Sigurnost u Bogu

Milenko Isakov

„Ko živi u zaklonu Višnjega i u senu Svemogućega počiva govori Gospodu:

Ti si utočište moje i branič moj, Bog moj u kojega se uzdam.“

(Psalam 91:1,2)

Kada su učenici jednom prilikom pitali Isusa u vezi Njegovog drugog dolaska na zemlju, On im je odgovorio da će tom događaju prethoditi sledeći znakovi na zemlji: ratovi, glasovi o ratovima, glad, pomor, zemljotresi… (Matej 24:3-14).

Poznato nam je kako se nedavno desio taj razorni zemljotres na Haitiju koji je odneo više desetina hiljada ljudskih života. Božija Reč se doslovno ispunjava. Planetu zemlju pogađaju velike katastrofe i sve to stvara određenu dozu straha u ljudima.

Najveći neprijatelj čovečije sreće, radosti i mira jeste Sotona. Sotona ima mnogo načina da drži ljude u svojoj prevarnoj vlasti. Sotona često koristi metodu straha kako bi vladao u životima ljudi. On zastrašuje ljude i želi da ih spreči da pronađu mir, utehu i pokoj u Bogu. Sotona želi da ljudi ostanu izgubljeni i uplašeni.

Ljudi koji nisu došli Bogu sa pokajanjem i verom u Hristovo dovršeno delo na Golgoti imaju srce koje je ispunjeno strahom. Greh proizvodi osećaj krivice pred Bogom. Osećaj krivice rezultira strahom u srcu. Ljudi koji nisu primili oproštenje svojih greha i koji se nisu pomirili sa Bogom imaju strah u srcu. Iako se uglavnom čini da su hrabri i neustrašivi, za neke od njih je dovoljna samo jedna grmljavina da svima postane očigledna njihova strašljivost. Informacije o mnogim surovim ubistvima i razbojništvima samo pothranjuju taj strah u srcima ljudi. Ljudi ne nalaze sigurnost u svetu punom greha i zla. Đavo želi da zastrašuje ljude strahom od budućnosti. Šta će nas dočekati sutra? Koja bolest će doći na nas? Kakva nepogoda će nas zadesiti? Na posletku svega, ljudi su svesni da moraju umreti i najveći strah koji im Sotona zadaje jeste strah od smrti. Strah od smrti čini ljude robovima u ovom životu.

Međutim, postoji radosna vest za koju je odavno prorekao Isaija. On je zapisao kako će se pojaviti „čovek koji će biti kao zaklon od vetra i kao utočište od poplave, kao potoci na suvom mestu i kao senka od velike stene u sasušenoj zemlji“ (Isaija 32:2). I taj čovek je došao na naš svet i živeo je među ljudima. Njegovo ime je Gospod Isus Hrist – Spasitelj sveta. Isus je došao da oslobodi ljude od straha od smrti. On je došao da uništi đavolja dela i da postane ljudima zaklon i utočište. Više ne moraš biti rob straha, dragi prijatelju. Možeš biti oslobođen u Hristu.

Sada se postavlja pitanje kada je Gospod Isus pobedio vladara države smrti i kada je uništio đavolja dela? U poslanici Jevrejima 2:14,15 Božija Reč kaže da je večni Bog (u obličju svog sina Isusa Hrista) uzeo isto telo i krv koje mi posedujemo. Isus je došao na zemlju i kao čovek je živeo među ljudima. Nikada nije pogrešio i savršeno je ugodio Bogu! Svojom nevinom smrću (koja je ustvari bila deo Božijeg plana za otkupljenje naših greha) Isus je satro vladara države smrti. Svojom smrću je pobedio Sotonu upravo zato da bi izbavio nas koji smo zbog straha od smrti bili robovi u našem životu.

