Anđeli i njihov uticaj

Milenko Isakov

Nisu li (anđeli) svi službeni duhovi koji su poslani na službu

onima koji će naslediti spasenje?”

(Jevrejima 1:14)

Pre dve sedmice smo razmišljali o demonima i njihovom uticaju. Videli smo da su demoni ustvari pali anđeli. To su anđeli koji su sagrešili i koje Bog nije poštedio zbog njihovog buntovništva, nego ih je predao da se čuvaju za sud (2.Pet.2:4).

Danas želimo da vidimo šta Božija Reč uči o anđelima koji nisu pali. Želimo da pogledamo kakva su to stvorenja, kakva je njihova služba i kakav uticaj oni imaju u svetu u kome živimo. Uvodni stih iz jevrejima poslanice nam jasno govori da je Bog dao zadatak svojim anđelima da služe i pomažu onima koji će naslediti spasenje. “Službeni duhovi” jesu upravo oni koje je Bog zaposlio da izvršavaju Njegovu volju i da vrše službu koju je On odredio za njih. Anđeli su duhovna stvorenja koja su dobrovoljno u potpunosti podredila svoju volju Božijoj volji. Oni su “poslani na službu”. Anđeli, dakle, nisu samovoljna duhovna stvorenja koja čine ono što je njihova zamisao. Oni ne rade ono što se njima sviđa, nego samo ono na čega ih Bog pošalje. Oni su apsolutno zadovoljni pod Božijim autoritetom i potpuno su srećni u njihovoj podređenosti Božijoj volji. Oni su snažna duhovna bića koja izvršavaju Božiju volju (Psalam 103:30). Anđeli proslavljaju Gospoda na nebu bez prestanka (Psalam 148:2).

Anđeli su verne sluge Isusa Hrista koji je seo sa desne strane Bogu. Oni radosno i svesrdno posmatraju Hrista u Njegovom delu spašavanja izgubljenih ljudi. Anđeli slušaju Hrista (1.Pet.3:22). Oni sa velikom burom oduševljenja pozdravljaju trenutke kada se čovek kaje za svoje grehe (Luka 15:10). Anđeli se veoma raduju svakom grešniku koji se odluči na pokajanje.

Prvi slučaj u Svetom Pismu gde se spominje anđeo nalazi se u 1.Mojsijevoj 16. Agara je bila Sarina robinja koja je zatrudnela od Avrama pre svoje gospođe (gazdarice). Sari je ovo veoma zasmetalo i počela je da zlostavlja svoju robinju, zbog čega je Agara pobegla od nje (stih 6). Dok je bila u bekstvu u pustinji kod jednog izvora, našao ju je anđeo Gospodnji koji je počeo da razgovara sa njom.

U ovom slučaju primećujemo da anđeli žele da komuniciraju sa ljudima koji pate i stradaju. Anđeli imaju saosećanje prema ljudima koje drugi zlostavljaju i koji su u velikim životnim problemima i borbama. Anđeli celim srcem žele da usmere ljude prema Bogu.

Agara je dobila obećanje od anđela da će Bog toliko umnožiti njeno potomstvo da neće moći da se izbroji od množine. Vratila se kod Sare i pokorila joj se, po savetu Božijeg anđela. Međutim, kada je Bog ispunio obećanje Avramu davši mu sina Isaka, posle određenog vremena on je otpustio robinju Agaru i njenog sina Ismaila (1.Mojs.21:14). Ovo je bio veliki udarac bola za Agaru. Dok je lutala pustinjom sa Ismailom, nestalo joj je vode. Ostavila je Ismaila pod jednim drvetom i udaljila se od njega da ne bi gledala i slušala smrtnu agoniju svog sina. Sve je išlo u prilog tome da će obećanje Božijeg anđela pasti u vodu. Možemo pretpostaviti da se Agara setila tog obećanja dok je gorko ridala u svojoj muci. Anđeo je obećao da njeno potomstvo neće moći da se izbroji od množine, a sada umire upravo onaj od koga treba da potekne to nebrojeno potomstvo. Agara je bila u velikoj agoniji. Ipak, Božija Reč svedoči: “A Bog ču glas detinji, i anđeo Božiji viknu sa neba Agaru, i reče joj: šta ti je, Agaro? Ne boj se, jer Bog ču glas detinji odande gde je. Ustani, digni dete i uzmi ga u naručje; jer ću od njega učiniti velik narod” (1.Mojs.21:17-18).

Anđeli nikada ne govore neistinu! Bog je sačuvao Ismaila. Pokazao je Agari izvor vode i dete je bilo napojeno i sačuvano u životu. Bog u pravo vreme daje zapovest svojim anđelima koji brzo izvršavaju ono što je Njegova volja za dobrobit ljudi!

Bog je često slao svoje anđele da objave ljudima neke Njegove namere za njih u budućnosti. Anđeo Gospodnji je objavio Manoju i njegovoj ženi da će dobiti sina Samsona koji je kasnije bio sudija u Izrailju (Sudije 13:3). Anđeo Gospodnji se javio Gedeonu i pripremio ga za službu koju je Bog imao za njega (Sudije 6:11-12). Anđeo se javio Mojsiju iz kupine (2.Mojs.3:2). Anđeo se brinuo za proroka Iliju (1.Car.19:5,7, 2.Car.1:15). Anđeo se više puta javljao Josifu i objavljivao mu šta da čini (Mat.1:20, 2:13, 2:19,20). Anđeo je objavio Mariji da će biti Isusova majka (Luka 1:26-33). Anđeo je objavio pastirima Hristovo rođenje (Luka 2:8-12). Anđeo je pomagao Hristu u Njegovoj borbi u Getsimaniji (Luka 22:43). Anđeo se javio Korniliju (Dela 10:3). Anđeo je izveo Petra iz zatvora (Dela 12:7-11). Anđeo je objavio Pavlu da niko neće poginuti prilikom brodoloma kod Malte (Dela 27:23). Bog je preko anđela objavio Jovanu otkrivenje u vezi svršetka veka (Otkrivenje 1:1).

Sve ovo nam pokazuje da su anđeli vesnici dobrih vesti i namera koje Bog ima za ljude!

Sa druge strane, Bog je slao anđele koji su vršili Božiji gnjev na ljudima koji nisu bili poslušni. Anđeo je pružio svoju ruku da ubija stanovnike Izrailja zbog Davidovog greha (2.Sam.24:16). Anđeo Gospodnji je pobio 185 hiljada Izrailjevih neprijatelja Asiraca (2.Car.19:35). Anđeo Gospodnji je pokazao Valamu da njegov put nije po Božijoj volji (4.Mojs.22:32).

Takođe, Božija Reč kaže da je žena stvorena zbog muža i da zato treba da ima vlast na glavi zbog anđela (1.Kor.11:9,10). Žene treba da imaju pokrivalo na glavi kao znak da se pokoravaju svojim muževima, odnosno da je njihova volja pod vlašću muža. Mnoge sestre ne poštuju ovaj princip Božije reči objašnjavajući da se ta zapovest ne odnosi na današnje vreme. Isto tako, mnoge sestre nose pokrivalo, ali se ne pokoravaju svojim muževima i time samo formalno ispunjavaju slovo, ali ne i duh te zapovesti! Pavle piše da je važno da se poštuje ova zapovest zbog anđela. Zašto? Zato što anđeli sa posebnim interesovanjem prate sva zajednička okupljanja vernika i posmatraju njihovo ponašanje u privatnom životu. Dakle, iz poštovanja prema anđelima koji celim bićem služe vernicima i pomažu im da poštuju sve Božije zapovesti, sestre treba da nose pokrivalo. Svaki novoređeni vernik neće želeti da ožalosti Božija čista duhovna stvorenja kao što su anđeli!

Bog veoma poštuje anđele i zato će im poveriti veliki zadatak na kraju. Anđeli će odvojiti pravednike od grešnika (Matej 13:49). Gospod Isus će doći drugi put u pratnji svojih anđela (Matej 25:31) da dâ osvetu onima koji ne poznaju Boga i ne slušaju Hristovo Evanđelje (2.Sol.1:7) i da učini sud svima i da pokara bezbožnike za sva njihova bezbožna dela i za sve njihove ružne reči (Juda 14).

Poštujmo anđele koji su poslati na službu svim naslednicima spasenja!

Hvala Ti Gospode za anđele koji stoje oko svih koji se Tebe boje i izbavljaju ih. Hvala Ti što Ti zapovedaš anđelima da nas čuvaju na svim našim putevima. Hvala Ti što si nas mnogo puta zaštitio njihovom službom. Pomozi nam da ih poštujemo i pomozi nam da iznad svega poštujemo Tebe i Duha koga si nam dao.