Tvrdoglavost

Milenko Isakov
„…nego svojom drvenosti i nepokajanim srcem
sabiraš sebi gnjev za dan gnjeva
u koji će se pokazati pravedan sud Boga,
koji će dati svakome po delima njegovim.”
(Rimljanima 2:5,6)

Bog ima dobre namere i planove za svakog čoveka. On je sve učinio da bi nama bio omogućen izlaz iz mračne oblasti Sotone i ulazak u Carstvo svetla i ljubavi Božijeg sina Isusa Hrista. Takođe, Biblija kaže da Bog želi da se svi ljudi spasu i dođu u poznanje istine (1.Tim.2:4). Bog ne gleda ko je ko! On nije pristrasan, već potpuno pravedan. Petar kaže da je Bogu mio svaki čovek koji se boji Njega i tvori pravdu, bez obzira kojeg je naroda (Dela 10:34,35). Oči Gospodnje gledaju po svoj zemlji i traže ljude na kojima može da pokazuje svoju silu. Svi ovi stihovi ukazuju da je Bog u potpunosti spreman i željan da bude divan, silan i proslavljen u svim ljudskim životima, ali kada posmatramo živote ljudi oko nas i svoje lične živote često vidimo da to ipak nije slučaj.

Mnogi ljudi upadaju u zamku da krive druge ili čak Boga zbog okolnosti svojih života. Jaka sklonost naše grešne prirode jeste da krivicu tražimo u drugima, a ne u sebi. Možda baš kriviš ljude koji su ti bliski: muža, ženu, decu, roditelje, šefa, radnika… Misliš da bi tvoj život bio mnogo lepši i drugačiji samo da se oni ne ponašaju tako i da nisu takvi. Možda kriviš svoju zajednicu, propovednika ili starešinu i misliš da bi tvoj život bio lep da je to sve drugačije. Dragi moj brate i sestro, zašto smo tako pronicljivi da razotkrivamo grehe i greške drugih ljudi, a u isto vreme potpuno slepi za naš greh i naše stanje? Bog ne želi da ostanemo u mraku po pitanju našeg stvarnog stanja. To treba da bude i naša želja. Psalmista je rekao: “Okušaj me Bože i poznaj srce moje, ispitaj me i poznaj misli moje. I vidi jesam li na zlu putu, i vodi me na put večni” (Psalam 139:23,24). Možda misliš: “Ja na zlom putu? Nemoguće! Ma, to su svi oni drugi koji su na lošem putu.” Neka naša molitva takođe bude: “Bože, ispitaj moje srce i moj život!”

Dakle, prepreka za otkrivanje i pokazivanje Božije slave u ljudskim životima jesu ljudi! Ti i ja smo prepreka. Naš greh je prepreka! Naša nevera i sumnja su prepreke. Naše netraženje Boga je prepreka. Apostol Jakov kaže da Bog daje svakome bez razlike. Zašto onda osećamo da nemamo kada Bog daje svakome? Biblija kaže da je neophodno da tražimo sa verom, bez ikakve sumnje. Čovek koji sumnja ne treba da misli da će išta primiti od Boga (Jak.1:6,7). Znači, Božija spremnost da nam daje i Njegova želja da pokazuje svoju silu u našim životima nije sâma po sebi dovoljna da se to i u stvarnosti dešava, nego to zavisi od naše spremnosti da sarađujemo sa Njim, da Ga tražimo i da Mu verujemo! Bog jeste pokazao i On hoće pokazati svoju silu na svima čija srca su u potpunosti okrenuta prema Njemu (2.Dn.16:9).

Danas želimo da posmatramo još nešto što predstavlja veliku prepreku da Bog radi u ljudskim životima i da pokazuje svoju silu, a to je ljudska tvrdoglavost. U poslanici Rimljanima apostol Pavle govori o tome kako je moguće da čovek sudi drugog čoveka za ono što i on sâm čini. Nemojte biti začuđeni ako su vođe, pastiri i starešine opominjali ili isključivali drugu braću i sestre za stvari u kojima su sâmi oni ili njihovi najbliži imali udela. Pavle kaže da niko neće moći da pobegne od Božijeg suda i nastavlja da govori kako ne smemo zanemariti bogatstvo Božije dobrote, tolerancije i strpljenja. Bog je vrlo strpljiv sa nama i On ne postupa sa nama po našim gresima, niti nam vraća po našim nepravdama, nego koliko je nebo više od zemlje tolika je Njegova milost prema onima koji se Njega boje! (Ps.103:10,11). Međutim, ako čovek konstantno zanemaruje bogatstvo Božije dobrote, tolerancije i strpljenja, on svojom tvrdoglavošću sakuplja Božiji gnjev na sebe!

Ljudska drvenost ili tvrdoća ogleda se u tome što je srce neosetljivo na Božiji dodir. Iako Bog dotiče takvo srce ono ostaje nepromenjeno, slično kao što na kamenu neće ostati nikakav trag vašeg dodira. To se može primeniti na stanje ljudskog uma koji je neosetljiv na primedbe, opomene i podsticaje koje dobija Rečju Božijom. Nepokajano srce je srce koje nije pokrenuto na žalost zbog svog greha kada je videlo Božiju milost i dobrotu. Hrišćanske zajednice su pune ljudi koji iz sedmice u sedmicu slušaju propovedi, ali se to ni najmanje ne odražava na promenu njihovih života. Gde ne postoji promena života, tu postoji jasna evidencija da su srca neosetljiva na Božiji dodir i tvrdoglava u činjenju svoje volje.

Biblijski primer toga se vidi u Valamovom životu. On je tvrdoglavo išao putem lakomstva. Bog mu je jasno rekao da ne ide sa poslanicima moavskog cara Valaka (4.Mojs.22:12), ali videći njegovo srce dopustio mu je drugi put da ide. Valam je bio polakomljen Valakovim darovima i imao je tajnu želju da zaista ispuni Valakovu volju iako je znao da je to pogrešno! Bog se razgnjevio pošto je Valam pošao sa Valakovim poslanicima i poslao je anđela da ga spreči na putu. Kada su se Valamu otvorile oči da vidi anđela, priznao je da je zgrešio. Magarica ga je sačuvala od sigurne smrti, ali njegova tvrdoglavost je bila toliko snažna da je nastavio svoj put. Valam je bio sprečen da prokune Izrailjski narod jedino natprirodnom Božijom intervencijom na koju on (Valam) nije mogao da utiče, ali je nesumnjivo bio čovek koji je tvrdoglavo išao za svojim lakomstvom.

Dragi prijatelju, Bog šalje opomene svakom čoveku koji bira pogrešan put i koji ne želi da posluša Evanđelje. Ako danas čuješ Njegov glas, nemoj biti tvrdoglavog i drvenastog srca! Veruj u Gospoda Isusa Hrista. Odrekni se svog greha i tvori volju Božiju. Čini dela za koja će te Bog u poslednji dan nagraditi. On će dati platu svakom čoveku po delima njegovim.

Nebeski Oče, hvala Ti što si strpljiv sa našom tvrdoglavošću i drvenošću. Želimo da živimo u stalnom pokajanju i da se odričemo svega što nam Tvoj Duh pokaže da je pogrešno. Ispitaj naša srca i neka reči naših usta i misli naših srca budu ugodne Tebi. Amin!