Dakle, iako Sotona zabunjuje i zastrašuje ljude, Gospod Isus je došao da razori đavolja dela i da donese sigurnost, mir i radost našim srcima! Sâm Bog je dokazao i potvrdio Hristovu pobedu nad Sotonom tako što Ga je tri dana nakon smrti podigao iz mrtvih. Isus je tada pobedonosno mogao da izjavi da mu je data svaka vlast na nebu i na zemlji (Mat.28:18). Isus je Božijom silom raskinuo sveze smrtne i ustao iz mrtvih. To je radosna vest! Više ne moramo da se bojimo smrti, ako dođemo sa pokajanjem i verom Onome koji će nas zauvek osloboditi od straha od smrti!

Isus je došao da dâ sigurnost našim srcima – sigurnost u Bogu! Kada se vratio svom Ocu poslao je Svetog Duha. Svi koji su iskreno predali svoj život Bogu u veri, primili su dar Svetog Duha. Taj duh nije duh straha, nego duh sile, ljubavi i čistote (2.Tim.1:7). Božiji narod nije primio duha robovanja da bi opet strahovao, nego duha usinjenja kojim možemo da se obraćamo Bogu kao svom voljenom Ocu! (Rim.8:15). Mnogi ljudi svedoče da imaju Svetog Duha iako se ne primećuje Božija ljubav u njihovim životima, a Biblija kaže da se Svetim Duhom Božija ljubav izliva u naša srca (Rim.5:5). Božija ljubav ne može doneti strah u naša srca, nego slobodu, čistotu i silu. “U ljubavi nema straha, nego savršena ljubav izgoni strah. Jer, strah je povezan sa kaznom, a ko se boji, nije savršen u ljubavi” (1.Jov.4:18).

Velika je žalost Bogu kada oni koji sebe smatraju vernicima žive u raznim strahovima. Božija volja nije da se Njegova deca boje! Jedino Boga treba da se bojimo!

U 91.psalmu se opisuje ta slavna sigurnost koju nalazimo u Bogu. Taj psalam je zapisao čovek koji je prolio mnogo krvi i koji je učestvovao u mnogim ratovima. On je bio car u Izrailju i zvao se David. David je iskusio strah smrtne opasnosti više puta. Imao je mnogo neprijatelja koji su mu zadavali strah, ali David je znao šta znači imati sigurnost u Bogu.

Jedan od dobrih pokazatelja naše sigurnosti u Bogu jeste pitanje da li se branimo kada nas neko napadne ili optuži rečima. Uvodni stih kaže da ljudi koji žive u Božijem zaklonu govore da je Bog njihova odbrana! Gospod Isus je dostojanstveno ćutao pred Pilatom i nije se branio od raznih lažnih optužbi. On je zaista govorio Bogu: “Ti si utočište moje i branič moj – Bog moj u kojeg se uzdam.”

Da li se i ti, dragi brate i setro, ugledaš na svoga Spasitelja i da li nalaziš sigurnost u Njegovoj sposobnosti da te odbrani? Kada živimo u zaklonu Božijem i kada počivamo u Njegovoj senci, On je zaista naša odbrana!

U Pričama Solomunovim 18:10 Božija reč kaže: “Tvrda je kula ime Gospodnje. K njoj će uteći pravednik i biće u visokom zaklonu.” Umesto da kritikujemo bližnje i da se žalimo kako su ovakvi ili onakvi i kako rade ovo ili ono, bolje je da odemo u tu kulu visokog zaklona i to podelimo sa Bogom. On može promenuti ljude. Kada tako živimo, tada nismo robovi straha. Tada smo slobodni. Imamo tvrdo utočište i zaklon u našem Bogu koji nas izbavlja od svake zamke koju Sotona želi da nam spremi.

 

Hvala Ti Oče za sigurnost koju si nam darovao posredstvom našeg Spasitelja Isusa Hrista! Hvala Ti što si nas oslobodio od straha od smrti pomirivši nas sa sobom kroz Hrista! Pomozi nam da se možemo bojati Tebe i da možemo poštovati svaku Tvoju Reč. U Hristovo ime, amin.

Pretraga:

Sedmična poruka – prijava:

Povezani članci: