Januar 2014

Sećajte se!

Milenko Isakov „…i opominji se da si bio rob u zemlji Misirskoj I da te je izbavio Gospod Bog tvoj…“ (5.Mojsijeva 15:15) Postoje mnogi događaji u našem životu kojih nikada više ne želimo da se setimo. Ne želimo jednostavno da razmišljamo o određenim stvarima iz naše prošlosti. Sa druge strane, naš razum se uvek nečim…

Bogatstvo Isusa Hrista

Milenko Isakov „…meni najmanjemu od svih svetih dade se ova blagodat da objavim među neznabošcima neiskazano bogatstvo Hristovo“ (Efescima 3:8) Apostol Pavle je sebe smatrao najmanjim od svih svetih! Ko su ustvari ti „sveti“? Poznato nam je da se određeni ljudi iz istorije smatraju „svecima“. Danas postoje i živi ljudi koje su drugi ljudi proglasili „svecima“. Međutim,…

Lažne nauke

Milenko Isakov „…da ne budemo više mala deca koju ljulja i zanosi svaki vetar nauke, u laži čovečijoj, putem prevare“ (Efescima 4:14) Postoje mnogi stihovi u Svetom Pismu koji se naizgled čine kontradiktorni. Pavle je pisao vernima iz Efesa da ne budu kao mala deca, ali ako pronađemo Evanđelje po Mateju, tamo je zapisano kako…

Ne služiti lažnim bogovima

Milenko Isakov „…znaj care da bogovima tvojim nećemo služiti, niti ćemo se pokloniti zlatnom liku koji si postavio.“ (Danilo 3:18) Ove reči su izgovorila tri mladića: Sedrah, Misah i Avdenago. Kao predstavnici najvišeg društvenog sloja u Izrailju, bili su dovedeni na dvor cara Navuhodonosora zajedno sa prorokom Danilom. Bili su to momci lepog fizičkog izgleda…

Božiji ostatak

Milenko Isakov   „I ostatak će Jakovljev biti usred mnogih naroda kao rosa od Gospoda i kao sitan dažd po travi, koji ne čeka čoveka, niti se uzda u sinove čovečije. I ostatak će Jakovljev biti…kao lav među zverima šumskim, kao lavić među stadima ovaca, koji kad ide tlači i rastrže i nema nikoga da…