30 Srećne, blistave supruge

Razmišljanja

Brak: najlepše prijateljstvo

Prijateljetvo je nesebična ljubav između dva srca.
To je najlepšte tkanje koje vezuje ljudska srca.
To je misaoni izlivjedne kompletne prirode drugoj.
To je čin volje, a takođe i stvar nesvesnosti.
Ono nije samo osećaj
Iako se pokreće svim emocionalnim ljudskim silama.
Ono nije prvenstvena stvar srcaIako ga srce apsolutno kontroliše.
Prijateljstvo je u potpunosti stvar izbora.
Volja sakuplja sve informacije pri ruciTo se prikazuje srcu,
Dok se ono ne otme i potpuno ne pokrene.

Prilagođeno S.D.Gordon

Srećne, blistave supruge

“Muževi! Ljubite svoje žene kao što i Hristos ljubi crkvu,
I sebe predade za nju”

Efescima 5:25

Bračni odnos je ubedljivo najdublji mogući odnos ljudskih bića. Ova rečenica je istinita čak i u telesnom smislu, a obuhvata još veću realnost za one koji su stupili u hrišćanski brak. Neizmeran je uticaj takve bračne zajednice na sledeću generaciju. Iako tvoj brak može na razne načine uticati na tvoju decu Bog to sumira jednom kraktom frazom u Malahiji: “A zašto jedno? Da traži seme Božije”. Bog je muža i ženu učinio jednim telom sa mnogo dubokih razloga, a jedan od tih razloga jeste snažan uticaj koji bračna zajednica ima na decu koja im se rode.

Najveći dar koji možeš dati svojoj deci jeste srećan brak. Deca treba da odrastaju u bezbednoj atmosferi roditelja koji se duboko vole. Ta ljubav treba da im bude toliko evidentna da mogu da posvedoče: “Moj otac i majka se vole”. O kako je opustošen život u domu gde se redovno događaju rasprave. Deca imaju osećaj zle slutnje: “Hoće li moji roditelji živeti zajedno ili će se razvesti?” Ovo stvara nesigurnost u svoj deci, bez obzira na uzrast. Stres i pritisak podeljenog doma unuštava mnogo dobra koje roditelji pokušavaju da učine vaspitavanjem. U prethodnim poglavljima obratio sam se sestrama u vezi uloge koju one igraju u održanju srećnog braka. Sada je red na ljude.

Tako je rekao Gospod

Muževi! Ljubite svoje žene kao što i Hristos ljubi crkvu, i sebe predade za nju,Da je osveti očistivši je kupanjem vodenim u reči;Da je metne preda se slavnu crkvu, koja nema mane ni mrštine,Ili takoga čega, nego da bude sveta i bez mane.Tako su dužni muževi ljubiti svoje žene kao svoja telesa;Jer koji ljubi svoju ženu, sebe samoga ljubi.Jer niko ne omrznu kad na svoje telo,Nego ga hrani i greje, kao i Gospod crkvu”

Efescima 5:25-29

Mnogi ljudi ispuštaju slavnu krunu u svom životu zato što nemaju specijalnu brigu za svoje žene. Koliko ja razumem smisao Solomunovih Priča, na taj način se ispušta predivan dragulj koji bi privlačio pažnju na nas kao ljude i vođe. Taj dragulj jeste žena koja zna da je njen muž ljubi i neguje. To je žena koja hoda u svetosti i služi svom mužu iz ljubavi. “Vredna je žena venac mužu svojem” (Priče 12:4a).

Izvanredna je slika u ovom tekstu. Dok Pavle traži ilustraciju lepote novozavetnog braka, on obraća pažnju na najdublji duhovni primer. Usmerava našu pažnju na odnos Hrista i Njegove crkve. Svi vidimo blagosloven rezultat Hristove brige za crkvu. Kakav je rezultat? Slavna, sjajna crkva za Njega – bez mane i mrštine. Vidimo ženika koji doteruje svoju nevestu za taj slavan dan venčanja i sjedinjenje koje će trajati kroz celu večnost. Aliluja! Njegove metode doterivanja su dostojne da ih sledimo. O tome ću pisati kasnije. Hajde najpre da pogledamo nevestu.

Blistava nevesta

U 26. i 27.stihu Bog nam daje najdivniju sliku crkve u celoj Bibliji. Ona tu stoji, blistava, bez mane čekajući svog muža. Iz ovoga mnogo možemo naučiti za svoje brakove. Baš kao što Hristova nevesta treba da bude blistava (slavna), tako trebaju i naše žene. Slavna crkva jeste stalna kruna Isusa Hrista. To vidimo jasno u Delima Apostolskim. Istorija probuđenja takođe to potvrđuje.

Sjajna, srećna žena obezbeđuje istu krunu za nas ljude, a mi smo ti koji su odgovorni za njen sjaj. Naše žene treba da imaju slavan sjaj na svojim licima. To je sjaj koji dolazi iz srca i pokazuje se na licu. U hrišćanskom smislu taj sjaj predstavlja mnogo više od sreće. Pogledaj nekoliko boja koje sačinjavaju taj sjaj.

– To je srce “očišćeno kupanjem vodenim u Reči.”

– To je srce, obasuto ljubavlju muža, iz kojeg se izliva radost.

– To je srce koje manifestuje pobožan karakter Hrista.

– To je srce ispunjeno zrelom mudrošću i rasuđivanjem.

– To je srce koje nema ozbiljne duhovne probleme.

– To je srce u kome sija Božija prisutnost.

– To je srce koje manifestuje čistu savest.

Braćo, ovakva unutrašnja lepota čini ženu blistavom, a takva blistavost jeste kruna na našoj glavi. Ta tiha poruka viče svetu punom oštećenih brakova. Ona kaže: “Moj muž me voli i brine se za mene”. Dok sagledavamo spektar tih kvaliteta, lako je primetiti da mi muževi u tome imamo mnogo posla. Ta žena je blistava zato što joj njen muž služi. Njen život je srećan, ispunjen i osmislen zbog duhovne brige i upravljanja njenog muža. Efescima poslanica nas jasno uči da svoju službu upravljamo prema nežnom primeru našeg Spasitelja.

Polagati svoje živote

Radostan sam što imamo jasno otkrivenje Hristovog primera koji treba da sledimo. On je položio svoj život za crkvu. Bog nam kaže da volimo svoje žene kao što Hristos voli nas. Kako nas On nežno vodi tim nebeskim putem i strpljivo nam daje prostor da rastemo! Dugo trpi i ponekad nas godinama čeka da se promenimo. Tako radi naš Spasitelj sa nama. Izvanredno je kako nas On u tom svojem čekanju voli i blagosilja. O Gospode, učini nas sličnim Isusu u odnosu sa našim ženama. Treba da im se od srca smešimo dok svojim očima posmatramo potrebe u njihovom životu. Treba da uklonimo spuštene obrve i zamenimo ih osmehom.

“Tako i vi muževi živite sa svojim ženama po razumu i poštujte ih kao slabiji ženski sud, i kao sunaslednice blagodati života, da se ne smetu molitve vaše”

1.Petrova 3:7

Ovaj stih nam daje još bolji uvid u to šta znači polagati život za svoju ženu. U ovom stihu Bog povezuje Hristov primer sa praktičnim načinima ljubavi prema ženi. Ta veza se otkriva kroz reč “tako” koja znači: “na isti način”. Ta reč se dva puta pojavljuje u ovom poglavlju. Na oba mesta to se odnosi na Hristov primer iz 1.Petrove 2. Ako želiš da dođeš do punine ovog stiha treba da se vratiš u 1.Petrovu 2:21-25 i onda da pročitaš stih iznad ovog pasusa.

