Postanak (3)

Zac Poonen
(Preveo Milenko Isakov)
I blagoslovi ih Bog i reče im Bog:
rađajte se i množite se i napunite zemlju
i budite gospodari…“
(1.Mojsijeva 1:28)

Čovek je stvoren šestog dana. Zemaljske zveri su stvorene istog dana, baš pre Adama (stih 24). Te zveri su načinjene od iste prašine kao i čovek. Jedina stvar koja razlikuje čoveka od životinja jeste da je Bog udahnuo životni duh u čoveka. Jedino je Duh Sveti u čoveku taj koji ga izdiže iznad nivoa životinja. Iz ovoga učimo da ako prestanemo da živimo po Duhu Božijem, brzo ćemo se srozati na nivo životinja! Bog je načinio čoveka od prašine da bi ga naučio da odvojen od Božijeg daha ništa ne vredi.

Bog je držao sedmi dan kao dan odmora. To je bio sedmi dan za Boga, ali prvi dan za čoveka. Čovek je stvoren pri kraju šestog dana, tako da je njegov prvi dan života bio dan odmora. Bog je time želeo da nauči čoveka da najpre mora imati zajedništvo sa Bogom, pa tek onda ići da radi za Njega. Adam i Eva su trebali da rade u Edemskom vrtu tek nakon što su proveli ceo dan u zajedništvu sa njihovim Bogom. To je Božansko uređenje za čoveka: najpre zajedništvo i zatim služba. Na početku sâm Bog i zatim Božiji posao. Mi zaboravljamo taj poredak i to je opasno. Iz tog razloga je Bog toliko striktno učio Izraelce da poštuju Subotu. Danas je ostavljen subotni počinak Božijem narodu u kojem on treba da živi (Jevr.4:9).

U 1:28 Bog je rekao Adamu i Evi da budu plodni i da se množe. Kako je to On od njih očekivao? Očigledno putem seksualnog odnosa. Bog je stvorio tu seksualnu funkciju i rekao čoveku da je koristi i stvara potomstvo. Seksualna funkcija kod čoveka je takođe uključena u to što je Bog na kraju nazvao „veoma dobrim“ (1:31). Dakle, vidimo da je seks unutar braka nešto što je sâm Bog nazvao „veoma dobrim“. Seks je veoma loš izvan braka, ali je veoma dobar unutar braka. Postoji mnogo Hrišćana koji misle da je seks prljav čak i unutar braka i stoga zamišljaju da mogu biti svetiji ako nisu u braku. To nije biblijsko razmišljanje.

Kada je Bog stvorio čoveka, On ga je blagoslovio (1:28). Rekao mu je ne samo da bude plodan, nego i da sve potčini sebi i da vlada nad svime. Dakle, vidimo da je Bog stvorio čoveka da bude vladar, a ne rob. Bog je stvorio čoveka da bude pobednik koji drži sve pod svojim nogama. U Knjizi postanka čitamo o tome da Bog želi da čovek vlada, a u Otkrivenju čitamo da Bog želi da čovek bude pobednik (Otkr.21:7). Bila je to originalna Božija volja za čoveka i On konačno može pronaći mali broj onih koji ispunjavaju Njegov plan i postaju pobednici. Božija svrha za tebe je da vladaš nad svime. On želi da vladaš nad grehom u svom životu, nad svojim gnjevom, svojim požudama i strastima. On želi da ih sve stavi pod tvoje noge. Bog nikada nije želeo da budeš rob. Stvorio te je da budeš pobednik i vladar, a to je moguće jedino kada te On blagosilja (kao što čitamo u 1:28).

Primetite u poglavlju 1 da je Bog ispitivao dela svakog dana i potvrdio ih kao dobra. (Bog to nije rekao drugog dana, zato što je Sotoni koga je Bog zbacio sa neba dozvoljeno da živi na drugom nebu). Mi takođe trebamo dozvoliti Bogu da ispita naše delo svakog dana, da bismo videli da li je od Njega odobreno i potvrđeno ono što smo učinili.

Pretraga:

Sedmična poruka – prijava:

Povezani članci: