Hrišćanstvo Isusa Hrista

Vladimir Pustan

„Tako dakle vera biva od propovedanja, a propovedanje Rečju Božijom!“

(Rimljanima 10:17)