Februar 2010

Služba ljubavi

Milenko Isakov „Pazite, stojte u veri, muški se držite, utvrđujte se. Sve da vam biva u ljubavi.“ (1.Kor.16:13,14) Ovim rečima Pavle privodi kraju prvu poslanicu koju je uputio vernicima iz Korinta. To su dva dosta kratka stiha u Bibliji, ali u njima se krije bogatstvo duhovnih principa koje nam Bog daje zato što nas voli. Sve…

Jezik

Milenko Isakov „Jer svi pogrešujemo mnogo puta. Ali ko u reči ne pogrešuje, onaj je savršen čovek, Može zauzdati i sve telo.“ (Jakov 3:2) Jezik je jako važna sfera u životu hrišćana. Jakov piše u prvom poglavlju svoje poslanice sledeće reči: „Ako koji od vas misli da veruje, i ne zauzdava jezika svojeg, nego vara srce…

Božije dobre misli za nas

Milenko Isakov „Jer ja znam misli koje mislim za vas, govori Gospod, misli dobre, a ne zle, da vam dam pošljedak kakav čekate.“ (Jeremija 29:11) Bog ima dobre planove za nas, za život svakoga od nas. Kada Bog razmišlja pojedinačno o nama, On razmišlja sa velikom žudnjom zato što zna da svako od nas ima…

Lažne nauke

Milenko Isakov „…da ne budemo više mala deca koju ljulja i zanosi svaki vetar nauke, u laži čovečijoj, putem prevare“ (Efescima 4:14) Postoje mnogi stihovi u Svetom Pismu koji se naizgled čine kontradiktorni. Pavle je pisao vernima iz Efesa da ne budu kao mala deca, ali ako pronađemo Evanđelje po Mateju, tamo je zapisano kako…