Pošto živimo sa svojim ženama, Bog govori nama muževima o stradanju putem iskupljenja. Dok čitam sve te stihove zajedno, zamišljam muža punog vere koji strpljivo živi sa svojom ženom. U njihovom domu ne postoje rasprave niti osvete za greške. Reč “živite” je duboka reč. Ona podrazumeva mnogo više od samog življenja u istoj kući. Divno je primetiti dubinu re reči. To znači da muž komunicira sa ženom strpljivim srcem, punim razumevanja. Treba da budemo muževi koji dovoljno poznajemo svoje žene da bismo rasudili u vezi njihovih potreba i koliko mogu da nose. “Živite sa svojim ženama po razumu.”

Bog savetuje nas ljude da odajemo čast svojoj ženi, kao slabijem sudu. Međutim, na čega Bog misli kada kaže “slabiji sud”? To je jedna od mnogih fraza koje ljudi objašnjavaju pogrešno i nebiblijski. To ne znači da je žena glupa i da joj nedostaje mudrosti. Nije uredu odgurnuti ženu i jednostavno reći: “Ona je slabiji sud”. Mnogi ljudi besmisleno upotrebljavaju ovu frazu. Bog kaže da odajemo čast svojim ženama, da ih visoko cenimo, kao i svoje oči. Svi imamo posebnu brigu za svoje oči, pošto su one vrlo osetljiv deo našeg tela – deo koji ne želimo da izgubimo. Isto tako, naše žene su vrlo važan deo nas i one zahtevaju specijalnu nežnost i brigu. Odavaj joj čast, posebnu pažnju i bićeš joj mnogo bolji. Ako zbog nemarnosti izgubiš svoje oči, patićeš u ostatku svog života. Ako izgubiš svoju ženu, takođe ćeš patiti u ostatku svog života. “Zato čuvajte duh svoj, i ženi mladosti svoje ne činite nevere” (Mal.2:15b).

Na ove reči koje smo već pogledali Bog dodaje snagu i ravnotežu tako što objavljuje da su muž i žena jednaki. Mi smo oboje naslednici blagodati života, oprani u istoj krvi. Stojimo zajedno u Božijem carstvu, pod istom kupolom blagodati. “Ne ponosi se, nego se boj” (Rim.11:20b).

Nema mesta za arogantno prikazivanje autoriteta muža nad njegovom ženom. Opet molim za miran, tih autoritet koji je vođen blagodatnim Duhom Božijim. Seti se, Sveti Duh je blag. Mi smo braća i sestre u Hristu, vezani mnogim ljubaznim principima bratstva u Novom Zavetu.

Muž i žena su snažan molitveni tim i Sotona to zna. Pitam se koliko bračnih parova ima efektivnu molitvenu službu tako što se zajedno bori protiv neprijatelja. Bojim se da je u većem broju slučajeva njihov odnos toliko poremećen da se oni čak ni ne mole zajedno. Bog savetuje nas ljude kako možemo eliminisati taj pritisak. Položi svoj život za ženu. To je Božiji način.

Ako se čovek priprema za neku službu Biblija kaže da on nije spreman sve dok ne zadobije efektivnu službu u životu njegove žene. Služba pranja, ohrabrivanja, učenja, negovanja i molitve za svoju ženu priprema čoveka za budući rad. To su kvalifikacije za vođstvo. Vođa mora imati svetu ženu. Čovek koji je svoju ženu učinio Hristovim učenikom biće sposoban da načini učenike i u crkvi. To se dešava pomoću mnogih praktičnih načina. Obuhvatiću to u ostatku ovog poglavlja.

Muževi! Ljubite svoje žene

Snažna emocija ljubavi

Za ovu prvu tačku potrebna je definicija, pošto sve ostalo što ću spomenuti spada u tu kategoriju ljubavi. Postoji razlika između dela ljubavi i emocije ljubavi. U idealnom slučaju, dela ljubavi izviru iz duboke odanosti i emocije ljubavi. Takva ljubav jeste jedna od tih fenomena koji prevazilaze naš razum. U Pesmi nad Pesmama 8:7 čitamo: “Mnoga voda ne može ugasiti ljubav, niti je reke potopiti. Da ko daje sve imanje doma svojega za tu ljubav, osramotio bi se”. To je sila ljubavi. Ljubav je neobjašnjiva sila koja proizvodi sve ostalo što ću podeliti sa vama u ovom poglavlju. Hristos nije umro samo zbog toga što je bio poslušan svom Ocu. Njegova ljubav prema nama Ga je navela da položi svoj život i umre za nas. Ne znam ni za jednu drugu stvar koja bi mogla više izazvati ženu da zrači, od ove ljubavi. Istinska ljubav sadrži u sebi odanost i emociju. Mi se ne usuđujemo da razdvojimo te dve stvari sa našim ženama.

