Jul 2009

Ugled naše službe Bogu

Milenko Isakov „Nikakvo ni u čemu ne dajte spoticanje, da se služba ne kudi“ (2.Kor.6:3) Svako nanovo rođeno Božije dete ima svoju službu – zadatak i ulogu unutar Hristovog tela. Pavle je pisao vernima u Efesu: “Svakome se od nas dade blagodat po meri dara Hristova” (Ef.4:7). Božija reč nas ohrabruje da se služimo među sobom darovima…

Blago narodu koji zna trubnu poklič!

Milenko Isakov „Blago narodu koji zna trubnu poklič! U svetlosti lica Tvojega oni hode…“ (Psalam 89:15) Reč “truba” prvi put se spominje u Pismu u 2.Mojs.19:16-20 kada je Bog sišao na Sinajsku goru da se objavi Izrailjskom narodu! Trubljenje je bilo toliko jako da je sav narod drhtao od straha (16). Kako dalje pratimo istoriju…

Svežina duhovnog života

Milenko Isakov …“Jer ću izliti vodu na žednoga i potoke na suvu zemlju, izliću duh svoj na seme tvoje i blagoslov svoj na tvoje natražje. I procvetaće kao u travi, kao vrbe kraj potoka …“ (Isaija 44:3,4) Poznat nam je događaj iz knjige proroka Jone kada je Bog pokazao veliku milost prema stanovnicima Ninevije. Nakon što…

Bog nas je izabrao

Milenko Isakov …“kao što nas izabra kroz Njega pre postanja sveta, da budemo sveti i pravedni pred Njim u ljubavi, odredivši nas napred kroz Isusa Hrista sebi na posinaštvo…“ (Ef.1:4,5) Gospod Isus je rekao da je On došao da pronađe i spase ono što je izgubljeno (Luka 19:10). Svi smo mi bili izgubljeni! Bili smo mrtvi…