proročku platu, a da pritom sâma uopše nije prorok, samim tim što je u svom domu ugostila proroka (Matej 10:41). Takođe, biće nagrađena i za gostoljubivost koju je iskazala čak i najmanjem Isusovom učeniku (Matej 10:41).

Primiti apostola u kuću jednako je primanju sâmog Isusa (Matej 10:40). Na isti način, primanje deteta u Isusovo ime jeste jednako primanju Isusa (Matej 18:5). Kakve se samo fantastične mogućnosti otvaraju sestrama na području gostoprimstva! Prvi hrišćani (kojima se Pavle i Petar obraćaju po pitanju gostoprimstva) bili su uglavnom veoma siromašni. Sve što se od njih tražilo jeste da svetima ponude jednostavno jelo i mesto gde bi mogli prenoćiti. Kada vernik smatra da ne može pružiti gostoprimstvo dokle god ne bude u stanju ponuditi izvrsnu hranu i raskošan smeštaj, on tada žudi za počastima koje iskazuju drugi ljudi. Stih iz 1.Tim.5:10 ukazuje nam na to da su čak i siromašne udovice u prvom veku služile svetima u svojim kućama! Božija slava se iskazuje kroz ženu koja je uvidela svoj poziv domaćice.

Naredne sedmice ćemo pogledati slavu jedinstvenog poziva za žene da budu majke!

Gospode, blagoslovi naše drage sestre, majke, supruge i devojke. Hvala Ti za slavnu ulogu pomoćnice koju si im dodelio u životu. Amin!