4. Obeležja lažne crkve

Richard W. De Han

U nekim krugovima je takvo stanje da, kada se prava istina Evanđelja u potpunosti nagovesti, među njima se probudi niz različitih burnih reakcija. Neki ljudi su toliko tvrdi u pogledu svojih verovanja da bi radije umrli nego što bi promenuli svoje mišljenje! Sa druge strane, često čuješ komentare kao što su: “Pa i nije toliko presudno šta se tačno veruje. Bitno je da se nešto veruje” ili “Ono što ja verujem je moja privatna stvar i ja sam pozvan da u skladu sa tim i živim”!? Opet, drugi objavljuju da nikada ne možeš biti potpuno siguran šta je prava istina…

Ali, da li je to zaista tako? Definitivno NE! Ti možeš znati i govoriti istinu! Ti tačno možeš tvrditi da su neke verske ideje istinite, a neke ne – na temelju onoga što Biblija govori. Kao Božije otkrivenje čoveku, Biblija nam kaže šta da verujemo i kako da živimo. Ona nam daje slobodu da prosuđujemo tačnost i pouzdanost svih religijskih tvrdnji. Ali, kada je u pitanju moja večna sudbina – moj boravak u večnosti, ja želim da znam istinu sa potpunom sigurnošću!

Da! Celim svojim srcem verujem da se istina može otkriti u Božijoj reči. Biblija je poslednji i konačni autoritet za svaku osobu koja je upoznala Gospoda Isusa Hrista kao svog ličnog Spasitelja. 

Međutim, upozorio bih te da nije svako ko sebe naziva hrišćaninom zaista hrišćanin. Na sceni su se pojavile neke grupe koje tvrde da imaju i poznaju neku novu, konačnu religijsku istinu. Ali, one to nemaju! Ljudi koji pripadaju tim grupama izopačuju celo hrišćanstvo kroz istoriju i predstavljaju veliku pretnju za sve one koji poveruju u njihova učenja. Često napadaju crkvu radi nekih nedostataka i grešaka, ne shvatajući da oni sami vode ljude u zabludu. I makar koliko bio pronicljiv i oprezan, postoji mogućost da budeš zaveden! Oni često koriste istu terminologiju kao i hrišćani, i u vezi mnogih stvari veruju potpuno ispravno. Desi se čak i da finansiraju izgradnju novih crkvenih objekata, ili nabavku Biblija…

Ali, kao rezultat svega, oni mnoge ljude dovode u zabludu. Među nepažljivim Hristovim sledbenicima, kriva nauka se vrlo lako prihvati kao istina, i to je velika tragedija! Ovo se takođe suproti onom što smo malo pre rekli: ono što mi verujemo je od vitalne važnosti – isto kao i večno odredište naše duše. 

Suočeni sa tolikim brojem različitih religioznih mišljenja i grupa, za nas je od suštinske važnosti da znamo kako da razdvojimo šta je prava istina, a šta ‘falsifikat’. 

Navešću jedan primer:

Državni agenti se izlažu napornim vežbama da bi se dobro pripremili za svoj posao. Jedan poseban deo na koji se najviše stavlja akcenat je opreznost prema falsifikovanom novcu. Da bi savladali taj deo, agenti celo svoje proučavanje vrše ne na lažnim, već samo na originalnim, ispravnim novčanicama! To rade da bi, čim se prvi put pojavi neka greška, bili u stanju da je u istom trenutku prepoznaju i identifikuju zbog različitosti u odnosu na originalnu novčanicu. 

Možemo puno da se naučimo iz ovog primera. Naravno, potrebno je biti svestan da postoje kultovi sa svojim krivim i opasnim dogmama. Ali, mi prvenstveno treba da budemo dobro upoznati sa istinom koju nalazimo u Božijoj reči da bi, čim se suočimo sa nečim što nije istina, to odmah i detektovali! Moramo proučavati Bibliju da bi se u nama ukorenila istina do te mere da prilikom pojave nekog ‘falsifikata’ u istom trenutku to i raspoznamo!

Mnogo duša je zavedeno u kultove samo zbog toga što nisu bile svesne u čega ulaze. Jedini način na koji možemo sprečiti duše da ne prihvate krivu nauku jeste presvedočiti ih u istinu. Kada znamo pravu istinu, mi automatski prepoznajemo šta je kriva nauka. Na primer:

– Ako neko stvarno razume da je spasenje isključivo po milosti, on nikako neće prihvatiti učenje onih koji uključuju i ljudska dela u plan spasenja. 
– Ako je neko ispravno naučen u vezi osobe Isusa Hrista, njega ne mogu dovesti u zabludu oni koji objavljuju da je Isus bio manje nego Bog. 
– Kada neko zna istinu o drugom Hristovom dolasku, on ne može prihvatiti učenje onih koji se odriču toga i govore bilo šta drugo osim ličnog ponovnog povratka Gospoda Isusa. 

Treba da budemo jako dobro upoznati sa realnim istinama da bi odmah uvidili šta je ‘falsifikat’! Imajući to u vidu, uvek ćemo obraćati pažnju na isključivo biblijsku doktrinu – nauku koja je zasnovana na evangelizaciono hrišćanstvo. Svaki vernik koji je blisko povezan sa hrišćanskim verovanjem će brzo prepoznati ‘falsifikat’. 

Iako je ovo istina, pre nego što napišem zaključak ove knjižice sa temom “Kako prepoznati zdravu crkvu?”, želim da ti kažem i o tome kako možeš prepoznati kult. Uz obeležja istinskog hrišćanstva, neke karakteristike krivih religija će ti pomoći da budeš još osetljiviji i oprezniji prema grehu.

Evo ih pet obeležja kulta, odnosno pet karakteristika koje su strane hrišćanskoj veri:

1. Nedostatak istorijske perspektive
2. Izopačeno razmatranje Pisma
3. Želja za prouzrokovanjem podela
4. Skretanje pogleda sa glavnih na sporedne stvari
5. Ponavljanje grešaka iz prošlosti


1. Nedostatak istorijske perspektive

U bliskoj prošlosti su se pojavili neki ljudi koji su proglasili da samo oni znaju istinu i da svi treba njih da slede. Oni su uspeli nekako da zaborave da crkva živi na zemlji već više od 2000 godina. Proglašavajući da je tek sada zasijalo pravo duhovno svetlo, napomenuli su da se crkva sve vreme kroz istoriju spoticala u tami. Ali, to nije tačno! Uvek su postojale prave osobe u pravo vreme, kroz koje je Bog štitio istinu i čuvao čistotu crkve. Veliki teolozi i reformatori kao što su Luter, Vesli, Kalvin i ostali su dali sebe da bi se očuvala vera i održalo pismo. U vezi te istorijske činjenice, neki lažni propovednici danas ne priznaju delo prethodnih teologa i tvrde da jedino oni imaju konačno otkrivenje prave istine. 


2. Izopačeno razmatranje Pisma

Stigli smo do druge karakteristike kulta. Njihovi sledbenici često izvrću Pismo. Iako svedoče da veruju u Bibliju kao Božije otkrivenje čoveku, neke grupe odbijaju da prihvate Bibliju onakvu kakva ona zapravo jeste. Oni joj ili dodaju nešto, ili objavljuju neko novo Božije otkrivenje. Pored Biblije stavljaju i neka druga dela za koja tvrde da su jednako autoritativna njoj. 

Neke od ovih grupa izdaju specijalne interpretacije Biblije, a zatim uče svoje sledbenike da nikada ne čitaju samo Bibliju, nego da uz nju obavezno koriste i drugu letiraturu. Naravno, u takvim literaturama se tvrdi da je Biblija suviše duboka da bi je prosečna osoba razumela, te je potreban priručnik koga samo ta grupa može ponuditi. 

Kada ti neko kaže da je pronašao specijalnu formulu za otkrivanje tajni iz Pisma, ili da ima neko novo, nedavno objavljeno Božije otkrivenje, ili da je preveo nešto iz nepoznatih, drevnih izvora – čuvaj se! 

Biblija je dostupna svakome i svi mogu razumeti osnovnu poruku. To su testirali, isprobali i iskusili milioni i milioni ljudi kroz celu istoriju. Nije potrebno nikakvo dodatno otkrivenje ili neko tajno tumačenje!


3. Želja za prouzrokovanjem podela

Treće obeležje kulta je duh odvajanja i podele. Iskreni hrišćani, koji hodaju sa Gospodom u poslušnosti, osećaju svezu jedinstva sa svojim zajedničarima – bez obzira na manje razlike u tumačenju nekih delova Biblije, ili verske prakse. Oni se mogu prepirati u vezi nekih spornih pitanja, ali će i dalje osećati da su braća i sestre Hristu. Neki hrišćani međutim često napadaju ili pokušavaju da unište ugled nekoj crkvi ili službi koja se temelji na propovedanju Evanđelja. Ako se desi da neki član prihvati njihove kritike, on dobije ohrabrenje da čak i napusti svoju crkvu, iako verno ostaje na osnovama svoje vere. 

Hrišćanski prijatelju, upozoravam te da se čuvaš onih koji doprinose podelama u Hristovom telu. Apostol Pavle je govorio protiv lažnih učitelja, upoređujući ih sa “teškim vucima” koji “će govoriti izvrnutu nauku da odvraćaju učenike za sobom” (Dela 20:29,30). U Efescima poslanici, Pavle moli vernike da “drže jedninstvo duha u svezi mira” (4:3). 

