Svedočanstvo o Božijem pozivu

Weston Leibee

“Tako dakle vera biva od propovedanja, a propovedanje Rečju Božijom!”

(Rimljanima 10:17)

Prvi dan Misijske konferencije “Bog tebe poziva”.

Svedočanstvo brata Westona Leibee kako ga je Bog pozvao da bude misionar u Gani.