Nanovo rođenje

Milenko Isakov

„Odgovori Isus i reče mu: zaista, zaista ti kažem:

ako se ko nanovo ne rodi, ne može videti Carstva Božijeg“

 (Jovan 3:3)

Nauka definiše život kao najvišu formu kretanja materije i kao najsloženiju i najznačajniju pojavu prirode. Da, svaki oblik života je zaista čudesna pojava. Različite forme života je mogao da osmisli i formira samo onaj koji je od večnosti živ! Istinski Bog je Bog svakom duhu i telu (4.Mojs.27:16). Bog je taj koji je stvorio svet i sve što je u njemu i On svima daje život! (Dela 17:23,24). Ne možemo drugačije razumeti taj fenomen formiranja kostiju u utrobi trudne žene (Prop.11:5), osim da to objasnimo činjenicom da je Bog zaista taj koji nas je sastavio u utrobi naše majke (Psalam 139:13). Život u telu je dar od Boga. Bog nas je stvorio sa posebnom svrhom. Stvorio nas je ne da bi imali samo privremeni život u telu, nego da bi imali duhovni život – večni život!

Život u telu započinje rođenjem. Neophodno je telesno rođenje da bi otpočeo život u telu. Isto tako, da bismo otpočeli duhovan život neophodno je duhovno rođenje. Gospod Isus je došao na zemlju da bi nam obezbedio taj duhovan, večni život i da bi nam dao dragocene informacije u vezi našeg položaja u odnosu na svetog i pravednog Boga!

Biblija uči da su Adam i Eva imali blisku zajednicu sa Bogom. Oni su uživali predivan život u svakodnevnoj zajednici sa svojim Stvoriteljem. Međutim, zbog neposlušnosti Božijoj zapovesti, kroz prvog čoveka i ženu došao je greh na zemlju. Bog je čist, svet i pravedan i u Njegovoj prisutnosti neće opstati nijedan greh. Tako je kroz greh došlo do prekida zajednice između Boga i čoveka. Čovek se grehom udaljio od svog tvorca i postao je mrtav za Boga.

Ljudska populacija u globalu je mrtva u svojim gresima. Iako mnogi imaju život u telu, njihov duh je mrtav za Boga zbog njihovih greha! Greh nas odvaja od Boga, a svi smo sagrešili protiv Boga. Svi smo prekršili Njegove zapovesti. Nema nijednog pravednog! (Rimlj.3:10-12). Pravedan i sveti Bog se gnjevi na svaku bezbožnost, nepravdu i nepokornost (Rim.1:18 i Kol.3:5,6). Dakle, svi mi, kao grešni ljudi, apsolutno zaslužujemo Božiji gnjev zbog naših greha! Božiji zakon nas osuđuje na smrt, zato što je plata za greh smrt (Rim.6:23). Ali, Bog je ljubav! Bog voli čoveka! Toliko nas voli da je poslao Isusa da nam donese radosnu vest da možemo započeti jedan potpuno novi život. Isus je došao da nam kaže da možemo ponovo da se rodimo! On je došao da plati kaznu koju su naši gresi zaslužili, da bismo dobili priliku da ponovo zadobijemo tu izgubljenu vezu sa svojim Bogom. Isus je došao da nam obezbedi duhovno rođenje – nanovo rođenje!

Mnogi ljudi veruju da će ići u nebo posle smrti. Mnogi se nadaju večnom životu. Mnogi se nadaju Božijem carstvu posle smrti u telu. Ipak, Isus je rekao da će Božije carstvo videti samo oni ljudi koji se nanovo rode – samo oni koji budu duhovno živi za Boga.

Jesi li se ponovo rodio, prijatelju? Od odgovora na ovo pitanje zavisi naše večno prebivalište.

Nanovo rođenje jeste delo Božijeg Svetog Duha kojim se čovek oslobađa od krivice svojih greha i postaje Božije dete! Biblija uči da svi koji žele da se približe Bogu moraju verovati da Bog postoji i da plaća onima koji Njega traže (Jevr.11:6). Da bi se formirala istinska vera u našim srcima, potrebno je da čujemo Božiju reč! Vera biva od slušanja Božije reči (Rimlj.10:17). Božija reč nam otkriva našu krivicu pred Bogom. Mi shvatamo da je Božiji gnjev na nama kao grešnicima. Ipak, mi verom gledamo na naše jedino rešenje i nadu – na Hrista! Mi jasno vidimo da je On umro umesto nas! Mi jasno vidimo da smo Ga prikovali na krst svojim gresima. Mi se molimo Bogu za milost, ispovedamo mu svoje grehe, kajemo se zbog toga što smo ga mnogo povredili i prizivamo Njegovo ime! Mi donosimo rodove dostojne pokajanja i umiremo starom načinu života i sada želimo da ugađamo Bogu. Dobijamo oproštenje svojih greha i naša uznemirena i grehom opterećena duša se konačno smiruje u Bogu kroz Hrista! Mi sada mrzimo greh, a volimo Boga i želimo da Ga bolje upoznajemo. Tako istinski pokazujemo da je Duh Sveti učinio delo nanovog rođenja u nama! Mi smo se zaista ponovo rodili i postali smo Božija deca.

Da bi imali sigurnost da je Bog svojim Duhom zaista učinio to čudesno delo nanovog rođenja u nama, to poznajemo po tome što sada:

– živimo u poslušnosti Božijoj reči (1.Jov.2:3-5)

– ne živimo svesno u nekom grehu koji ne želimo da priznamo (1.Jov.3:6-9)

– volimo bližnje (1.Jov.3:14-15)

– imamo svedočanstvo Svetog Duha da pripadamo Bogu (Rimlj.8:14-16 i 1.Jov.3:24)

Gospode, hvala ti za čudesno delo nanovog rođenja koje si učinio u nama! To je apsolutno tvoje delo milosti, a ne naša zasluga. Učini to još u mnogima i neka naši životi mogu istinski dokazivati da živiš u nama i da zaista posedujemo novi, večni život! U Hristovo ime, amin.