Držanje desete zapovesti

Zac Poonen

U ovom programu želimo nastaviti da posmatramo razliku između religiozne i duhovne osobe, kao što smo to činili u naša poslednja tri programa. Sada želimo to razgledati malo dublje da bi nam ta jako važna stvar bila jasna.

Mnogima od nas (mislim većini) poznate su deset zapovesti koje je Bog dao Mojsiju. Možda ih ne znate sve, ali dobro je da ih znamo. Sada želim da ti posebno istaknem nešto iz tih deset zapovesti što možda do sada nisi primetio i kada to budemo razumeli videćemo iz kojeg razloga je Bog dao zakon, čak ako je znao da zakon nikada neće dovesti nekoga do nivoa duhovne osobe ili življenja pobožnog života.

U suštini, U Jevrejima 8, ako čitate to poglavlje, videćete vrlo jasno da je Stari Zavet imao mane. Ta reč se koristi u Jevrejima 8 – “…da je prvi bio bez mane…” Da li Bog daje nešto što ima manu? Da li on pravi grešku? Za sigurno ne! On zna kraj od početka! On je to dao sa svrhom, radi nas, da bismo videli našu potrebu. Zakon je dat da bi se istaknuo greh, a takođe bismo mogli kazati da je zakon dat da bi Bog testirao čoveka i video koliko ljudi će biti zadovoljeno spoljašnjom pravednošću koja donosi slavu od ljudi i koliko ljudi će tražiti Boga radi te unutrašnje čistote koja je (jedino) ugodna Bogu.

Vi se sećate kada je Isus govorio Farisejima. Rekao im je: “Vi ste ljudi koji samo od spolja čistite čašu, ali Bog vidi vaša srca i On želi da unutrašnjost čaše bude čista. Vi ste ljudi koji radite sve ispravne stvari od spolja, tako da bi drugi ljudi bili impresionirani, ali Bog vidi duboko unutra i On očekuje unutrašnju čistotu motiva.” Možemo reći da su Fariseji bili kao Adam koje se pokrio pregačom od smokvinog lišća, a na tome postoji prokletstvo i zato primećuješ da je Isus konstantno bio u sukobu sa Farisejima. Razmišljaj o tome! Fariseji su bili oni koji su do poslednjeg detalja držali slovo zakona i čije doktrine su bile toliko ispravne da u Mateju 23:2,3 čitamo da je Isus čak rekao svojim učenicima da slede učenje Fariseja. Da li ste primetili to? U Mateju 23:2 i 3 Isus je rekao svojim učenicima da slede učenje Fariseja. On je rekao: “Šta god vam kažu ispravno je.” Jedina stvar koju je rekao: “Nemojte raditi ono što oni rade. Nemojte slediti njihov primer u svom životu, zato što oni uče ono što sami ne praktikuju.” Dakle, nije ništa pogrešno sa naukom Fariseja.

U Isusovo vreme je postojala druga grupa koji su se zvali Sadukeji. Oni su imali pogrešne doktrine i Isus nikada nije rekao svojim učenicima da slede njihovo učenje. Oni nisu verovali u anđele, duhove ili vaskrsenje. U suštini, oni su mislili zemaljski. Nisu uopšte mislili o budućem životu. Njihove doktrine su bile pogrešne, ali ne i doktrine Fariseja! Fariseji su bili ljudi čije doktrine su bile ispravne.

