Pobeda, poraz i prevara (1)

Zac Poonen
(preveo Milenko Isakov)

“A Gospod reče Isusu: Evo, dajem ti u ruke Jerihon,
i cara njegovog i junake njegove.

(Isus Navin 6:2)

Poglavlje 6:2 – “Evo, predajem ti u ruke Jerihon.” To treba da znamo kada idemo u borbu protiv Sotone – da je on već poražen na Golgoti i da će ga Gospod smrviti pod našim nogama (Rimlj.16:20). Gospod nije rekao Isusu Navinu: “Predaću ti Jerihon za sedam dana.” Ne. Rekao je: “Predao sam ti grad. Uđi i zauzmi ga.”


Sve što su Izraelci trebali da urade bilo je da marširaju oko grada 13 puta u sedam dana i da zatrube u trube sedmog dana. To marširanje oko grada i vikanje se nažalost izrodilo u tehniku koju su neki vernici usvojili. Jedino kada Gospod zapovedi da se to radi, takve stvari imaju vrednost i važnost. Naš poziv je da uspostavljamo Golgotsku pobedu gde god idemo. Moramo ispovedati da je Sotona poražen. “Oni su pobedili Sotonu rečima svog svedočanstva Sotoni, govoreći: “Sotono, ti si bio poražen na krstu” – trubeći u svoje trube” (Otkr.12:11). Imam veliku radost kada često podsećam Sotonu na njegov poraz. Znam da on to ne voli da čuje.


Sećam se kada su jednu ženu doveli u moju kuću radi molitve. Zatražio sam od nje da prihvati Gospoda kao svog Spasitelja i da kaže Sotoni da je bio poražen na krstu. Ona je iznenada povikala na mene promenjenim glasom rekavši: “Ja nisam bio poražen na krstu.” Tada sam shvatio da je to bio demon u njoj koji mi je govorio. Tada sam rekao demonu: “Ti si lažov. Ti si bio poražen na krstu pre 2000 godina. Izađi iz nje u Isusovo ime!” Demon je odmah izašao. Tada je ona mogla da kaže Sotoni: “Sotono, ti si bio poražen na krstu.” Tog dana sam naučio jednu stvar – da Sotona ne voli da ga podsećamo u vezi njegovog poraza na krstu. Ja sam tada rešio da ću to često da radim i takođe učim vernike širom sveta da mu to redovno govore.


Koliko puta si rekao đavolu da je bio poražen na krstu? Započni danas. Često mu govori da je bio poražen na krstu. Mrziće te zato što mu to govoriš, ali ja volim kada me đavo mrzi, jer tada znam da sam na ispravnom putu. Ne boj se Sotone! Bićeš sposoban da ga držiš pod svojim nogama silom Božijom, dok ispovedaš reči svog svedočanstva njemu. Ja ovde ne naučavam nikakvu tehniku. Ako ne držiš svoju savest čistom, i tako pokušaš da se suprotstaviš Sotoni, on će ti se smejati i reći: “Isusa znam i Pavla poznajem, ali ko si ti?” (Dela 19:15). Dakle, najpre se pokori Bogu, i onda se usprotivi đavolu (Jakov 4:7). “Budi jak i hrabar”, rekao je Gospod Isusu Navinu.