Maj 2014

Imamo Zastupnika

Milenko Isakov “…i ako ko sagreši, imamo zastupnika kod Oca, Isusa Hrista, pravednika, i On očišća grehe naše…” (1.Jovanova 2:1,2) Smatra se da je apostol Jovan bio u dubokoj starosti kada je pisao ovu poslanicu. Imao je decenije iskustva hodanja sa Gospodom. Interesantno je da on ne piše o nekim dubokim doktrinama, već o vrlo…

Poznavanje Božijeg glasa

Milenko Isakov „Blago narodu koji zna trubnu poklič! U svetlosti lica Tvojega oni hode…“ (Psalam 89:15) Reč “truba” prvi put se spominje u Pismu u 2.Mojs.19:16-20 kada je Bog sišao na Sinajsku goru da se objavi Izrailjskom narodu! Trubljenje je bilo toliko jako da je sav narod drhtao od straha (16). Kako dalje pratimo istoriju…

Božije karanje

Milenko Isakov „I poznajte danas što vaši sinovi ne znaju niti videše, karanje Gospoda Boga svojega…” (5.Mojsijeva 11:2) Svako Božije karanje ima za cilj da donese pozitivne rezultate u duhovnom životu čoveka. Međutim, naše telo ne voli karanje. Naše telo mrzi opomene, ukor ili kar od Boga ili bližnjih. Naše telo ne voli kada nam Bog…

Vodeno krštenje

Milenko Isakov “Ili ne znate da svi koji se krstismo u Isusa Hrista, u smrt Njegovu krstismo se? Tako se s Njim pogrebosmo krštenjem u smrt da kao što usta Hristos iz mrtvih slavom Očevom, tako i mi u novom životu da hodimo.” (Rimljanima 6:3,4) Prošli put smo razmatrali značenje novog rođenja iz vode i…

Rođenje iz vode i Duha

Milenko Isakov „Odgovori Isus: zaista, zaista ti kažem: ako se ko ne rodi vodom i Duhom, ne može ući u carstvo Božije.” (Jovan 3:5) U Jovanu 3 zabeležen je razgovor između Isusa i jevrejskog starešine Nikodima. Nikodim je bio vrlo religiozan, pobožan čovek. Ako bi ga danas sreli, mnogi bi mislili da je on jako…