Jun 2019

Dva čoveka koja su slušala Sotonu (4)

Zac Poonen(Preveo Milenko Isakov) “I sada da si proklet na zemlji koja je otvorila usta svoja da primi krv brata tvojega iz ruke tvoje” (1.Mojsijeva 4:11) Primetite šta je sada Bog rekao Kainu: „Da si proklet“ (4:11). Zašto je Bog prokleo Kaina, a nije Adama? U Adamovom slučaju Bog je prokleo samo zemlju, ali Adama nije. Razlog je…

kDva čoveka koja su slušala Sotonu (3)

Zac Poonen(Preveo Milenko Isakov) “…I Gospod pogleda na Avelja i na njegov prinos, a na Kaina i  na njegov prinos ne pogleda…” (1.Mojsijeva 4:4,5) U poglavlju 4 čitamo o još jednom čoveku koji je slušao Đavola – Kainu. Eva je rodila Kaina i rekla: „Stvorila sam čoveka sa pomoću Gospodnjom“ (4:1). Rođenje ljudskog bića je bilo čudo…

Dva čoveka koja su slušala Sotonu (2)

Zac Poonen(Preveo Milenko Isakov) “Zato što si poslušao svoju ženu i jeo sa drveta za koje sam ti zapovedio: ‘Da sa njega nisi jeo!’ zemlja neka je prokleta zbog tebe.” (1.Mojsijeva 3:17)   Drvo poznanja dobra i zla je izgledalo vrlo atraktivno. Bog je učinio da ono bude toliko atraktivno zato što je Bog jedino…

Dva čoveka koja su slušala Sotonu (1)

Zac Poonen(Preveo Milenko Isakov) “Zar si jeo sa drveta za koje sam ti zapovedio da ne jedeš?” (1.Mojsijeva 3:11) U poglavljima 3 i 4 čitamo o dva čoveka koja su slušala Đavola – Adamu i Kainu. Možemo naučiti neke lekcije iz toga kako su obojica postala plen Sotoninog lukavstva. Kada je Bog poslao Adama u Edemski…