Sveti Duh

Milenko Isakov

…da obećanje Duha primimo kroz veru“

(Gal.3:14)

Danas u hrišćanstvu postoji velika konfuzija u vezi Svetog Duha. Postoje razni odgovori na pitanja ko je Sveti Duh, šta On radi i kako deluje. Postoje grupe koje ne veruju da je Sveti Duh osoba. Međutim, na osnovu Božije Reči jasno možemo zaključiti da Sveti Duh jeste osoba. U Efescima 4:30 piše da ne ožalošćavamo Svetog Duha. Da li je moguće da neko ko nije osoba bude ožalošćen? Primera radi, ako bi rekli da je Sveti Duh samo neka božanska sila koja deluje, ili neki uticaj koji vodi ljudsku savest i pokazuje joj šta je pogrešno i šta ispravno, ili neka sila koja je programirana u čoveku da bi mu davala signale od Boga, tada ne bismo mogli da kažemo da „sila“ ili „uticaj“ sâm po sebi može da bude ožalošćen. Znači, na osnovu tog jednostavnog stiha možemo zaključiti da jedino stvarna osoba može da bude ožalošćena. Sveti Duh je, dakle, osoba. On je jednak Bogu Ocu i Bogu Sinu.

Sveti Duh je Božiji duh. On je Duh Gospodnji, duh mudrosti, duh razuma, duh saveta i sile, duh znanja i straha Gospodnjega (Isija 11:2). Duh Sveti je taj koji je na natprirodan način inicirao fizičko rođenje Gospoda Isusa Hrista (Matej 1:18-20). Znači, Isus Hrist je započeo svoje fizičko postojanje u utrobi devojke Marije Duhom Svetim. Sveti Duh je proizveo taj život.

Sveti Duh je duh istine. Isus je rekao da će Otac poslati Utešitelja, duha istine (Jovan 14:16,17). Duh Sveti otkriva čoveku pravu istinu. Duh Sveti ne može da slaže. Sveti Duh uvek govori istinu. Isus je rekao da će Sveti Duh napominjati ono što je On (Isus) govorio. Dakle, Sveti Duh ne može da uputi čoveka na nešto što nije ispravno. On uvek upućuje ljude na ono što je Božija volja.

Sveti Duh je Utešitelj (Jovan 15:26). Čitamo predivan stih u Delima apostolskim da su Hristove crkve bile na miru, da su napredovale i hodale u strahu Gospodnjem i da su se umnožavale utehom Svetog Duha (9:31). Sveti Duh teši Božiju decu.

Sveti Duh je Božiji zalog Njegovoj deci. „A Bog je koji nas utvrdi sa vama u Hristu, i pomaza nas, koja nas i zapečati i dade zalog Duha u srca naša“ (2.Kor.1:21,22). Šta je to zalog? Drugom rečju, to je kapara. Vi znate kako se u svetu praktikuje prilaganje kapare. Na primer, ako je neko stvarno zainteresovan da kupi neki auto, da bi osigurao svoju kupovinu on ostavlja kaparu prodavcu i ta kapara je garancija da će on zaista kupiti taj auto. Kada Božija Reč kaže da je Sveti Duh Božiji zalog (ili kapara) nama, to znači da je Sveti Duh garancija da je Bog zaista odlučio da nas kupi. Bog nam je dao Svetog Duha kao garanciju da smo postali Njegova imovina i vlasništvo. Postoje još dva mesta u Svetom Pismu gde se spominje da je Sveti Duh Božiji zalog Njegovoj deci (2.Kor.5:5) i garancija našeg nebeskog nasledstva (Ef.1:14).

Sveti Duh je potvrda (pečat) našeg spasenja! Njim smo zapečaćeni za dan izbavljenja (Ef.4:30). Pečat predstavlja znak potvrde i kada Bog kaže da smo zapečaćeni Njegovim Duhom to znači da je Sveti Duh ta jaka potvrda da pripadamo Bogu! Iz te činjenice jasno proizilazi istina da oni koji ne poseduju Svetog Duha ne pripadaju Bogu (Rim.8:9). Dakle, najjača garancija da neko pripada Hristu jeste prisutnost Svetog Duha u njegovom životu.

Sveti Duh pripaja ljude u Hristovo telo. U 1.Kor.12:13 kaže da smo svi jednim Duhom kršteni u jedno telo. Svi udovi Hristovog tela su jednim Duhom napojeni, a to je Sveti Duh. Ne postoji nijedan ud Hristovog tela koji je na bilo koji drugi način pripojen Hristovom telu osim Duhom Svetim. Duh Sveti je jedina Osoba koja može da pripoji čoveka u Hristovo telo. Dakle, nije crkva niti neka religiozna organizacija ta koja može da pripoji bilo kojeg čoveka u Hristovo telo. Jedino Sveti Duh to može učiniti!

Bez Svetog Duha čovek ne može da prizna i ispovedi svoju veru u Hrista. „Niko ne može Isusa Gospodom nazvati osim Duhom Svetim.“ (11.Kor.12:3). Niko ne može istinski u srcu doživeti tu realnost da je Gospod Isus Spasitelj sveta, osim otkrivenjem Svetog Duha!

Na koji način možemo znati koja osoba poseduje Svetog Duha i šta podrazumeva prisutnost Božijeg duha u ljudskom životu? U Delima 1:8 Isus je rekao svojim učenicima da će primiti silu kada siđe Sveti Duh na njih i da će zahvaljujući tome biti Njegovi svedoci. Tamo gde prebiva Sveti Duh postoji duhovna sila. Gde nema duhovne sile tu nema Svetog Duha.

Neke grupe veruju da je dokaz ispunjenosti Svetim Duhom govorenje u jezicima, ali u Svetom Pismu ne postoji reč koja kaže da će svi Duhom ispunjeni ljudi govoriti u jezicima. Za razliku od toga, svi Duhom ispunjeni ljudi će imati i imaju silu da žive svetim životom. Božiji Duh je sveti duh. Zašto se naziva Sveti Duh? Zato što vodi ljude u svetost. Ljudi sami po sebi ne mogu postati sveti. Jedino silom Svetog Duha mogu biti sveti. Bez sile Svetog Duha ne možemo posedovati svet život.

Na koji način čovek prima Svetog Duha? U Gal.3:14 piše: „…da obećanje Duha primimo kroz veru.“ Obećanje Svetog Duha se prima jedino verom u Hrista! Duh Sveti će sići jedino u srce koje poseduje dar spasonosne vere.

Mi ne možemo da objasnimo na koje sve načine Duh Sveti dolazi u srca ljudi. Ne možemo reći da postoji jedan šablon po kojem Sveti Duh silazi u ljudska srca iz prostog razloga što u Delima apostolskim čitamo različite primere. U nekim slučajevima Sveti Duh je došao prilikom rukopolaganja i nakon vodenog krštenja (u Samariji – Dela 8:15,17, u Efesu – Dela 19:6), kod apostola Pavla je došao takođe prilikom rukopolaganja, ali pre vodenog krštenja (Dela 9:17,18), kod nekih je došao pre vodenog krštenja, prilikom sâmog slušanja Božije reči (Kornelijev dom – Dela 10:44), a kod uškopljenika je došao posle vodenog krštenja, bez rukopolaganja (Dela 8:39).

Ono što možemo zaključiti na osnovu ovih primera jeste da nismo mi ti koji ćemo odrediti Bogu na koji način će On izliti Svetog Duha na ljude. „Duh diše gde hoće i glas Njegov čuješ, a ne znaš odakle dolazi i kuda ide. Tako je svaki čovek koji je rođen od Duha“ (Jovan 3:8).

Nebeski Oče, hvala Ti za obećanje Svetog Duha kojim smo zapečaćeni za dan izbavljenja. Molimo se za poslušnost Svetom Duhu i za kontinualno ispunjavanje Njegovom silom da bismo mogli da budemo Tvoji svedoci gde god da se nalazimo. U Hristovo ime. Amin.