Zavisnost od Hrista

Milenko Isakov

jer bez mene ne možete činiti ništa

(Jovan15:5)

Gospod Isus je uputio ove reči svojim učenicima pre nego što će otići da postrada za grehe čovečanstva. U poglavljima 14-16 Evanđelja po Jovanu On utvrđuje svoje učenike i daje im poslednje savete i ohrabrenja pre nego što će se odvojiti od njih. Morala je da se ispuni reč iz proroka: “Udariću pastira i ovce će se razbežati” (Zaharija 13:7, Marko 14:27). U poslednjem stihu 14.poglavlja Isus je rekao učenicima da pođu sa tog mesta gda su bili i možda baš dok su prolazili pored nekog vinograda On je iskoristio priliku da govori svojim učenicima o čokotu i lozama, što čitamo u 15.poglavlju.

Isus je rekao da je On pravi čokot i da je Bog vinogradar. Danas bi mnogi ljudi želeli da imaju vlast vinogradara, ali Isus je jasno rekao da je Bog vinogradar. Jedino Bog ima vlast da odseče neku lozu! Vlast vinogradara nije data nijednom čoveku!

Možemo da razumemo iz Isusovih reči da je čovek potpuno nemoćan da uradi ijednu dobru stvar koja će biti za Božiju slavu bez povezanosti sa Hristom. Kao što je loza potpuno nemoćna da donese plod ako nije povezana sa čokotom i ako ne dobija život od njega, tako je i svaki vernik nemoćan da proizvede dobar plod bez povezanosti sa čokotom koji je Hristos.

Isus je rekao da će vinogradar odseći loze koje ne rađaju rod i da će očistiti one koje rađaju da bi više ploda donele. Kako je moguće da loza koja već rađa rod potrebuje očišćavanje? Kako to da onaj koji je doživeo oproštenje greha i nanovo rođenje potrebuje i dalje očišćavanje? Apostol Jakov je zapisao da svi pogrešujemo mnogo puta i da samo savršen čovek ne pogrešuje u rečima (Jakov 3:2). Šta je to što nas jedino može očistiti? Jovan je pisao svojoj duhovnoj deci: “Ne grešite! Ali, ako neko sagreši, imamo zastupnika kod Oca, Isusa Hrista pravednika, i On očišća grehe naše, i ne samo naše, nego i svega sveta.” (1.Jov.2:1,2). Jedino krv Isusa Hrista očišća grehe! Ako priznajemo svoje grehe, Bog je veran da nam oprosti grehe i da nas očisti od svake nepravde (1.Jov.1:9). Ne postoji stih u Svetom Pismu koji kaže: “Ako priznajemo svoje mane ili slabosti…” Mi možemo nazivati greh blažim imenima kao što su slabosti, mane, pogreške itd., ali Biblija nigde ne govori da Bog oprašta slabosti, pogreške ili mane, nego grehe! Hrišćani mogu varati sami sebe govoreći da ne greše, nego da “slabe” ili “pogrešuju”, umanjujući time ličnu odgovornost pred Bogom, ali Božija reč kaže da će Bog oprostiti kada priznajemo, ne svoje pogreške i slabosti, nego grehe!

Gospod Isus je rekao: “Vi ste već očišćeni rečju koju vam govorih” (Jovan 15:3). Božija Reč je ta koja nas očišća kada želimo da joj se pokorimo i kada želimo da je prihvatimo takvu kakva ona jeste – kada želimo da se odreknemo svojih predubeđenja i predrasuda.

Budite u meni, i ja ću u vama. Kao što loza ne može roda roditi sama od sebe ako ne bude na čokotu, tako i vi, ako u meni ne budete” (Jovan 15:4). Da li može loza da se hvala kada donese plod? Dovoljan je samo jedan momenat da bude odsečena od čokota i da se osuši i izgubi taj život. Isto tako, svaki vernik koji se nalazi na Hristu neće imati slobodu da se hvali svojim rodovima, zato što je svestan da te rodove nije proizveo njegov život, nego život čokota na koji je on pripojen! Mi smo svesni da ako bi samo za trenutak bili odsečeni od čokota, ne bi više posedovali taj život koji proizvodi dobre rodove.

Mnogo puta hrišćani rade nezavisno od Hrista i proizvode lična dela. Možda mislimo da možemo u svojoj sili da učinimo nešto dobro, ali sve što je urađeno bez povezanosti i zavisnosti od Isusa Hrista jeste mrtvo delo pred Bogom. Fil.2:13 kaže: “Jer je Bog taj što čini u vama da hoćete i učinite ono što mu je ugodno.” Čovek sâm po sebi ne može učiniti ništa dobro ako Bog svojim Svetim Duhom ne proizvede u njemu dobru želju i ne pokloni mu snagu da to i izvrši. Zato smo svi svesni da jedino delo koje inicira sâm Sveti Duh ima vrednost i cenu pred Bogom. To je onda Božije delo u čoveku i kroz čoveka.

Kako se onda dešava da osoba koja je nanovo rođena upadne u greh? Kako je moguće da loza koja je na čokotu i koja je povezana sa Hristom učini greh? Moguće je jedino onda kada odluči da postane nezavisna od čokota. Svima je jasno da ne možemo učiniti greh kada smo u zajednici sa Hristom. Tako je i zapisano u Jovanovoj poslanici: “Ko je rođen od Boga ne čini greha, jer seme Božije stoji u njemu i ne može grešiti.” Seme Božije je Reč Božija. Ako Reč Božija prebiva u našim srcima i ako smo povezani sa našim čokotom, nemoguće je da učinimo greh. Ali, kada loza kaže: “Želim da budem nezavisna od svog čokota. Želim da imam svoj život. Ne želim da budem povezana sa čokotom”, tada sebe izlažemo grehu. Nijedan vernik nije upao u greh pre nego što je izgubio svoju povezanost sa čokotom.

Zato je važno da razumemo našu veliku potrebu da svaki dan zavisimo od našeg čokota, Hrista. Neophodno je da svaki dan crpimo i dobijamo snagu od Njega. Lozi nije dovoljno da jednom sedmično bude povezana sa čokotom i da onda šest dana živi nezavisno od njega. Na taj način ne bi mogla da opstane. Isto tako, nijedan vernik neće opstati u duhovnom životu ako samo jednom nedeljno sluša Božiju Reč, razmišlja o njoj i slavi Boga, a šest dana živi svoj život nezavisno od Gospoda. To nije loza koja je povezana sa čokotom. Loza je svaki dan povezana sa čokotom. Svaki dan crpi snagu. Svaki dan prima neophodne sokove koji joj daju život i sposobnost da donosi plod. Svi koje žele biti plodonosni u hrišćanskom životu, moraju svaki dan crpiti snagu od Boga, hraniti se Njegovom Rečju i komunicirati sa čokotom u molitvi.

Cilj svakog razumnog vinogradara jeste da od svojih loza proizvede što obilniji i kvalitetniji plod. Iz tog razloga Bog, kao premudri vinogradar, očišća svoje loze i priprema ih da donesu što obilniji i kvalitetniji plod. Nismo našom silom pricepljeni na čokot Isusa Hrista. Spasenje smo dobili kao besplatan dar Božije blagodati i povezali smo se sa našim čokotom Hristom bez lične zasluge. Gradimo zato svoje spasenje sa strahom i drhtanjem! (Fil.2:12).

Gospode, oprosti nam što smo mnogo puta proizvodili rodove u svojoj snazi. Pomozi nam da uvek budemo svesni naše zavisnosti od Tebe i pomozi nam da svakodnevno primamo taj nebeski život od Tebe koji zasigurno proizvodi dobre plodove. Amin.

Pretraga:

Sedmična poruka – prijava:

Povezani članci: