Bog ima dobre misli za nas

Milenko Isakov


„Jer ja znam misli koje mislim za vas, govori Gospod,
misli dobre, a ne zle, da vam dam pošljedak kakav čekate.“
(Jeremija 29:11)

Bog ima dobre planove za nas, za život svakoga od nas. Kada Bog razmišlja pojedinačno o nama, On razmišlja sa velikom žudnjom zato što zna da svako od nas ima potencijal da ispuni Njegove slavne namere za naš život. Izvor našeg duhovnog potencijala nije u našim ličnim sposobnostima, nego u činjenici da je Bog dao svog Sina za nas i da su nam dostupne sve božanstvene sile za život pobožnosti poznanjem Isusa Hrista! (2.Pet.1:3). Božije misli za nas nikada nisu loše. Nikada! Bog uvek ima dobre namere za naš život.

Divna je istina da sve što Bog radi ima svrhu, smisao i cilj. Bog ništa ne radi naprazno ili uzalud. Kada znamo da nas je Bog stvorio, možemo biti sigurni da naše postojanje ima dubok smisao i slavan cilj. David je zapisao: „Jer si ti stvorio što je u meni, sastavio si me u utrobi matere moje.“ (Psalam 139:13). Bog je stvoritelj svih ljudskih bića. Prema tome, On najbolje zna na koji način možemo imati najbolji mogući život.

Kada neka fabrika nešto proizvodi, ona najbolje zna kako će taj proizvod biti najkorisniji. Uz kupovinu nekog proizvoda obično se dobije uputstvo za upotrebu koje je korisno pročitati pre korišćenja. Pošto je Bog naš „proizvođač“ (Stvoritelj), On je takođe napisao takvo uputstvo. To uputstvo jeste Njegova Reč, Biblija. Ako želimo da znamo na koji način možemo biti najbolje iskorišćeni i kako možemo ispuniti pravu svrhu za naš život, čitajmo Božiju Reč! Svi koji su istinski zainteresovani da žive onako kako je njihov Tvorac zamislio za njih, oni će ozbiljno proučavati Božiju Reč. Kao što su mnogi kućni aparati bili oštećeni zbog zanemarivanja priloženog uputstva za upotrebu, tako su mnogi ljudski životi okrnjeni i uništeni zbog zanemarivanja Božijeg uputstva – Biblije!

Bog je imao divne misli za prvog čoveka i ženu. Stvorio ih je da bi imali zajednicu sa Njim. Stvorio ih je da bi se radovali u životu sa Bogom. Dokle god je Adam bio poslušan Bogu i dokle god se pokoravao onome što je Bog zapovedio bio je savršeno srećan. Bog je svakodnevno imao blisku zajednicu sa svojim stvorenjima.

Međutim, duh prevare i zla deluje na ovom svetu. Sotona je prišao Evi i pitao je: „Je li istina da je Bog kazao…?“ On i danas prilazi mnogim ljudima sa tim pitanjem. On želi da predstavi Boga kao nekog ko nema dobre misli za čoveka i koji uskraćuje ljudima zadovoljstvo. On je želeo da kaže Evi sledeće: „Zar ne vidiš da vam Bog uskraćuje plod sa tog drveta koji je tako divan?“ Istom taktikom Sotona danas radi. On kaže: „Zar ne vidiš da ti Bog uskraćuje mnoga zadovoljstva koja uživaju ljudi u svetu?“ Ali, setimo se reči Gospoda Isusa u vezi Sotone. Sotona ne stoji na istini, jer nema u njemu istine. Kad laž govori, svoje govori, jer je lažov i otac laži (Jovan 8:44). Sotona želi da predstavi istine o Bogu u pogrešnom svetlu. Pokušava da nas prevari i da nas drži u laži. Kod mnogih ljudi je uspeo u tome.

U 1.Mojs.6:5 čitamo o Sotoninom uspehu. Bog je video da je nevaljalstvo ljudi na zemlji vrlo veliko i da su misli njihovih srca svagda samo zle. Ipak, radosna vest jeste u tome da Bog ima divne misli čak i za ljude koji imaju zle misli. Bog ima dobre namere čak i za svakog čoveka koji ima zle misli o Bogu i drugim ljudima. Bog želi da promeni živote takvih ljudi. On ima silu da potpuno promeni ljudska srca i da ih oslobodi od tih zlih misli.

Bog može da nam da snagu da volimo jedni druge, a ne da upiremo prstom jedni u druge. U Isaiji 58:8-11 zapisana je divna Božija misao za nas. „Tada će sinuti videlo tvoje kao zora, i zdravlje će tvoje brzo procvasti, i pred tobom će ići pravda tvoja, slava Gospodnja biće ti zadnja straža.“ Braćo i sestre, da li postoji neko ko ne želi da ove reči opisuju njegov život? Da li neko ne želi da pred njim ide sâm Hristos (koji je naša pravda, 1.Kor.1:30) i da mu zadnja straža bude slava Gospodnja?

Dalje kaže: „Tada ćeš prizivati i Gospod će te čuti, vikaćeš i reći će: evo me.“ Verujem da svi želimo da dobijemo odgovor na svoje molitve, ali Božija Reč ovde navodi uslov za takav život: „Ako izbaciš između sebe jaram i prestaneš pružati prst i govoriti zlo.“ Kada budeš prestao da pružaš prst, kada budeš prestao da optužuješ druge, tada ćeš moći da imaš taj život. Kada budeš prestao da kritikuješ druge, da opadaš i klevetaš svoju braću i sestre, jedino tada ćeš imati tu pravdu koja će ići pred tobom i slavu Gospodnju kao svoju zadnju stražu.

Jer će te Gospod voditi vazda, i sitiće dušu tvoju na suši, i kosti tvoje krepiće, i bićeš kao vrt zaliven i kao izvor kojemu voda ne presušuje.“ Ovakav život je Božija dobra misao za nas! Svi koji žele iskreno da služe Bogu, oni definitivno čeznu da budu kao zaliveni vrt. Oni žele da svima bude očigledno kako Bog podmiruje svaku njihovu potrebu i kako njihovi životi zbog toga mogu odisati duhovnom svežinom. Baš kao što izvor stalno daje novu i novu vodu podmirujući potrebe mnogih ljudi, Božija misao za nas jeste da iz našeg tela teku reke žive vode Božije blagodati koje će podmiriti potrebe duhovno sasušenih i klonulih ljudi.

Bog ima dobre misli za nas! Bog je imao dobre misli za svog slugu Josifa. Iako su njegova rođena braća imala zle misli u njemu i iako je doživeo velike nepravde u životu, to je ipak bio Božiji plan da dođe na vrh Egipta i da spase živote mnogih ljudi. O tome možemo čitati u 1.Mojs.37-50. Kada je Jakov umro, Josifova braća su jako strahovala od njegove osvete, ali Josif ih je utešio sledećim rečima: „Vi ste mislili zlo po mene, ali Bog je mislio dobro…“ (1.Mojs.50:20).

Kako je siguran zaklon i snažna sigurnost u Božijim dobrim mislima za nas!

Hvala Ti Oče što nisi poslao svog Sina na svet da nas osudi, nego da nas spase. Hvala za Tvoje divne namere za naš život. Hvala za sigurnost u Tvojim rukama ljubavi. Pomozi nam da možemo dopustiti da uradiš sa nama ono što je Tvoja misao za naš život! U Hristovo ime, amin.