Ugled naše službe Bogu

Milenko Isakov
Nikakvo ni u čemu ne dajte spoticanje,
da se služba ne kudi“ 
(2.Kor.6:3)

Svako nanovo rođeno Božije dete ima svoju službu – zadatak i ulogu unutar Hristovog tela. Pavle je pisao vernima u Efesu: “Svakome se od nas dade blagodat po meri dara Hristova” (Ef.4:7). Božija reč nas ohrabruje da se služimo među sobom darovima koje smo primili od Boga i da budemo kao dobri pristavi Njegove različite blagodati (1.Pet.4:10,11). Treba da služimo iz ljubavi jedni drugima (Gal.5:13).

Postoje različiti duhovni darovi i službe, ali ih dodeljuje isti DUH po svojoj volji (Kor.12:4-11 i Ef.4:11-13). Ako si prepoznao svoju službu u Hristovom telu, budi veran u tome i nemoj dozvoliti sebi spoticanje koje će doprineti da se šire loši glasovi o Hristovoj Crkvi.

Naravno, nije naša najveća briga šta ljudi misle o tome kako vršimo službu koju smo primili od Boga. Želimo da uvek budemo usredsređeni na ono što BOG misli o nama! Hrišćanski život nije ugađanje ljudima, niti prilagođavanje svog života shvatanjima i verovanjima naših bližnjih, nego UGAĐANJE BOGU! Apostol Pavle je otvoreno rekao da ne bi mogao biti Hristov sluga da je pokušavao da ugađa ljudima (Gal.1:10). On je bio potpuno svestan da je Bog taj koji je ispitivao njegovo srce i stoga je vršio zadatak koji je primio od Boga ne ugađajući ljudima! (1.Sol.2:4).

Sa druge strane, Božija Reč nas takođe upozorava da ne treba da mislimo samo na ono što pripada nama, nego i na ono što pripada drugima. Potrebna nam je ravnoteža kada proučavamo duhovne istine! Pavle se trudio da ima čistu savest i to ne samo pred Bogom, nego i pred ljudima! (Dela 24:16). Jednom prilikom je čak rekao da je svima bio sve, samo da bi ih zadobio za Hrista (1.Kor.9:22). Dakle, Pavle je u određenom smislu ‘ugađao’ drugima, ali ne u tolikoj meri da bi njihova mišljenja i stavovi mogli da manipulišu njegovim životom i službom pred Bogom.

Kada život određenog vernika i njegova služba Gospodu ne opravdava i ne potvrđuje njegovo ispovedanje vere u Hrista, tada se HULI na Božije ime – na Božiju Reč i Hristovu nauku. Ovo jako žalosti Božije srce! Car David je snosio strašne posledice pošto je svojim grehom preljube dao priliku Božijim neprijateljima da hule. Umrlo mu je dete (2.Sam.12:14). U knjizi proroka Jezekilja možemo čitati kako je Izrailj obečašćivao Božije ime, iako su bili smatrani Božijim narodom (Jez.36:16-20). Na sličan način Pavle ukorava one koji se diče time što se nazivaju Božijom decom, a svojim životom doprinose da se huli na Njegovo ime (Rim.2:17:24). Iz tog razloga Bog je dao posebne savete hrišćanima – onima koji su robovi (1.Tim.6:1), starcima, staricama, mladim ženama, mladićima, slugama… (Titu 2:1-10)

Naš kompletan život mora biti u skladu sa Božijom voljom! Ne samo spoljašni život – vršenje nekih vidljivih spoljnih obreda, nego naš UNUTRAŠNJI ŽIVOT – naše misli, želje – SRCE! (Rim.2:28,29). Treba da pazimo da ne budemo na spoticanje i sablazan slabima, da se ne bi ocrnjivalo nešto što činimo sa čistom savešću ili ono u čemu sa zahvalnošću uživamo (Rim.14:16, 1.Kor.10:30). Pavle je pisao Rimljanima da promišljaju o tome što je dobro pred SVIM LJUDIMA i da imaju mir sa svim ljudima koliko od njih zavisi (Rim.12:17,18).

Sve ovo ipak ne znači da će se ljudi uvek lepo ponašati prema nama i da će dobro govoriti o nama (Mat.5:11,12). Čak šta više, loše je kada svi dobro govore o nama. Gospod Isus je rekao da je teško onima o kojima svi govore dobro (Luka 6:26). Neki su psovali i hulili na apostole (1.Kor.4:13). Neki su jako loše govorili o Hristu (Luka 7:34, Mat.12:24). Da li će današnji Hristovi sledbenici prolaziti drugačije?

Naša služba može opravdano da se kudi samo onda kada naš život nije u skladu sa onim što govorimo i sa onim što tvrdimo da jesmo – Božija deca! Tada smo na veliku sablazan ovom svetu! Ali, kada celim srcem živimo za Gospoda, JAKO SMO BLAGOSLOVENI!

“Ljubazni, ne čudite se vrućini koja vam se događa za kušanje vaše, kao da vam se što novo događa; NEGO SE RADUJTE ŠTO STRADATE SA HRISTOM, da biste i kad se javi slava Njegova imali radost i veselje. Ako bivate ukoreni za ime Hristovo, BLAGO VAMA! Jer Duh slave i Boga počiva na vama: oni dakle hule na Nj, a vi Ga proslavljate” – (1.Pet.4:12-14).

Gospode, pomozi nam da ceo naš život i duhovna služba bude na ugled našim bližnjima! Pomozi nam da prihvatimo stradanje sa Tobom i da se možemo radovati kada bivamo ukoreni radi Tvog imena. Amin.


Pretraga:

Sedmična poruka – prijava:

Povezani članci: