Laganje

Zac Poonen

I danas želimo da pogledamo verovatno najrasprostranjeniju karakteristiku ljudske rase koja izaziva jako mnogo štete u ljudskim odnosima i nešto što bez Božije pomoći nikada ne možemo pobediti. Ali, ti možeš to pobediti! Svako ljudsko biće pada u taj greh, a samo Bog može da ga izbavi od toga.

U Jovanovom Evanđelju 8:44 Isus je govorio Jevrejima koji su verovali u Njega. Oni su intelektualno verovali, čitamo to u stihu 31, a On im je rekao: „Vaš otac je đavo“ (stih 44). Stvarno je zadivljujuće kada misliš da je Isus mogao da izgovori takve reči ljudima koji su očigledno verovali u Njega (stih 31). Postoji vera u Isusa koja je intelektualna! Ona još uvek čini čoveka detetom Sotone. Naravno, ljudi danas nisu dovoljno hrabri da kažu drugima da su deca Sotone, ali Isus je rekao: „Vaš otac je đavo i slasti oca svojega hoćete da činite.“ On ih nije vređao niti proklinjao, nego im je jednostavno rekao činjenicu i pokazao kako mogu da se oslobode iz te situacije i postanu deca Božija. Ali, oni se nikada ne bi izbavili, da se prethodno nisu suočili sa činjenicom šta su bili. Dok ne priznamo ono što jesmo, Bog ne može da nas izbavi!

Isus dalje kaže u Jovanu 8:44 „Đavo je krvnik od početka, i ne stoji na istini; jer nema istine.“ Evo jedne Sotonine karakteristike – u njemu uopšte nema istine i on ne stoji u istini! Tada Isus nastavlja: „Kad govori laž, svoje govori; jer je laža i otac laži.“ Dakle, kao što smo u prethodnom proučavanju videli da je Bog ljubav, a Sotona mržnja, na isti način vidimo da je Isus rekao: „Ja sam istina, a đavo je lažov.“ Đavo ne stoji na istini i nema istine u njemu! Kad god govori laž, govori od svoje prirode. Njegova je priroda da govori laž, jer je lažov i Otac laži!

Sve laži postaju od Sotone, kao oca. Ako slažeš, ta laž je dete koje je rođeno od Sotone, kao oca i tebe, kao majke – tada si dao svoje srce i jezik Sotoni da proizvede dete koje se zove laž! Bog nikada ne rađa laž. Zato je jako važno, kada jednom postanemo hrišćani i vernici, da naučimo da uvek govorimo istinu!

Isus je rekao u Mateju 5:37 u vezi toga: „Neka bude vaša reč da da; ne ne; a što je više od ovoga, od zla je.“ On je rekao: „Nemojte se kleti.“ „Ne kunite se nikako“, rekao je u stihu 34. Nema potrebe da se kunete, jer kada čovek čini zakletvu i stavlja svoju ruku na Bibliju ili se kune Bogom, nebom ili nečim poput toga, ono što tada zapravo govori jeste: „Dobro, u većini slučajeva lažem, ali upravo sada govorim istinu pošto se kunem.“ Ali, Isus je rekao: „Ne treba da budete takvi. Treba jednostavno UVEK da govorite istinu, pa nikada nećete trebati da se kunete!“ Nijedna rečenica koja je izgovorena kao zakletva ne bi trebala da bude istinitija od rečenice koja je izgovorena bez zakletve. Trebale bi da budu iste! Sve što je više od toga, od zla je.

Koja je prva stvar koju Bog zahteva od nas kada Mu dolazimo? To nije savršenstvo, to nije čistota, to nije dobrota, to nije ljubav – to nije nijedna od tih stvari. Postoji samo jedna stvar koju Bog zahteva od nas kada Mu dolazimo, a to je iskrenost! U Jeremiji 3:13 čitamo da Bog govori preko svog proroka: „Samo poznaj bezakonje svoje, da si se odmetnuo od Gospoda Boga svojega, i vrati se. Ja sam tvoj gospodar i ja ću te uzeti i dovesti u Sion. Ja ću te dovesti u crkvu, ako samo poznaš svoje bezakonje.“ Drugim rečima: „Budi iskren.“

Šta je imala žena koja je bila uhvaćena u preljubi? Iskrenost! Ona nije imala drugu vrlinu. Šta ćemo sa lopovom koji je visio na krstu? Rekao je: „Ja zaslužujem ovo.“ Priznao je da je kriminalac i da zaslužuje smrt! Drugi lopov (koji se nije pokajao) to nije želeo da prizna. Rekao je Isusu: „Skini nas sa krsta. Mi ne zaslužujemo smrt“ i tako je otišao u pakao – ne zato što je bio kriminalac, nego zato što je bio neiskren! Čovek sa druge strane je bio kriminalac jednak njemu, a možda čak i gori kriminalac od ovoga koji je otišao u pakao, ali je bio iskren i rekao: „Ja zaslužujem ovo“ i otišao je u raj! Raj nije stvoren za savršene ljude. Stvoren je za iskrene ljude! Stvoren je za ljude koji žele da govore istinu!

Prvi greh koji se spominje u Bibliji jeste laž. Čitamo u 1.Mojs.3 o prvom grehu koji Biblija spominje i to nije greh koji je Eva učinila kada je pojela sa drveta koje je Bog zabranio. Postoji greh koji se spominje u 1.Mojs.3 čak pre tog greha koji je učinio čovek, a učinio ga je Sotona! Sotona je prišao Evi i pitao: „Je li istina da je Bog kazao da ne jedete sa svakog drveta u vrtu? Žena je rekla: Bog je rekao ako jedemo sa tog drveta nasred vrta umrećemo.“ Zmija je rekla (1.Mojs.3:4): „Nećete vi umreti“ i to je bila laž! To je prva laž i prvi greh koji se spominje u Pismu: „Nećete umreti! Možeš biti neposlušan Gospodu, ali nećeš biti kažnjen. Nećeš otići u pakao. Greh ne zahteva kaznu!“ To je laž sa kojom je Sotona prevario Evu i sa kojom je varao celu ljudsku rasu hiljadama godina, čak i danas.

Postoje propovednici koji teše grešnike u njihovim gresima. Postoje propovednici koji teše vernike u njihovim gresima govoreći: „Ti si prihvatio Gospoda i ideš u nebo bez obzira koliko grešiš.“ Biblija kaže u Knjizi Propovednikovoj 8:11 „Što nema odmah osude za zlo delo, zato srce sinova ljudskih kipi u njima da čine zlo.“ Pošto Bog ne kažnjava trenutno ljudi nastavalju da žive u grehu. Zato Sotona govori: „Nećeš biti kažnjen. Pogledaj sve te druge ljude oko sebe. Pogledaj grehe koje oni čine. Pogledaj vernike koji čine toliko mnogo loših stvari i izlaze na kraj sa tim.“ Oni nisu izašli na kraj sa tim! Božija kazna i sud još nije došao. To je sve!

Dakle, postoji laž sa kojom Sotona svugde vara ljude: „Možeš grešiti i nećeš stradati.“ Biblija kaže (Rimljanima 8:13): „Ako živite po telu, pomrećete“, a Sotona kaže: „Ne, nećeš umreti! Bog je milostiv, Bog je dobar! Ti si tražio da Isus dođe u tvoj život. Čak ako i živiš po telu, nećeš umreti!“ To je prevara! Ako živiš po telu, umrećeš! Uopšte nema sumnje u vezi toga!

Ako je Sotona lažov, on želi da prenese tu prirodu na svoju decu. Vrlo je lako da i vernik bude time zaražen. Kad god slažeš, nudiš sebe Sotoni da rodi još jedno dete!

Poslednji greh koji se spominje u Bibliji nalazi se u Otrkivenju 22. Tamo govori o onima koji će biti izvan Božijeg grada u poslednji dan, Otkrivenje 22:15. Svako ko ljubi i čini laž biće izvan Carstva. Da li si nekada zapazio da prvi i poslednji greh koji se spominje u Bibliji jeste laž? Laganje je vrlo ozbiljna stvar – laganje Bogu, laganje ljudima. A svaku laž rađa Sotona!

Petar je rekao Ananiji: „Zašto si slagao Svetom Duhu?“ Zbog toga je bio ubijen! Prvi greh koji je bio osuđen u ranoj crkvi bilo je laganje! Laganje je ekstremno ozbiljna stvar! Zato jedna od najvažnijih stvari koju mi roditelji treba da naučimo svoju decu jeste da prestanu da lažu! Naša deca su rođena sa našom prirodom. Ona lažu od rođenja i zato treba da im pokažemo koliko je to ozbiljno. Treba da vide u našim životima da vrlo ozbiljno shvatamo da treba govoriti istinu. Treba da vide da ako kažemo nešto, to ćemo uraditi; ako obećamo da ćemo učiniti nešto za našu decu, držimo našu reč, ili im objasnimo ako se pojave drugačije okolnosti koje su nas sprečile da izvršimo svoje obećanje.

Govorenje istine je kvalitet i vrlina za koju treba da se borimo celim srcem, ako želimo da je steknemo. Sveti Duh je Duh istine i ako želiš da budeš u istini, treba da tražiš od Svetog Duha da te ispuni i da usmrti tu naviku laganja u tvom govoru.

Ako činimo to, shvatićemo da nam Bog otkriva laži sa kojima Sotona želi da nas prevari.