Kakvo ime si stekao?

Milenko Isakov

„Zato i Bog Njega (Hrista) povisi,

i darova mu ime koje je veće od svakog imena.“

(Filibljanima 2:9)

Mnogi pojedinci su stekli sebi ime. Nikola Tesla je stekao ime. Mihajlo Pupin je stekao sebi ime. Takođe, određene grupe ljudi su svojim delovanjem stekle sebi neko ime. Ako uzmemo u obzir industriju automobila, na primer, svi ćemo reći da je mercedes stekao sebi ime. Kada čujemo reč „mercedes“ znamo da je u pitanju kvalitetan automobil. Ako uzmemo u obzir industriju računara, kada čujemo reč „microsoft“ znamo da je ta kompanija vodeći lider u toj oblasti. Ako uzmemo u obzir proizvođače obuće, poznato nam je da je „nike“ stekao sebi ime.

Sada je pitanje, prijatelju, kakvo si ti ime stekao? Naravno, svi smo se rodili na ovom svetu i naši roditelji su nam dali ime. Nismo mogli da utičemo na naziv našeg imena. Nije od nas zavisilo kako ćemo se zvati. To su odlučili naši roditelji. Međutim, nećemo sada razmišljati bukvalno  o našem imenu, nego o tome kakvo ime ćemo steći svojim životom i delovanjem na ovom svetu.

U Bibliji se spominje kako su roditelji davali svojoj deci imena koja su imala značenje. To je bilo karakteristično za jevrejska imena. Uglavnom svako ime je imalo neko značenje. Josif je na primer svojim sinovima dao imena koja su imala specifično značenje. Pošto je bio prodan u Misir od svoje braće i nakon mnogih nevolja koje je tamo doživeo Bog ga je podigao na sam vrh Egipta. Josif se oženio i dobio je dva sina. Prvom sinu je nadenuo ime Manasija koje je značilo da je Bog učinio da Josif zaboravi svu svoju muku i sav dom svoga oca. Drugom sinu je dao ime Jefrem koje je značilo da mu je Bog dao da raste u zemlji nevolje svoje (1.Mojs.41:51,52). Znači, ta imena su imala konkretno značenje. Isto tako, sâm Bog je određenim ljudima promenuo ime kako bi izrazio bitnu promenu u njihovim životima. Poznato nam je da je Bog rekao Avramu da se više neće zvati Avram, nego Avraam, zato što je on postao otac mnogim narodima, kao i Jakovu da će se zvati Izrailj.

Ljudi su oduvek imali želju da se u nečemu istaknu. U Božijoj reči je zapisano kako su se još davno ljudi naselili na jednoj ravnici u zemlji Senarskoj, pa su se dogovorili da sagrade ogromnu kulu kojoj će vrh biti do neba. To su želeli da učine iz sledećeg motiva: da steknu sebi ime (1.Mojs.11:4). Dakle, oni su to želeli da urade da bi sve generacije nakon njih mogle da kažu kako su baš oni bili ti koji su sagradili tu kulu.

Da li smo se nekada pitali šta ljudi prvo pomisle o nama kada čuju naše ime? Da li ste nekada razmišljali o tome? Ako se bilo koji čovek ili žena sete našeg imena, koja misao se najpre nađe u njihovom umu? Naravno, nije od presudnog značaja šta drugi ljudi misle o nama, ali nije loše da razmišljamo o tome. Ko smo mi? Kakvo ime smo stekli?

Kako ustvari možemo da steknemo ime koje će imati neku vrednost? Vidite, ime koje su mnogi ljudi stekli ima samo privremeni značaj. Mercedes, „microsoft“ i „nike“ su stekli samo privremeno ime – ime koje će proći i iščeznuti. Međutim, Božija reč objavljuje slavnu istinu da Bog daje ime koje će večno postojati. To ime nikada ne gubi svoj trag. Ono će uvek biti upečatljivo izraženo! To je ime koje samo Bog može dati ljudima.

Bog je svom sinu Isusu Hristu dao ime koje je veće od svakog imena (Fil.2:9). Zašto? Zato što se Isus ponizio! Glavna tajna Hristovog života bila je poniznost koju ne možemo dovoljno da shvatimo. On, koji je Car nad carevima i Bog blagosloveni vavek, došao je da bude sluga ljudima koje je stvorio. Bio je ponizan sluga svojim stvorenjima i to je put, dragi prijatelju! Jedino poniznošću pred Bogom možemo da steknemo sebi ime koje nikada neće proći. Isus je dobio ime veće od svakog imena zato što se ponizio i zato što je prihvatio stradanje. Sada je vreme da se ponizimo pod silnu Božiju ruku da bi nas On jednom povisio kada tome dođe vreme (1.Pet.5:6).

Isus Navin je bio čovek koji je hodao sa Bogom. Bog je bio sa njim i njegovo ime se razglasilo po svoj zemlji. Bog jednostavno želi da povisi ljude i da ih proslavi. Nema veće proslave našeg imena od toga da u poslednji dan Gospod Isus prizna naše ime pred Ocem i anđelima! Sva slava ovoga sveta je prašina u poređenju sa tim. Kada se Bog javio Avramu, rekao mu je da će od njega učiniti veliki narod i da će ga blagosloviti i da će proslaviti Avramovo ime (1.Mojs.12:2). To je Božija volja i za nas danas. On želi da nas blagoslovi i da proslavi naše ime. Bog želi da steknemo takvo ime da budemo svima na blagoslov. Kako je to moguće? Jedino kada nas Bog upozna po imenu!

Sada je glavno pitanje: da li Bog poznaje naše ime? Isus je rekao da On kao pravi pastir zna svoje ovce po imenu. Da li tebe Gospod Isus poznaje po imenu? U 2.Tim.2:9 piše da Gospod poznaje svoje i da odstupi od nepravde svaki koji spominje ime Gospodnje. Mnogi spominju Božije ime, a da li su svi odstupili od nepravde?

Hristovo ime je toliko uzvišeno da od našeg stava prema Tom imenu zavisi naše večno prebivalište. Božija Reč zato kaže da ko veruje Hrista neće mu se suditi, a ko ne veruje u ime sina Božijeg već je osuđen (Jovan 3:18). Da li je u našim srcima zapisano ime Hristovo? Da li je na našim čelima ime Hristovo? Da li smo Njegovi svedoci? U Otkr.22:4 kaže da će na čelima svih stanovnika nebeskog grada biti Hristovo ime!

Sada je vreme da prizovime ime Gospodnje da bismo bili spašeni – da bismo stekli to večno ime! Nema nijednog drugog imena pod nebom po kojem možemo biti spašeni. To je Hristovo ime!

 

Hvala Ti Bože za Isusovo ime po kojem smo spašeni. Hvala Ti što smo Njegovom zaslugom stekli ime koje nikada neće izbledeti! Hvala Ti što si upisao naša imena u knjigu večnog života. Hvala Ti što nas poznaješ i što nam daješ milost da i mi možemo sve bolje Tebe upoznavati. Amin!