Čistota srca

Milenko Isakov
  „Fariseju slepi! Očisti najpre iznutra čašu i zdelu da budu i spolja čiste.
(Matej 23:26)

Svi koji smo potomci Adama i Eve, rođeni smo sa prirodom koja ima tendenciju ka grehu i prljavštini. To mnogi stihovi Pisma potvrđuju. U Psalmu 51:5 David kaže: „Gle, u bezakonju rodih se, i u grehu zatrudni moja mati sa mnom.“ Kroz Adama je na svet došao greh, a kroz greh smrt, i smrt je ušla u sve ljude, jer su svi sagrešili (Rim.5:12). Svi koji smo Adamovi potomci, rađamo se nečisti i prljavi. Imamo prirodu koja je grešna i neprihvatljiva pred Bogom.

Čak i sva pravedna dela koja pokušavamo da radimo svojom grešnom prirodom, sve je to velika nečistota pred Bogom. U Isaiji 64:6 kaže: „Svi mi bijasmo kao nečisto što, i sva naša pravda kao nečista haljina i zato opadosmo kao list i bezakonja naša kao vetar, odnesoše nas.“ Dakle, ono najbolje što smo mogli da proizvedemo našom snagom takođe je nečista haljina pred Bogom. To nam zaista daje uvid u našu naizgled beznadežnu situaciju! Mi smo nečisti pred Bogom, a našim zalaganjem, naporom i trudom da postignemo određenu pravednost još uvek ne možemo postići standard svetosti koji je odobren od Boga. Sva naša pravda je kao nečista haljina pred Njim! Dakle, sâmi po sebi ne možemo da pristupimo svetom i pravednom Bogu. Nama je potrebna pravednost koja je pred Bogom prihvatljiva.

Gospod Isus je došao na svet i učinio je ono što niko od nas ne može učiniti. Živeo je savršenim životom i u svemu je ugodio svom nebeskom Ocu. Otac je mogao da kaže za Njega da je On Njegov ljubazni sin koji je po Njegovoj volji! Sve što je Isus radio, radio je iz želje da nađe i spase nas izgubljene, prljave, grešne ljude. Došao je da očisti ono što je prljavo! On je savršeno u telu postigao Božiju pravednost i Bog je to potvrdio time što ga je vaskrsao iz mrtvih tri dana nakon smrti na krstu.

Isus je savršeno čist i On danas živi u srcima svih nas koji smo Ga uzverovali. Kako Njegova čistota deluje u nama i kako se ona vidi i odražava u našem praktičnom životu? U propovedi na gori Isus je rekao: „Blago onima koji su čistog srca, jer će Boga videti.“ Takođe, postoje mnogi stihovi u novom zavetu koji govore o tome da je Božija volja da Njegov narod poseduje čistotu. U 1.Sol.4 kaže da nas Bog nije pozvao na nečistotu, nego u svetost.

Kada razmišljamo o čistoti, postoji ljudska ideja i zamisao o čistoti, a postoji Božiji stav i Božija misao o čistoti. Postoji ogromna razlika između spoljašnje i unutrašnje čistote. Bog voli istinu iznutra (Psalam 51:6). To znači da Bog želi da naša čistota ne bude primarno vidljiva od spolja, nego da izvire iz srca. Kada je naša unutrašnjost čista i kada je čist naš svet misli, to se svakako odražava na naš spoljašnji život.

Postoji velika opasnost da se fokusiramo na spoljašnju čistotu, a da iznutra budemo prljavi. To je bio problem Fariseja. Isus im je rekao: Teško vama književnici i fariseji, licemeri što čistite spolja čašu i zdelu a iznutra su pune grabeža i nepravde. Fariseju slepi! Očisti najpre iznutra čašu i zdelu da budu i spolja čiste. Teško vama književnici i fariseji, licemeri, što ste kao okrečeni grobovi, koji se spolja vide lepi a unutra su puni kostiju mrtvačkih i svake nečistote. Tako i vi spolja se pokazujete ljudima pravedni, a iznutra ste puni licemerja i bezakonja” (Matej 23:25). Ovo je fantastična ilustracija. Pogledajte kako Isus koristi ilustraciju groba. U to vreme su krečili grobove, a danas ih prave još glamuroznijim, u nekom mermeru ili drugom skupom kamenju. Od spolja izgledaju divno, ali unutra su kosti mrtvaca i prljavština. To je ilustracija čoveka koji od spolja izgleda ‘zategnut’, čist i uglačan, čak i sa odličnom reputacijom u crkvi, ali je pred Bogom prljav licemer pun bezakonja i nečistote.

Dakle, Bog želi da naša čistota primarno bude iznutra, a zatim i spolja. Očisti najpre iznutra čašu i zdelu da budu i spolja čiste.“ Znači, Bog je zainteresovan i za spoljašnju čistotu, ali ne kao nešto primarno, nego kao posledica i rezultat unutrašnje čistote.

Razmišljaćemo na ovu temu i sledećeg puta.

Pomozi nam, Gospode, da uvek živimo pred Tvojim licem, želeći da zadovoljimo Tvoje srce. Hvala Ti za krv Isusa Hrista koja nas čisti od svakog greha! Želimo imati čista, iskrena i otvorena srca pred Tobom! Amin.