Pre nekog vremena video sam divnu ilustraciju toga prilikom okupljanja u crkvi. Neki parovi koji se vole baš su objavili svoju veridbu. Devojka je blistava. Zašto je ona toliko ozarena? Mladić još nije imao mnogo vremena da je uči, ali ona sija od sreće zbog njegove ljubavi i naklonosti koja teče prema njenom srcu. Najsnažniji uticaj koji možeš imati na svoju ženu jeste tvoja ljubav prema njoj.

Student svoje žene

Ova tačka prirodno sledi posle prethodne. Kada ljubimo svoje žene želećemo da ih razumemo. Želećemo da ih sve dublje i dublje upoznajemo. Bog je načinio ženu skroz drugačijom u odnosu na muža. Njegovi planovi i ciljevi za nju nisu isti kao za čoveka. Vrlo je važno da ovo razumemo na pozitivan način. Te različitosti su divne varijacije. Da; ona je “divno sazdana” (Psalam 139:14). Kada čovek govori o ženi ovako: “Žene, ko ih može razumeti?” tada pokazuje svoje neznanje u vezi Božijih ciljeva prilikom stvaranja. Kada se te razlike radosno i pozitivno shvate, mogu promenuti tvoj brak. Ona je izvanredno stvorenje koje je načinjeno potpuno drugačije od tebe. Nama ljudima je potrebno vreme da bismo upoznali svoje žene. Treba da uživamo zbog jedinstvenih kvaliteta naših žena. One su naša ravnoteža. Baš kao što Hristos želi da upoznaje nas, Njegovu nevestu, tako takođe i mi treba da želimo da upoznajemo svoje žene.

Duhovni vođa

Hristos je inicijator odnosa koji On ima sa svojom nevestom. On nas je prvi ljubio. Položio je svoj život da bi nas privukao sebi. On je inicijator. Mi smo ti koji odgovaramo na njegov poziv. To je divna ilustracija duhovnog rukovođenja. Većina hrišćanskih žena teže za muževima koji će nežno predvoditi svoj dom. Takva inicijativa donosi veliku sigurnost u srcu žene. Njeno srce postaje lojalno (odano njemu) i puno poštovanja i tada je lako pokoriti se. Suprotno je takođe istina. Kada ljudi ne predvode svoje domove, pojavljuju se problemi i nemir u domu. Da li si nekada video nesigurnu ženu?

Mudar finansijski menadžer

Hristos je taj koji obezbeđuje sve što nevesta potrebuje. Ona ne treba da brine niti da se uzbuđuje jer je On blizu. Mi muževi treba da sledimo taj uzor u domu. Statistike pokazuju da je finansijski konflikt jedan od glavnih povoda za razvode u Americi. To ne znači da moramo biti bogati. Ne kažem to uopšte, ali moramo biti slobodni. Mudar menadžer oslobađa dom od pritiska novca. On neće trošiti novac za nepotrebne stvari ili na stvari koje on želi. U suprotnom, to je rana za srce tvoje žene. Ako finansije tvoje porodice nisu uredne vreme je da preduzmeš neke strožije mere da bi doveo stvari u ravnotežu. Danas je ljudima dostupno mnogo dobrih materijala za koje su potrebna novčana sredstva. Treba to da iskoristimo. Bezumni dugovi nisu sliični Hristu. Ne mogu da Ga zamislim da radi nešto poput toga. Moraš se osloboditi svih tih dugova i uneti mir u svoj dom.