Pišući zajedničarima u Rimu o lažnim učiteljima, Pavle je rekao: “Molim vas pak, braćo, čuvajte se od onih koji čine raspre i razdore na štetu nauke koju vi naučiste, i uklonite se od njih; jer takovi ne služe Gospodu našem Isusu Hristu nego svojem trbuhu, i blagim rečima i blagoslovima prelašćuju srca bezazlenih” (Rim 16:17,18).

Dakle, čim čuješ da neko prosipa optužbe protiv službe ili crkve koja biblijski veruje i propoveda evanđelje, budi na straži! 


4. Skretanje pogleda sa glavnih na sporedne stvari

Neke grupe, koje ne prezentuju hrišćanstvo kroz celu istoriju, su toliko zauzete čitanjem nekih religioznih ‘zabavnika’, pokušavajući da dokažu svoje pravo i zablude ostalih, da su totalno izgubili iz vida opštu perspektivu biblijskog otkrivenja. Apostol Pavle je napomenuo Timotiju da postoje ljudi koji gledaju na laži i teftere od plemena kojima nema kraja, i oni pre čine prepiranja nego napredak u veri (1.Tim.1:4).

Čuvaj se osobe koja se zalaže za sporedne stvari, koja pokušava da te impresionira svojim znanjem i želi da te ubedi da svojoj veri moraš dodati još neko delo da bi bio spasen. Ako su dotičnoj osobi neke drugorazredne tačke verovanja ili religijske prakse važnije od glavnih doktrina kao što su Hristovo božanstvo, Sveto Trojstvo ili ponovni dolazak Gospoda Isusa, onda dobro obrati pažnju na ono što želi da kaže.

 

5. Ponavljanje grešaka iz prošlosti

Veliki broj lažnih učitelja želi da obnovi stare doktrinalne greške koje su davno odbačene od strane crkve, i to mešaju sa svojim verovanjem. Na primer, neko može tvrditi kao stari Arijan da Isus nije bio večno, nego stvoreno biće. Neko se može pridružiti legalistima koji kažu da spasenje jednim delom ipak mora biti zarađeno. Neki se takođe mogu vratiti na stare jeresi koje iskrivljuju nauku o Trojstvu ili pitanje Hristove čovečnosti. 

Ova sporna pitanja su još davno rešena unutar crkve. Rani lideri crkve su se sastajali na posebnim sastancima da bi takve stvari eliminisali, i nema razloga da sumnjamo u njihove odluke. Obnavljati te zablude nije neophodno, a učiniti ih lošijim bi prouzrokovalo još veću zbrku i konfuziju među neutvrđenim dušama. 

Da! Javno nametanje religijskih ideja je dovoljan pokazatelj da trebamo da budemo na oprezu. Ono može doći preko televizije ili radija, preko distribuiranja literature, ili preko ljudi koji pokucaju na vaša kućna vrata. Svako od njih će reći da zna istinu, ali ti ponovo pogledaj svih pet obeležja kulta koja ti mogu poslužiti kao dobar test da bi utvrdio da li vredi imati poverenja u one koji ti prilaze sa svojim ubeđenjima. Uz jasno razumevanje same istine, ne zaboravi tih pet karakteristika pomoću kojih ćeš vrlo brzo prepoznati ‘falsifikat’. 

Ono što veruješ je od vitalne važnosti, a naročito po pitanju spasenja! Biblija kaže: “Jer ste blagodaću spaseni kroz veru; i to nije od vas, dar je Božij, ne od dela, da se niko ne pohvali” (Fil 2:8,9). Spasenje se prima verom, a objekat te vere mora biti Gospod Isus Hrist. Nije dovoljno samo verovati u nešto – moraš verovati u osobu Gospoda Isusa Hrista. Prihvati ono što Biblija govori o Njemu – da je prolivanjem svoje krvi na drvenom krstu platio cenu tvojih greha i da je ustao iz mrtvih – i primi Isusa Hrista kao svog Spasitelja!

On je rekao: “Hodite k meni svi koji ste umorni i natovareni, i ja ću vas odmoriti” (Matej 11:28). 

Takođe, On je i obećao: “Zaista, zaista vam kažem: ko moju reč sluša i veruje onom koji je mene poslao, ima život večni, i ne dolazi na sud, nego je prešao iz smrti u život” (Jovan 5:24)

Takav život možeš imati i ti!

“Jer Bogu tako omilje svet da je i sina svoga jedinorodnoga dao, da nijedan koji ga veruje ne pogine, nego da ima život večni” (Jovan 3:16)