Osoba može imate sve ispravne doktrine. Njene doktrine mogu biti potpune evanđeoske, a ipak ona još uvek može biti samo religiozna osoba. Ona može imati samo ono što je od spolja. Pomislite na deset zapovesti. Bog je rekao: “Nemoj imati drugih bogova, ne čini idole, ne uzimaj moje ime uzalud, drži subotu, poštuj oca i majku, ne ubij, ne čini preljube, ne kradi, ne svedoči lažno.” Ovo su devet od deset zapovesti i moguće je da svaka osoba bez pomoći Svetog Duha drži ovih devet zapovesti. Dokaz toga su mnogi, mnogi ljudi u Starom Zavetu koji su držali ovih devet zapovesti bez pomoći Svetog Duha. Oni nisu imali Duha Svetog u starozavetnom vremenu, a ipak Pavle je mogao da kaže u Delima 23:1 – “Živeo sam sa čistom savesti pred Bogom od mog detinjstva do danas.” Bogati mladić, kada je Isus ukazao na deset zapovesti, rekao je: “Držao sam sve te stvari od mog detinjstva.” Moguće je da osoba koja se boji Boga drži sve te zapovesti bez pomoći Duha Svetoga, samo sa svojom snagom! Moguće je da bilo koji čovek, bez obzira koje je religije, drži ovih devet zapovesti bez ikakve Božije pomoći, zato što čovek ima određenu snagu da vodi spoljašni moralan život. Ako ne vodiš spoljašni moralan život niko neće prihvatiti tvoju religiju. Ljudi očekuju da religiozni ljudi u najmanju ruku budu spoljašnje moralni.

Ali, kada dođemo do desete zapovesti, deseta zapovest se ne bavi spoljašnjim stvarima. Ona se bavi nečim što se nalazi unutra. Ta zapovest kaže: “Ne poželi (nemoj se lakomiti ili nemoj imati jaku želju ili požudu).” Sve tri reči imaju isto značenje. Nažalost, požuda je dobila jako zao uticaj u ljudskim razumima, ali sve te reči znače “jaka želja”, kao što kaže u Galatima 5:17 – “Sveti Duh želi protiv tela.” Šta to znači? Sveti Duh ne čini ništa zlo! On ima jaku želju protiv tela, a telo ima jaku želju protiv Svetog Duha. Ista reč se koristi u 2.Mojs.20:17 (deseta zapovest) – “Ne poželi kuće bližnjega svojeg, ne poželi žene bližnjega svojeg”, što znači isto što i – “Nemoj imati požudu za kuću svog bližnjeg ili ženu svog bližnjeg.” To znači isto što i – “Nemoj imati jaku želju za kuću svog bližnjeg i nemoj imati jaku želju za ženu svog bližnjeg, ili nemoj imati jaku želju da dobiješ slugu svog bližnjeg i želeti da sluga koji radi u kući tvog bližnjeg postane tvoj sluga zato što je on možda jako veran sluga. Nemoj želeti posao svog bližnjeg, ili njegovog magarca ili bilo šta što pripada tvom bližnjem”. Deseta zapovest se odnosi na unutrašnjost i ne postoji način da neko otkrije da li si je držao ili ne. To je nemoguće!

Pavle je bio vrlo, vrlo iskrena osoba. On nam kaže u Fil.3:6 da je po pravdi koja je bila u zakonu bio bez mane. On je besprekorno držao zakon! Šta to znači? Da li to znači da je držao svih deset zapovesti? Za sigurno ne! Držao je samo devet, ali to je bilo sve što se zahtevalo. Niko nije mogao da drži desetu zapovest! Niko nije mogao da kaže: “Nikada ništa nisam poželeo. Nikada nisam poželeo ženu mog bližnjeg ili ćerku mog bližnjeg”, a setite se da je svaka ženska osoba na svetu ili žena ili ćerka tvog bližnjeg. Svaka ženska osoba na svetu! Ne postoji duša na svetu koja može reći da nikada nije poželela nešto što pripada drugome! Čak ni apostol Pavle. On nam vrlo iskreno govori u Rimljanima 7 kada kaže: “Šta ćemo dakle reći? Je li zakon greh? Bože sačuvaj!” On kaže: “Ja greh nisam upoznao osim kroz zakon” i tada spominje desetu zapovest (ne prvih devet, jer ih je držao). On kaže: “Kada je došlo do desete zapovesti (Rim.7:7) koja kaže: Ne poželi (nemoj imati požudu ili nemoj imati jaku želju za bilo čime što pripada tvom bližnjem), primetio sam (stih 8) svaku vrstu želje (požude) u mom srcu.”

Bio je iskren! “Ja sam mislio da ugađam Bogu dok mi ova zapovest nije pokazala pokvarenost greha u mom životu. Video sam da sam duhovno mrtav u Božijim očima zato što sam otkrio svaku vrstu želje”, kaže on u stihu 8 (svaku vrstu požude, svaku vrstu jake želje).

Zašto je Bog dao takvu zapovest ako je znao da je niko ne može držati bez pomoći Svetog Duha? Evo odgovora, Bog je dao tu zapovest da bi vidio koji ljudi će biti iskreni da priznaju da nisu dostižni u toj sferi.

Da li znate, prijatelji, da prvi korak da biste postali duhovni jeste iskrenost? Bog ne traži od tebe da najpre budeš svet! Niko od nas ne može biti svet kao On! On čak ne traži od nas da imamo najpre ljubavi, poniznosti ili bilo šta, zato što je za sve te stvari potrebno vreme. Ali, postoji nešto što možeš biti danas i to je prvi korak ka istinskoj duhovnosti, a to je iskrenost!

Pavle je bio iskren. Rekao je: “Istina je, našao sam svaku vrstu želje u mom srcu. Ja sam grešnik!” I rekao je: “Takav sam grešnik, da sam mislio da sam živ, ali sam zapravo mrtav. Mrtav sam u svojim gresima!” Čovek koji je držao svaku moguću spoljašnju zapovest priznaje da je potpuno mrtav u grehu zato što je otkrio svaku vrstu želje u svom srcu!

Kako ti vidiš svoje srce? Treba jednostavno da budeš iskren i ako si iskren Bog će te voditi dalje, a ako si neiskren i pretvaraš se da nemaš takve želje, nego da si čist i čestit, kao što su se Fariseji pretvarali, tada će ti Isus sarkastično reći, kao što je rekao i Farisejima: “Nisam došao radi vas, pravednih ljudi. Došao sam po grešnike. Došao sam da pozovem grešnike na pokajanje.” On će te preskočiti i potpuno ćeš ispustiti Gospoda, kao što su ga Fariseji ispustili! Zašto su oni ispustili Gospoda? Zašto ih je Gospod ostavio samima? Pa, rekao im je: “Vi ljudi ste zdravi.” Rekao je: “Ja sam došao po bolesne ljude. Samo bolesnim ljudima je potreban doktor. Zašto bi vama, zdravim ljudima, bio potreban ja?” Šta misliš, da li su bili zdravi? Daleko od toga! Ti Fariseji su bili najbolesniji ljudi u Izraelu! Zašto im je onda Isus rekao: “Vi ljudi ste zdravi”? On je bio sarkastičan! On je pokušao da im prikaže njihovo licemerje. Pokazao im je da neće pomagati onima koji nisu iskreni.

Vidiš kako je lako doći Gospodu? Treba da budeš jednostavno iskren u vezi greha u svom srcu i kažeš: “Gospode, u meni postoji svaka vrsta želje.” Pošto je Pavle bio iskren, da li znate šta se desilo? On je otkrio da sila Svetog Duha može da mu pomogne da drži čak i desetu zapovest i da ga sila Svetog Duha može osloboditi od požude u njegovom srcu! Isusova krv će očistiti njegove prošle padove, a sila Svetog Duha će ga osloboditi! On kaže u Rim.8:2 “Zakon Duha oprostio me je od zakona greha i smrti.”

Da li želiš to iskustvo? Da li želiš doći u život kada te zakon Duha oslobađa od tog ropstva požude u svom srcu? Budi iskren! Kaži Gospodu da nisi dostižan u tome, da si pao i da si grešio u svom srcu. Traži od Njega da ti oprosti i da te očisti u Njegovoj krvi i reci mu: “Gospode, ne želim više nikada biti neiskren!”

Traži od Njega da te ispuni svojim Svetim Duhom i da ti da snagu iznutra. Tako možeš biti čist!