Avesalomov ustanak (2)

Zac Poonen
(preveo Milenko Isakov)

 

„…a deset Joavovih štitonoša opkoliše Avesaloma,
pa ga oboriše i ubiše.”

(2.Samuilova 18:15)

Kada je Joav krenuo u rat protiv Avesaloma, David mu je rekao: “Budite blagi prema mladiću Avesalomu, mene radi” (2.Sam.18:5). Iste te reči Gospod želi da čujemo od Njega kada treba da disciplinujemo neku mladu osobu. Bitka se na kraju završila pobedom Davidove vojske.


U 2.Sam.18:19-32 čitamo o mladiću Ahimasu koji je želeo da prvi donese vest o pobedi Davidove vojske, da bi mogao da dobije neku čast od Davida. Međutim, Joav je poslao Husija da odnese vest, ali Ahimas je bio toliko uporan da mu je Joav na kraju dozvolio da ode. Trčao je toliko brzo da je pretekao Husija i prvi stigao kod Davida. Međutim, Davida je najviše interesovalo da sazna da li je Avesalom živ. Nažalost, Ahimas to nije znao. Tako je morao da se povuče i sačeka Husija da dođe i donese Davidu vest. Ovo je ilustracija dve vrste propovednika – jednog koji je revnostan da ide i propoveda, ali nije poslat od Boga; i drugog koga šalje sâm Bog. Jedino će onaj koji je poslat od Boga imati potpunu poruku – potpuno Evanđelje – čak i ako kasni, i ako nije toliko ljudski govoreći “darovan” kao onaj prvi. Danas postoje mnogi propovednici poput Ahimasa, koje Bog nije poslao, a koji “prorokuju” i varaju Hrišćane. Kao vernici, moramo ocenjivati svako “proroštvo”, a ne samo slepo gutati sve što vidimo i čujemo.


Kada je David čuo da je Avesalom poginuo, plakao je govoreći: “O sine moj, sine moj Avesalome, da bar ja poginuh umesto tebe” (18:33). Tu vidimo Hristov Duh u Davidu, jer je on želeo da umre umesto onoga koji se pobunio protiv njega. David je bio čovek koji je imao tragove duha novog zaveta u sebi, jer nije mrzio čak ni one koji su planirali da ga ubiju.


Avesalom je bio ubijen i David se vratio na tron. Bog je testirao Davida dok je još bio mladić da vidi da li će David otimati tron od Saula. Sada kada je već bio star čovek, Bog ga je ponovo testirao da vidi da li će David otimati tron od Avesaloma. U oba slučaja David je čekao na Boga da mu da tron. Nikada se sâm nije grabio za to. Bog će nas testirati kada smo mladi i On će nas testirati kada smo stari – čak i nakon što smo ga sledili 50 godina. Prvi put David je trebao da čeka na tron više od 10 godina. Drugi put je trebao da beži da bi sačuvao svoj život i to je trajalo samo nekoliko dana. Bog odlučuje koliko treba da traje svako iskušenje i On nikada neće dozvoliti da budemo iskušavani preko svojih snaga.