Pohvala i pažnja

Hristova konstantna briga za crkvu jeste gorivo koje održava oganj ljubavi u našim srcima. Na isti način to funkcioniše i u braku. Neka tvoja žena bude objekat mnogo slave i pažnje! U našoj kući imamo izreku koja ide ovako: “Malo ljubavi putuje daleko”. Izdvoji vreme da pokažeš svojoj ženi koliko ti je važna. Ako zastaneš i razmisliš o tome, postoji mnoštvo stvari zbog kojih možeš ceniti svoju ženu. Ona treba da zna kako se ti osećaš. Napiši joj poruku. Pošalji joj razglednicu ili razmišljaj o tome da joj kreativno kažešL “Volim te”. Zastani za trenutak i pomisli šta bi bilo ako bi tvoja žena umrla. Pomisli samo šta bi ti sve nedostajalo. U tvom umu pojaviće se razne misli. Onda se i ponašaj u skladu sa tim, izražavajući zahvalnost i razumevanje.

Kvalitetno vreme

Intimno zajedništvo jeste ključ za srećan brak. Kada kažem ovu rečenicu mislim na više od samog fizičkog odnosa. Zapravo, fizički odnos izvire iz intimnog odnosa. Kao muževima i ženama, nama je potrebno vreme da bi se fokusirali na odnos sa dubokim srcem. Koristi svoje kreativne sposobnosti da bi pronašao načine koji će ti pomoći da budeš uspešan u tome. Jackie i ja se sastanemo svakog utorka. Cela svrha tog sastanka jeste da se zajednički lepo provedemo. Možemo da sedimo u restoranu i razgovaramo dva sata ili da šetamo u parku držeći se za ruke. Zajedno snivamo snove, smejemo se u vezi nekih interesantnih stvari koje su deca rekla, ili pravimo planove za buduće događaje u domu. Baš kao što je potrebno vreme za intimnost sa Hristom tako je potrebno i sa našim ženama. Da li mi zaista želimo da ih upoznajemo? Ako da, pronaćemo način da zajedno provodimo vreme i da to vreme posvetimo za intimno deljenje.

“Dragi radi” lista

Da li imaš takvu listu u svojoj kući? Mi je nazivamo “dragi radi” lista (spisak stvari koje muž treba da uradi, prim.prev.). Ona u sebi sadrži stvari koje Jackie želi da popravim. Trenutno jako malo obraćam pažnju na tu listu pošto pišem ovu knjigu. Taj spisak poslova koje muž treba da obavi nije mala stvar u braku. Mnoge žene se svakodnevno sekiraju zbog toga što slavine cure ili vrata škripe. U tome postoji tiha poruka koja kaže da ne želiš sebe da daš ženi. Ti govoriš: “Baš me briga za ono što tebi smeta”. Mnogo puta ukinemo sve slatke reči zbog toga što slavina curi danima, nedeljama i mesecima. Meni ta lista često puta pomogne u smislu organizacije poslova u našoj kući. Naše žene su darovani organizatori. Bog ih je stvorio kao detaljna stvorenja. Njima je potrebna naša pomoć da bi izvele mnoge svoje planove koji će doprineti da dom bude uredan. Pomozite im, braćo. Činite to sada. Nemojte više čekati.

Zaštitnik

Kada je Hristos na našoj strani nema čega da se bojimo. Kada se nalazimo pod Njegovim krilima sve je dobro. To treba da bude iskustvo naših žena. Mi njih pokrivamo. Postoje odgovnornosti koje se podrazumevaju za taj položaj. Treba da budemo oprezni na opasnosti i pritiske sa kojima se naše žene suočavaju i da ih štitimo. One se ponekad boje. Treba da ih oslobodimo od tih stvari i da im pomognemo. Može biti da samo nedostaje molitva ili možda treba da promenimo neke njene aktivnosti. Oprezan muž će osetiti da nešto nije uredu i sa nežnošću će to rešavati. Žene vole onoga koji želi da ih sluša. Nauči da joj postavljaš pitanja na osnovu kojih ćeš moći da izvučeš u čemu se ona nalazi. Tada jednostavno slušaj dok ona to deli sa tobom. Ako je potrebno rešenje treba da se ponašamo u skladu sa tim i da je oslobodimo pritiska kad god je to moguće.

