Lažne nauke

Milenko Isakov
„…da ne budemo više mala deca koju ljulja i zanosi svaki vetar nauke,
u laži čovečijoj, putem prevare“
(Efescima 4:14)

Postoje mnogi stihovi u Svetom Pismu koji se naizgled čine kontradiktorni. Pavle je pisao vernima iz Efesa da ne budu kao mala deca, ali ako pronađemo Evanđelje po Mateju, tamo je zapisano kako je Isus rekao da nećemo ući u nebesko carstvo ako se ne povratimo i ne budemo kao deca (18:3). Da li ovo znači da Božija Reč pobija samu sebe? Ne, već je potrebno da imamo otkrivenje Svetog Duha kada proučavamo Reč.

Postoji stih u Svetom Pismu koji će jako dobro razjasniti ovu dilemu, a nalazi se u 1.Kor.14. Pavle kaže ovako: „Braćo! Ne budite deca umom, nego pakošću detinjite, a umom budite savršeni.“ (20). Iz ovih reči možemo razumeti da Bog želi da budemo kao deca, ali u smislu bezazlenosti. Što se tiče zrelosti uma, Bog definitivno ne želi da budemo kao mala deca. Božija volja nije da vernici poseduju nezreo dečiji um, zato što upravo nezrelost uma i nepoznavanje istine otvaraju vrata vetrovima lažnih učenja.

Sâm Gospod Isus je upozoravao da će se pojaviti mnogi lažni proroci koji će varati ljude (Matej 24:11). To je činjenica koja ne može da se opovrgne. Danas su vrlo rasprostranjena različita lažna učenja. Glavni inicijator lažnih nauka jeste sâm otac laži, Sotona! On vrlo lukavo seje seme lažnih učenja posredstvom lažnih proroka i učitelja. Isus je posebno naglasio da se čuvamo tih ljudi – lažnih proroka (Matej 7:15).

Kako ćemo prepoznati lažne proroke? Isus je rekao da će oni dolaziti u ovčijem ruhu, ali sa unutrašnjom prirodom vuka. Nama je poznato kako je Isus kazao da je On pastir svojim ovcama (Jovan 10). Dakle, poistovetio je svoje istinske učenike sa ovcama. Međutim, rekao je da su lažni proroci i učitelji takođe obučeni u ovčije ruho, što znači da od spolja izgledaju veoma, veoma slično istinskim Hristovim učenicima. Lažni proroci i učitelji nisu upadljivo i očigledno drugačiji od pravih Hristovih ovaca. Naprotiv, jako su im slični. Oni poseduju spoljašnje ovčije ruho, ali njihov unutrašnji karakter i priroda apsolutno ne liči na ovcu. Oni su iznutra vukovi!

Dakle, prepoznavanje lažnih učitelja i proroka se ne ogleda u nekoj skandaloznoj razlici njihovog spoljašnjeg života u odnosu na istinske Hristove ovce, nego u izopačenosti njihovih unutrašnjih motiva koji proizvode zle rodove u njihovom životu. Upravo ih po tim rodovima prepoznajemo! Iako od spolja deluju vrlo uglađeno i čisto, njihovo srce nikada nije bilo promenjeno. Oni se iznutra nikada nisu odrekli sebe, nego i dalje poseduju tu grabljivu prirodu vuka i žive po svojim željama.

Baš kao što je nemoguće da na čičku izraste smokva, tako je nemoguće da lažna nauka rezultira ukusnim plodom ljubavi i poniznosti. Isto tako, Hristova nauka nikada neće rezultirati plodovima mržnje, opadanja, osuđivanja, pričanja iza leđa…

Lažna nauka ne može proizvoditi život sličan Hristovom. Lažna nauka oslobađa ljude na greh, pozivajući se na Božiju ljubav i milost. Lažna nauka čini ljude licemernima, samopravednima, neiskrenima i lukavima. Lažna nauka ne vodi u svetost. Lažna nauka proizvodi zle rodove osuđivanja, kritikovanja i samoizabrane poniznosti. Sa druge strane, Hristova nauka proizvodi plodove ljubavi, istinite radosti i mira! Hristova nauka oslobađa od greha. Isus je rekao da ćemo ostajanjem u Njegovoj nauci doći do spoznaje istine koja će nas osloboditi od ropstva grehu. (Jovan 8:31,32).

Ako se pitaš, dragi prijatelju, kako da budeš zaštićen od lažne nauke, Božija Reč daje vrlo jednostavan odgovor. Voli istinu! Budi iskren pred Bogom. Naoružavaj se istinom. Čitaj Pismo kao učenik! Ne dolazi na Božiju Reč sa svojim predubeđenjima, nego dopusti da ti Božiji Duh otkriva istinu. Isus je rekao Sadukejima da se varaju zato što ne poznaju Pismo i Božiju silu (Matej 22:29). Dakle, nepoznavanjem Božije Reči (što jeste rezultat zanemarivanja lične pobožnosti) svaki vernik postaje lak plen za jake vetrove lažnih nauka. Nedostatak autentične svetosti, iskrene ljubavi i istinske radosti, i sa druge strane prebivanje u duhu ponosa, častoljublja i samoljublja dokazuje prisutnost uticaja lažne nauke u životu vernika.

Pavle je pisao vernicima u Efesu da je svakome od njih data blagodat po meri Hristovog dara. „Hristos je dao Crkvi ljude koji su Njegovim darom osposobljeni da budu apostoli, proroci, evanđelisti, pastiri i učitelji. Odgovornost tih ljudi jeste da osposobe Božiji narod da izgrađuje Crkvu koja je Hristovo telo. Izgradnja Hristove crkve će trajati dok svi vernici ne dođu u jedinstvo vere i poznanje Božijeg Sina. Tada ćemo biti zreli u Gospodu i doćićemo do punine i vrhunca Hristovog standarda. Tada više nećemo biti nezreli kao deca. Neće nas ljuljati i zanositi svaki vetar novog učenja. Na nas neće uticati ljudi koji će pokušavati da varaju uz pomoć laži koje će biti toliko dovitljive da će zvučati kao istina.“ (Ef.4:11-14).

Sotona je svestan da neće imati puno uspeha sa očiglednim lažima. To je razlog zašto su mnoge njegove laži smišljene na tako lukav način da izgledaju kao istina. Međutim, Isus je obećao da će nas Sveti Duh uputiti na svaku istinu! (Jovan 16:13).

Hvala Gospode za istinu Tvoje Reči! Pomozi da Ti uvek dolazimo sa poniznošću. U nama nema sile da se zaštitimo od laži, ali se poveravamo Tebi. Čuvaj nas u Tvojoj istini! Hvala Ti što rasvetljavaš našu tamu svojim svetlom Istine! Pomozi nam da uvek možemo dopustiti da Tvoja istina pobedi svaku laž. Hvala za Duha Istine! Amin.