Jul 2010

Uticaj naših reči

Milenko Isakov „I prosuše zao glas o zemlji koju uhodiše… Tada se podiže sav zbor i stade vikati, i narod plakaše onu noć.” (4.Mojsijeva 13:33 i 14:1) Pre nego što je Izrailjski narod trebao ući u obećanu zemlju, Bog je rekao Mojsiiju da pošalje ljude koji će uhoditi Hanansku zemlju. Tako je Mojsije po Božijoj…

Ne boj se, samo veruj!

Milenko Isakov „A Isus odmah čuvši reč što rekoše, reče starešini: ne boj se, samo veruj“ (Marko 5:36) Gospod Isus je bio pomazan Svetim Duhom dok je hodao ovom zemljom. Činio je dobro i isceljivao sve koje je đavo nadvladao (Dela 10:38). On je došao da svojom smrću satre vladara države smrti (Jevr.2:14) i da raskopa…

Praštanje

Milenko Isakov „A budite jedan drugome blagi, milostivi, praštajući jedan drugome, kao što je i Bog u Hristu oprostio vama“ (Efescima 4:32) Danas želim da pišem o praštanju. Praštanje je suštinski duhovni princip za sve koji žele da slede Gospoda Isusa Hrista. Ako postoji samo jedna osoba u našem životu kojoj nismo oprostili, mi nemamo stvarnu…

Zidanje Hristove crkve

Milenko Isakov „I On je dao jedne apostole, a jedne proroke, a jedne evanđeliste i učitelje, da se sveti priprave za delo službe, na sazidanje tela Hristova“ (Efescima 4:11,12) Kada je Gospod Isus bio na zemlji i provodio vreme sa svojim učenicima, On ih je jednom prilikom pitao šta govore ljudi o Njemu. Učenici su…

Blaženstvo pobožnih

Milenko Isakov „On je kao drvo usađeno kraj potoka, koje rod svoj donosi u svoje vreme i kojemu list ne vene: što god radi u svemu napreduje“ (Psalam 1:2) Ove reči je zapisao čovek za koga je Bog posvedočio da je po Njegovom srcu i da će ispuniti Njegovu volju. (Dela 13:22). To je bio…