Dobri maniri

Biblija koristi reč “učtiv” (zadnja reč iz 1.Pet.3:8 u engleskom prevodu stoji “učtivi”, prim.prev.) da bi definisala dobre manire. Ta reč znači: “maniri za carsko udvaranje”. Volim ovo. Maniri se razlikuju u zavisnosti od kulture, ali sve civilizovane kulture imaju manire. Mi ljudi znamo šta je to i koristili smo ih vrlo dobro kada smo se udvarali. Tuširali smo se i prali zube. Govorili smo ljubazno i blago. Rekli smo: “izvini” i “hvala”. Dobri maniri kažu: “Ti si važan i brinem se za tebe”. Treba da gajimo dvorske manire. Bojim se da nešto od onoga što mi nazivamo “muškost” zapravo jesu loši maniri.

Disciplinovan čovek

Disciplinovan čovek jeste Duhom kontrolisan čovek. Kada naše žene vide da živimo konsistentan, uredan život, to im daje poverenje u naše rukovođenje. Lična bogosluženja su vrhunac svih disciplina zato što su svakodnevna praksa. Njima je mnogo lakše da se pouzdaju u naša rasuđivanja kada vide da čitamo Reč Božiju i da se molimo svaki dan. Svaki muž treba da teži za tim ciljevima. Nadvladaj svoje loše navike Božijom blagodaću i silom. Pitaj ženu koje stvari joj smetaju i promeni ih. Sve ovo otkriva čovek koji ima kontrolu nad svojim duhom.

Poniznost

Jednu rečenicu često čujem prilikom savetovanja bračnih parova. Želeo bih da je promenim upravo danas. Žena kaže: “Moj muž mi nikada ne kaže, ‘izvini’”. To je vrlo tužan komentar za hrišćanske muškarce. Naše žene prolaze sa nama kroz sito i rešeto. One znaju da pravimo mnogo grešaka. Jako je pogrešno kada ne priznajemo svoje greške našim ženama. Ta jedna loša stvar može izbrisati mnoštvo dobrih stvari koje pokušavamo da radimo. Ovde se naš integritet stavlja na kocku. Kaži joj da si pogrešio i sa iskrenom poniznošću zamoli je da ti oprosti. Možda misliš da ćeš zbog toga izgubiti poštovanje, a zapravo je istina ono suprotno. Njeno poštovanje prema tebi će porastiti iznad norme kada izabereš taj put poniznosti u svom braku.

Zajedno praviti promene

Mnogi ljudi u ime rukovođenja uništavaju duh svojeg braka tako što sâmi donose glavne odluke. To je opasan način za upravljanje svojim ženama. Video sam mnoge domove koji su tako ispali iz koloseka. Sve vreme muž je mislio da “praktikuje rukovođenje”. Braćo, ne možete doći sa posla kući i jednostavno reći: “Bog mi je rekao da napustim svoj posao”. Moraš se pethodno savetovati sa svojom ženom da bi ona mogla mirno primiti takvu promenu. Pripremi je blagovremeno i traži njen savet u vezi toga. Ženin savet jeste jedan od najdostupnijih mogućih mišljenja kada donosiš neke važne odluke. Ona te poznaje bolje od svih ostalih. Vas dvoje ste jedno telo. To sjedinjenje zahteva jedinstvo srca prilikom značajnijih promena. Kada čovek odbija da čuje savet svog najbliskijeg druga, on ranjava duh svog braka. Tada daje svojoj ženi tihu poruku koja kaže: “Tvoje mišljenje nije važno”. Po Božijem uredu čovek je taj koji ima viziju, jer žena uglavnom živi u neposrednoj sadašnjosti. Kada ne bi imao ženu koja živi u sadašnjosti, nikada ne bi mogao snivati snove. Kada čovek donosi impulsivne odluke na svoju ruku to je kao da je šutnuo ženu u nogu pre nego što je ona počela da trči u novoj trci. Čovek mora biti osetljiv na osećanja njegove žene i ne sme preduzimati nove značajnije stvari bez zajedničkog savetovanja.

Opasnosti upoređivanja

Apostol Pavle nas upozorava o opasnosti upoređivanja sebe sa drugima (2.Kor.10:12). Međutim, postoji još veća opasnost od toga. Kada muž upoređuje svoju ženu sa drugom ženom, to ima razarajući efekat na njegov brak. Mnogi muževi su naparavili tu bezumnu grešku, a čak nisu ni svesni koliko to boli njihovu ženu. To obično dolazi prilikom opominjanja i tako se napravi još lošija situacija. Žaliti se zbog neuredne kuće i onda spomenuti kako je kuća druge žene uredna – nije pozitivno. To je duboka rana u emocionalnom srcu tvoje žene. To joj govori da ti nisi srećan sa njom, a da si razmišljao o drugoj ženi. Treba da budeš muž jedne žene i tvoj život treba da bude poznat po tome.

Afirmacija njene službe

Živimo u vremenu kada nije popularno biti žena i majka. Mi ljudi se radujemo za mnoge sestre koje su “došle kući”. Znam da su naše žene to izabrale iz dubokog presvedočenja srca i one su utvrđene u tome. Slava Bogu za njihovo predanje! Međutim, one se suočavaju sa mnogo neprijatelja. One su zasute negativnošću u vezi njihovog požrtvovanja. Treba da utvrdimo naše žene u njihovom pozivu i da to redovno činimo. Ako verujemo da je to najviši Božiji poziv za njih, mi ćemo ih nadahnjivati za dublje nivoe održavanja kuće i vaspitavanja dece. Nalazimo se u opasnosti da njihovu odanost smatramo nečim normalnim, zaboravljajući požrtvovanje koje one imaju za porodicu. Ako im se obraćamo sa vikom, to je smrtna greška. Treba da prosledimo viziju svojim ženama i da ih pokrenemo da se pripremaju za buduću službu učenja kada postanu “starice”.

Uteha i uho koje sluša

Naše žene će pogrešivati. Treba da im damo slobodu da padaju i uče. Svi znamo iz ličnih iskustava da se mnogo nauči iz grešaka. Lako je opominjati, ali to obično nije ono što im je potrebno kada padnu. Koliko često bi priznavao svoje padove da si bio opomenut svaki put kada si uradio nešto loše? Postoje trenuci kada je potrebna opomena. Međutim, za žene u većini slučajeva opomena treba da dođe kasnije. Kada tvoja žena pogreši potrebna joj je uteha i neko ko će je saslušati. Pokušaj to ponekad i vidi kakva će biti njena reakcija. Kada ti dođe, saosećaj sa njom i pokloni uho koje će je saslušati. Ona već zna svoj pad. Samo je poslušaj.

Osvećeno učeništvo

Dok gledam u ovu listu praktičnih načina ljubavi prema našim ženama, čini se kao da sve teče prema ovome. Sva ova različita dela ljubavi i brige omogućavaju mužu da očišća i oblikuje svoju ženu u pravog Hristovog učenika. U tome jeste duhovna služba – kada se formira karakter u unutrašnjosti čoveka. Cela knjiga bi trebala da se napiše o samo ovoj tački. Za ženu može biti štetno ako njen muž pokušava da praktikuje ovaj tip službe bez ljubazne brige. Međutim, ako je briga tu, muž može odvesti svoju ženu na višu duhovnu râvan.

Bezuslobno prihvatanje

Ova poslednja tačka izvire iz prethodne. Koji su u Hristu, oni su “prihvaćeni u ljubaznome” (Ef.1:6 – tako bi došlo po engleskom prevodu KJV, prim.prev.). Vrlo sam zahvalan za ovu istinu. To je izvanredna motivacija za rast i posvećenje. Taj kompletan princip isto funkcioniše u braku. Fokus našeg početnog teksta jeste usmeren na čistu i svetu nevestu. Muž je spasitelj žene (onaj koji je osvećuje). Taj proces učeništva najbolje funkcioniše u atmosferi ljubavi i prihvatanja. Kada prihvatamo naše žene onako kakve one jesu, polažemo kamen temeljac za hrišćanski rast. Takođe polažemo test nečistih motivacija. Teško je osvetiti svoju ženu ako ona oseća da ti se ne sviđa.

Postoji još mnogo toga što bi se moglo napisati na ovu temu. Osećam se kao da sam tek počeo da grebem površinu. Možda misliš: “Kako dugačka lista!” Želim da te ohrabrim da zauzmeš drugačiji stav u vezi toga što si pročitao. Seti se, ako se ovako budeš brinuo za svoju ženu, u suštini ćeš samo polirati sopstvenu krunu.

Braćo, čuvajte svoju slavu

“(Muž) je obličje i slava Božija: a žena je slava muževljeva.
A ženi je slava ako gaji dugačku kosu”

1.Korinćanima 11:7,15a

Ima mnogo divnih istina u celom Svetom Pismu. Želim da vas podstaknem da razmišljate o svemu tome. Međutim, radi našeg učenja u ovom poglavlju fokusiraću se samo na još dva stiha.

U 1.Kor.11 spominju se tri slave, a jedna je kruna koju sam spomenuo na početku ovih misli o braku. Reč slava znači: “sijanje koje privlači pažnju”. Čovek, kao obličje Božije, jeste Božija slava. On je prva slava koja se spominje u ovom tekstu. On je reflektovana Božija slava i treba da usmerava pažnju drugih na Boga. Žena je stvorena po obličju čoveka. Bog ju je formirao od Adamovog rebra. Ona je slava čovečija – druga slava koja je spomenuta u tekstu. Ona svojim sijanjem usmerava pažnju drugih na svog čoveka. Ona je čovečija kruna. Treća slava koja se otkriva u ovom tekstu jeste ženina duga kosa. To je njena slava, odnosno ono što usmerava pažnju ostaliih na nju.

U svim ovim primerima neko je odgovoran da se brine za slavu. Bog je odgovoran da se brine za čoveka, da bi On – Bog – bio proslavljen. Čovek je odgovoran da se brine za ženu, da bi on – čovek – mogao primiti slavu. Žena je odgovorna da se brine za svoju kosu da bi ona – žena – mogla da privuče pažnju. Da li vidite sliku? Imam da kažem ljudima samo jednu stvar. Ljudi, brinite se za svoju slavu. Vaša žena je vaša slava. Brinite se za nju. Vaša briga za nju samo će osvetliti i vratiti pažnju na vas. Dok vaša žena sija – vi sijate. Šta bi mogli više tražiti od toga?

Moja žena se brine za svoju slavu. Ja to cenim. Ona noću pusti svoju divnu dugačku kosu, češlja je, održava je zdravom i to doprinosi rastu. Ona nije lutka. Brine se za ono što privlači moju pažnju. Ja volim njenu dugačku kosu. Svaki put kada je ona pusti i češlja noću, to privlači moju pažnju. Braćo, brinite se za svoju slavu. Sami sebi “skačete u stomak” ako to ne činite.

Kada se ne brineš za svoju ženu, njen sjaj počinje da bledi. Hristov karaker počinje da nestaje, a njeno srce se naoblačuje. Mnogo puta tvoja žena ima duboku potrebu i Bog tebe čeka da joj poslužiš. Treba da je učiniš duhovnom. Nije uredu ako misliš da je to posao propovednika. Ti si njen pokrivač, a ne propovednik. Ako to budeš činio, Božija služba za nju će teći kroz tebe.

O braćo, ako bi obuhvatili otkrivenje svih ovih stvari, to bi zauvek promenulo naše brakove. Ako tvoja žena nije blistava, sjajna sa ljubavlju i brigom, ti si taj koji propuštaš krunu. Zatim, jedna od Božijih večnih ilustracija je izvrnuta, a svet propušta jednu od najjasnijih izražaja Hrista na ovoj zemlji. Hajde da se brinemo za našu slavu.