Oktobar 2014

Pravednik živi od vere

Milenko Isakov „Gle, ko se ponosi, njegova duša nije prava u njemu; a pravednik će od vere svoje živ biti” (Avakum 2:4) Danas želimo detaljnije pogledati ove reči iz knjige proroka Avakuma. Drugi deo ovog stiha je na tri mesta citiran u novom zavetu i zato je važno da ga razumemo. Avakum ovde govori o…

Božija dobrota

Milenko Isakov “A On (Isus) reče mu: što me zoveš dobrim? Niko nije dobar osim jednoga Boga!” (Matej 19:17) Spasenje koje danas posedujemo u Isusu Hristu i svaki blagoslov koji, kao Božija deca, uživamo i imamo jeste rezultat Božije dobrote. Bog je dobar Bog! Sigurno smo imali prilike da doživimo neko dobro od naših bližnjih,…

Mlakost

Milenko Isakov „I anđelu Laodikijske crkve napiši: tako govori Amin, svedok verni i istiniti, početak stvorenja Božijega…” (Otkrivenje 3:14) Apostol Jovan je čuo glas kao trube koja je govorila: “Ja sam alfa i omega, prvi i poslednji”(Otkr.1:10). To je bio glas proslavljenog Gospoda Isusa Hrista koji je imao poruke za sedam tadašnjih azijskih crkava. Jovan je…

Telesnost ili duhovnost

Milenko Isakov “Jer ste još telesni. Jer gde su među vama zavisti i svađe i nesloge, niste li telesni i ne živite li po čoveku?“ (1.Korinćanima 3:3) Reč telo se puno spominje u Svetom Pismu. Spominje se u mnogim stihovima i nema svugde jednako značenje. Sa jedne strane, naše telo je hram Svetoga Duha (1.Kor.6:19),…

Zakon ili blagodat

Milenko Isakov „Hodite k meni svi koji ste umorni i natovareni i Ja ću vas odmoriti” (Matej 11:28) Kada razmišljamo o ovim rečima Gospoda Isusa Hrista, često mislimo da se Njegov poziv odnosi na bezbožne ljude koji su umorni od tereta svoje krivice, besmisla njihovog života i razočaranosti u druge ljude, te vide svoju potrebu…